Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Ankarze

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 18-19 czerwca 2009 r. w Ankarze (Turcja) miała miejsce wizyta studyjna, zorganizowana przez zespół Euroguidance Turcja, w której udział wzięli przedstawiciele Euroguidance z Polski.

Celem wizyty było poznanie systemu poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i zatrudnienia w Turcji oraz wymiana doświadczeń i informacji na temat narzędzi i metod pomiaru usług poradnictwa zawodowego realizowanego w obu krajach.
Program spotkania obejmował wizytę w czterech instytucjach. W ich trakcie, uczestnicy prezentowali informacje oraz prowadzili dyskusje na temat poradnictwa zawodowego realizowanego w poszczególnych instytucjach.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w siedzibie Tureckiej Organizacji ds. Zatrudnienia - IŞKUR (Türkiye Iş Kurumu). Turecka Organizacja ds. Zatrudnienia powstała w 1946 roku. W ramach przeprowadzonej reformy instytucji realizujących zadania z zakresu polityki zatrudnienia w 2003 r. IŞKUR został zrestrukturyzowany i stał się kluczowym partnerem Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Turcji. IŞKUR jest publiczną jednostką, autonomiczną w zakresie zarządzania i finansowania, prowadzącą swą działalność na prawach spółki.

W Turcji usługi zatrudnieniowe realizowane są przez publiczne urzędy pracy w 81 prowincjach. W ramach IŞKUR działają Centra Informacji Zawodowej - wydzielone jednostki organizacyjne nastawione na świadczenie usług informacji i poradnictwa zawodowego. Aktualnie w tureckich służbach zatrudnienia pracuje 261 doradców zawodowych.

Do głównych obowiązków IŞKUR należy: opracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia, prowadzanie działań legislacyjnych, które mają na celu dopasowanie prawa pracy i praw pracowniczych, zbieranie i analiza informacji o rynku pracy, kontrola prywatnych biur zatrudnienia oraz wydawanie zgody na ich otwarcie, organizowanie kursów kształcenia zawodowego w celu zapewnienia dostosowania siły roboczej do rynku pracy, świadczenie usług poradnictwa zawodowego, wydawanie miesięcznych biuletynów oraz rocznych raportów dotyczących aktualnego stanu rynku pracy oraz zawierających wykaz publicznych i prywatnych instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego.

IŞKUR świadczy usługi informacji i poradnictwa zawodowego dla różnych grup odbiorców: osób rozpoczynających pracę, osób młodych, które przygotowują się do wyboru kierunku nauki zawodu, bezrobotnych, osób które chcą rozwijać się w ramach swojego zawodu oraz osób które chcą zmienić zawód.

Do zadań IŞKUR w zakresie poradnictwa zawodowego należy w szczególności: upowszechnianie informacji o zawodach, instytucjach prowadzących szkolenia, organizowanie spotkań indywidualnych lub grupowych o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla uczniów i studentów w okresie wakacyjnym, organizowanie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (pisania CV, zachowań podczas rozmów kwalifikacyjnych) dla uczniów, studentów, żołnierzy, więźniów, bezrobotnych, rekomendowanie dostępnych narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego.

IŞKUR planuje w najbliższych latach zwiększyć zakres świadczenia usług poradnictwa zawodowego, ponieważ w Turcji poradnictwo zawodowe stanowi jeden z priorytetów w planach działania związanych z dostępem do nauki, integracją ze społeczeństwem i rozwojem gospodarczym.

Kolejnym, punktem wizyty studyjnej było spotkanie w Centrum Planowania Kariery działającym przy Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym - METU (Orta Doğu Teknik Üniversites - Middle East Technical University). Bliskowschodni Uniwersytet Techniczny w Ankarze prowadzi Centrum Planowania Kariery, którego głównym celem jest znalezienie pracy dla absolwentów - odpowiedniej do ich wiedzy, umiejętności i zdolności - oraz znalezienie nowych miejsc pracy dla tych, którzy nie są zadowoleni z obecnie wykonywanej. Ponadto Centrum pomaga absolwentom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz pomaga im w planowaniu rozwoju kariery związanej z dotychczasowymi doświadczeniami zawodowymi studentów.

Doradcy zatrudnieni w Centrum świadczą indywidualne konsultacje, prowadzą kursy i uczą efektywnego poszukiwania pracy, pisania poprawnego CV, listu motywacyjnego, podstawowych technik prowadzenia i uczestniczenia w rozmowach o pracę. Poza tym Centrum wspiera pracodawców poszukujących pracowników poprzez interaktywny system kariery, gdzie studenci i absolwenci mogą umieścić swoje CV, a pracodawcy oferty pracy. W systemie tym znajduje się ponad 1000 zarejestrowanych pracodawców, którzy mogą na bieżąco aktualizować oferty pracy. System jest platformą wymiany informacji pomiędzy studentami, absolwentami oraz pracodawcami.

Uniwersytet, każdego roku organizuje targi pracy tzw. Dni Kariery dla studentów i absolwentów, podczas których studenci mają okazje spotkać się z przedstawicielami pracodawców (działami personalnymi, menadżerami firm). Podczas Dni Kariery pracodawcy organizują seminaria, warsztaty, prezentacje będące wizytówkami firm.

Kolejnym miejscem wizyty studyjnej było Ministerstwo Edukacji Narodowej - MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), gdzie w spotkaniu uczestniczyli pracownicy Dyrekcji Generalnej ds. Poradnictwa Zawodowego. Podczas wizyty w MEN uczestnicy mieli okazję zapoznać się z informacją na temat tureckiego systemu edukacji. Tureckie Ministerstwo Edukacji ściśle i aktywnie współpracuje z IŞKUR w zakresie poradnictwa zawodowego.

Obecnie Ministerstwo Edukacji realizuje na rzecz poradnictwa zawodowego w ramach 9 Planu Rozwoju (9th Development Plan - 2007-2013) dwa projekty: "Rozwój polityki aktywnego rynku pracy" (Active Labor Market Policy Development) i "Rozwój systemu edukacji" (The Development of Education System). Dodatkowo Ministerstwo Edukacji uczestniczy w projekcie realizowanym od 2008 do 2010 roku, o tytule "Równe szanse dla kobiet, młodzieży, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, skazanych, którzy napotykają trudności na rynku pracy" (Equal opportunities will be provided to women, youth, long-term unemployed, handicapped and the formerly convicted who face difficulties in the labor market).

Głównym celem ww. programów jest:

  • pomoc osobom w podwyższeniu i dostosowaniu kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
  • ukierunkowanie procesu dydaktycznego na zainteresowania i zdolności uczniów i studentów,
  • podniesienie jakości procesu nauczania i uczenia się w oparciu o nowe technologie.

Kolejną instytucją, którą odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej była Turecka Konfederacja Związków Pracodawców - TISK (Turkije Işveren Sendikalari Konfederasyonu, Turkish Confederation of Employer Associations). Duża cześć spotkania została poświęcona na omówienie ogólnych zasad funkcjonowania TISK i podkreślenie roli, jaką pełni konfederacja w szerzeniu idei poradnictwa zawodowego w Turcji. Turecka Konfederacja Związków Pracodawców powstała 20 grudnia 1962 r.

Założona na zasadzie dobrowolności jest jedyną Konfederacją, która reprezentuje tureckich pracodawców prywatnych w kraju i za granicą. Kwestia poradnictwa zawodowego dla TISK jest bardzo istotna i Konfederacja podejmuje w celu propagowania tej idei szereg działań. Do najważniejszych z nich należy podpisanie w październiku 2004 roku, wraz z innymi kluczowymi instytucjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym, protokołu dotyczącego współpracy w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego. Wśród tych instytucji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Miniserstwo Przemysłu i Handlu, Turecka Organizacja ds. Zatrudnienia, Centralna Organizacja Planowania oraz kliku partnerów społecznych: Turecki Związek Izb Handlu, Turecka Konfederacja Kupców i Rzemieślników, Konfederacja Tureckich Związków Zawodowych.

W opinii TISK edukacja uczniów, studentów z zakresu poradnictwa karierowego, zawodowego przyczynia się do rozwoju Turcji oraz ułatwia młodym ludziom wejście na europejski runek pracy. W tym zakresie TISK podejmuje wiele inicjatyw popularyzujących poradnictwo zawodowe jak np. prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, wydawanie publikacji, przygotowywanie opisów stanowisk, słowników branżowych.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli również możliwość odwiedzenia Urzędu Pracy w centrum Ankary. Turecki system zatrudnienia korzysta z systemu internetowego, do którego wprowadzane są aktualne oferty pracy, zgłaszane przez pracodawców. Organizatorzy spotkania zwrócili uwagę na fakt, iż Urząd Pracy jest zorganizowany na wzór niemieckich urzędów pracy.

Zadania Urzędu Pracy realizowane są w następujących obszarach:

  • pośrednictwo pracy
  • wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych
  • ubezpieczenie bezrobotnych
  • poradnictwo - porady dotyczące podjęcia zatrudnienia
  • usługi karierowe - prowadzenie zajęć przygotowujących np. do opracowania CV oraz do rozmowy kwalifikacyjnej, preselekcja kandydatów do wybranych ofert pracy
  • prowadzenie szkoleń w celu nabycia określonych umiejętności zawodowych lub podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • współpraca z pracodawcami - zbieranie ofert pracy, pomoc w określaniu zasad/kryteriów rekrutacji, a także sprawowanie nadzoru nad terminowym zgłaszaniem przez pracodawców faktu zwolnień pracowników.

Wizyta studyjna w Ankarze dostarczyła wielu istotnych informacji nt. systemu poradnictwa zawodowego w Turcji. Organizacja poradnictwa zawodowego w Turcji w wielu aspektach zbliżona jest do systemu poradnictwa w Polsce. W głównej mierze oparta jest jednak na modelu niemieckim.

W Turcji planowane jest uruchomienie nowych projektów, które mają się przyczynić do zwiększenia zakresu świadczenia usług w tym zakresie przez urzędy pracy oraz system edukacji.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone