Aktualności

Praca

Praca

Szósta europejska konferencja nt. technologii komputerowych "Widening Access to Lifelong Guidance" w Rydze

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 16 września 2009 r. w Rydze (Łotwa) odbyła się szósta europejska konferencja poświęcona technologiom komputerowym pt.: "Rozszerzanie dostępu do całożyciowego poradnictwa zawodowego" (Widening Access to Lifelong Guidance).

Organizatorami konferencji była "Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego" (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) i instytucje partnerskie projektu EGOS: e-poradnictwo i e-zarządzanie usługami (EGOS - e-guidance & e-government services). Konferencja w Rydze była pierwszą od ośmiu lat europejską konferencją poświęconą technologiom komputerowym.

Jej celem była prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług internetowego poradnictwa zawodowego (e-guidance services), internetowych narzędzi metodologicznych dla poradnictwa zawodowego (e-guidance methodological tools) oraz szkoleń internetowych dla praktyków poradnictwa zawodowego (e-guidance practitioner training).

Konferencję rozpoczęła prezentacja najważniejszych rezultatów poprzedniej, piątej europejskiej konferencji dotyczącej technologii komputerowych. Konferencja nosiła tytuł "Jakość i etyka w internetowym poradnictwie zawodowym" (Quality and Ethics in Web-Based Guidance) i została zorganizowana w ramach prezydencji Szwecji w Radzie Unii Europejskiej w dniach 25-27 czerwca 2001 r., w Goeteborgu. Konferencja była jednym
z etapów procesu konsultacji nad zapisami Memorandum nt. Uczenia się przez Całe Życie (Memorandum on Lifelong Learning), zapoczątkowanego przez Komisję Europejską.

Uczestnicy konferencji w Goeteborgu wypracowali następujące dwa zalecenia o charakterze rekomendacji:

 1. Wskazane jest zwiększanie funkcjonalności usług poradnictwa zawodowego. Jakość i etyka powinny stanowić punkty wyjścia przy tworzeniu nowych rozwiązań o charakterze systemowym.
 2. Przyjęcie zasad dotyczących kryteriów jakości i respektowanie kodeksu etycznego w internetowym poradnictwie zawodowym jest szczególnie istotne w odniesieniu do usług poradnictwa adresowanych do zróżnicowanych odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców, studentów, osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy, osób o niskich kwalifikacjach, itp. To z kolei oznacza, iż konieczne jest rozwijanie dialogu pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za planowanie, przygotowywanie i wdrażanie metod oraz narzędzi internetowego poradnictwa zawodowego.

Dodatkowe informacje na temat piątej europejskiej konferencji dotyczącej technologii komputerowych dostępne są na stronie www.programkontoret.se.

Kolejnym punktem w programie konferencji w Rydze była sesja tematyczna dotycząca możliwości zarządzania rzeczywistością/światem wirtualnym (virtual world) oraz warsztat tematyczny dotyczący rozszerzania dostępu do usług poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii komputerowych (Widening the Access with Innovative ICT Solutions).

W czasie warsztatu prelegenci przedstawili pięć prezentacji:

 1. Pani Cristina Cogoi, koordynator projektu EGOS i Pan Stefano de Liso z włoskiej firmy Totem, partner projektu, przedstawili projekt EGOS. Projekt EGOS:
  e-poradnictwo i e-zarządzanie usługami (EGOS - e-guidance & e-government services) rozpoczął się w listopadzie 2008 r., a jego realizacja zakończy się w październiku
  2011 r. Projekt finansowany jest z Programu ICT-PSP (ICT-Policy Support Programme) w ramach Programu CIP - Konkurencyjność i Innowacje (CIP - Competitiveness and Innovation Programme). Partnerzy projektu to 22 instytucje publiczne i firmy prywatne z pięciu krajów: Bułgarii, Islandii, Hiszpanii, Rumunii
  i Włoch. Koordynatorem projektu są władze lokalne włoskiej prowincji Arezzo, które postawiły sobie za cel stworzenie efektywnych narzędzi służących promocji aktywnego obywatelstwa i zwiększeniu zatrudnienia. W skład grupy kluczowych partnerów wchodzą następujące cztery firmy: Melius (komponent dotyczący poradnictwa, metodologia, koordynacja realizacji całości zadań), Lynx i Totem (oprogramowanie) oraz MasterStudio (projekty, komunikacja, upowszechnianie). Firmy odpowiedzialne są za przygotowanie prototypu usług EGOS oraz za komercjalizację serwisu, która rozpocznie się po fazie testowania przeprowadzonej przez partnerów projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia w grupie odbiorców usług EGOS poprzez oferowanie im e-poradnictwa o charakterze edukacyjnym i zawodowym. Projekt ma też na celu doskonalenie kwalifikacji praktyków poradnictwa poprzez szkolenia z zakresu wykorzystywania prototypu usług EGOS. System usług EGOS bazuje na integracji oprzyrządowania, oprogramowania i komponentu dotyczącego poradnictwa. Oprzyrządowanie usług EGOS to kioski z zasobami informacji, które zainstalowane zostaną w miejscach, w których utrudniony jest dostęp do usług poradnictwa. Kioski będą działały przez całą dobę i zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. Oprogramowanie usług EGOS to otwarta multi-platforma z zasobami informacji (open source multi-platform), z której korzystać będą zarówno osoby zainteresowane usługami poradnictwa, jak i praktycy. Komponent dotyczący poradnictwa to e-szkolenia prowadzone z wykorzystaniem multi-platformy.
  Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.egos-cip.eu.
 2. Pani Liisa Winqvist z Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki Finlandii poinformowała zebranych o najnowszej inicjatywie podjętej przez Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki Finlandii, która ma na celu rozwijanie usług doradztwa, poradnictwa i informacji dla osób dorosłych. Działanie te realizowane będą w ramach Krajowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (National Development Programme), przygotowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Finlandii. Jednym z planowanych zadań jest rozwijanie publicznych usług e-doradztwa i e-poradnictwa o charakterze edukacyjnym i zawodowym. Usługi te realizowane będą przez pracowników urzędów zatrudnienia oraz specjalistów w zakresie doradztwa i poradnictwa z różnych sektorów. Przewidywane jest uruchomienie krajowej infolinii, strony internetowej i usług w wersji on-line. W budżecie Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki zaplanowana została na ten cel kwota 1 mln euro rocznie.
 3. Pani Vanya Petrova z bułgarskiego Stowarzyszenia iCentres (iCentres Association) przedstawiła zebranym ideę iCentrów będących praktycznym zastosowaniem jednego z założeń Strategii i2010, zgodnie z którym wszyscy obywatele Wspólnoty powinni mieć dostęp do szeroko rozumianych e-usług. Bułgaria w ciągu ostatnich czterech lat stworzyła sieć 120 iCentrów działających przede wszystkim w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Sieć iCentrów pokrywa prawie 45% ogółu terytorium państwa. iCentra mają na celu udzielanie wsparcia i pomocy osobom zamieszkałym w regionach zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym i geograficznym, oferując całą gamę usług z wykorzystaniem technologii komputerowych. iCentra prowadzą szkolenia z zakresu obsługi komputera dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w wieku 55+, mniejszości etnicznych: Turków i Romów, bezrobotnych, młodych matek oraz osób niepełnosprawnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać w iCentrach z udogodnień, jakie oferuje e-business. Osoby poszukujące pracy i absolwenci dzięki bezpłatnemu dostępowi do internetu zwiększają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Organizowane przez iCentra kampanie informacyjne zwiększają świadomość zagrożeń, na jakie narażone są samodzielnie korzystające z internetu dzieci. iCentra umożliwiają płacenie rachunków przez internet, rezerwowanie hoteli, tworzenie własnych stron internetowych. Z usług iCentrów mogą korzystać zarówno osoby niewidome, dzięki zastosowaniu oprogramowania wykorzystującego alfabet Braille’a, jak i niesłyszące, dzięki pomocy tłumaczy znających język migowy. Najnowsza inicjatywa sieci iCentrów to mobilne iCentrum – autobus wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne, który podróżując po kraju promuje internet i związane z nim udogodnienia.
 4. Pani Rita Falcao de Berredo i Pan Alfredo Soeiro z Uniwersytetu w Porto przedstawili prezentację w formie videokonferencji. Uniwersytet w Porto koordynuje projekt VIRQUAL - Sieć na rzecz integracji mobilności wirtualnej i Europejskich Ram Kwalifikacji (Network for Integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework), którego celem jest implementacja Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) poprzez wykorzystanie e-learningu. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2009 r. i zakończy się za trzy lata. Projekt finansowany jest ze środków Programu Uczenie się przez Całe Życie, Program Socrates, działanie nr 3 ICT/Networking. Instytucje zaangażowane w realizację projektu to Uniwersytet w Walencji (Hiszpania), Uniwersytet Techniczny w Wiedniu (Austria), Uniwersytet Infotechnologii w Tallinie (Estonia) oraz Uniwersytet w Gabor Denes (Turcja). Pierwszy etap działań to analiza rozwiązań stosowanych przez kraje partnerskie projektu w odniesieniu do realizacji założeń Procesu Bolońskiego oraz wdrażania systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) w programach studiów prowadzonych w formie e-learningu. Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.virqual.up.pt.
 5. Pan Dave Taylor z Imperial College w Wielkiej Brytanii zaprezentował zebranym, w jaki sposób Imperial College wykorzystuje na potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr medycznych rzeczywistość wirtualną Second Life. W Second Life organizowane są konferencje dla chirurgów i spotkania grup wsparcia dla pacjentów. Dzięki Second Life możliwe jest prowadzenie szkoleń, które w realnej rzeczywistości musiałyby odbywać się w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia personelu medycznego. Second Life pozwala na symulację i doskonalenie umiejętności studentów medycyny m.in. poprzez odgrywanie ról. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.secondlifehealth.org.

W ostatniej części konferencji w Rydze miała miejsce dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom efektywności i dostępu do usług poradnictwa zawodowego realizowanych z wykorzystaniem technologii komputerowych. W czasie dyskusji przedstawiono trzy prezentacje:

 1. Pan Tibor Bors Borbely z Ministerstwa Pracy Węgier przedstawił zebranym najnowszy projekt węgierskiego Ministerstwa Pracy, który ma na celu uruchomienie nowego Krajowego Portalu Poradnictwa (National Guidance Portal). Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010. Planuje się, że wstępna wersja nowego portalu uruchomiona zostanie w listopadzie 2009 r., a wersja ostateczna, w pełni zintegrowana
  i wzbogacona o nowe funkcje, w 2013 r. Wstępny etap prac nad uruchomieniem portalu to analiza istniejących krajowych i międzynarodowych internetowych portali poradnictwa zawodowego oraz krajowych baz danych i zasobów informacji, które docelowo mogłyby zostać zintegrowane z portalem. Przewiduje się, iż użytkownikami portalu będą zarówno osoby młode, podejmujące decyzję o wyborze ścieżki edukacyjnej, jak i osoby dorosłe, które planują zmianę zawodu lub miejsca zatrudnienia. Z zasobów portalu będą też mogli korzystać pracodawcy, specjaliści ds. rekrutacji
  i praktycy poradnictwa zawodowego. Zawartość portalu podzielona zostanie na trzy główne komponenty: świat nauki i edukacji, świat pracy i zawodów oraz wirtualna sieć dla doradców.
 2. Pan Jean-Marie Lenzi z Ministerstwa Edukacji Francji zaprezentował plany francuskiego Ministerstwa Edukacji związane z uruchomieniem call center i portalu internetowego o zasięgu ogólnokrajowym jako dwóch źródeł informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia. Zarówno call center, jak i portal mają ułatwiać obywatelom dostęp do usług całożyciowego poradnictwa zawodowego. Usługi świadczone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych przez call center i za pośrednictwem portalu mają stanowić przeciwieństwo usług dokumentowanych na papierze tzw. paper service. Powinny być one bezpłatne, wysokiej jakości i dostępne dla każdego potencjalnego użytkownika.
 3. Pan Ruhi Kilic z Ministerstwa Edukacji Turcji zwrócił uwagę zebranych na fakt, że usługi poradnictwa zawodowego w Turcji w ciągu ostatnich kilku lat są systematycznie rozwijane, dzięki czemu kraj ten stanowi przykład do naśladowania dla państw sąsiednich. Poradnictwo zawodowe w Turcji adresowane jest przede wszystkim do osób młodych, praktycy poradnictwa to nauczyciele i inni pracownicy szkół. Wszystkie rządowe dokumenty o charakterze strategicznym podkreślają znaczenie wykorzystania technologii komputerowych dla rozwoju poradnictwa zawodowego oraz konieczność rozszerzania dostępu do usług poradnictwa.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonali organizatorzy. Przedstawili oni zebranym następujący zestaw zaleceń o charakterze rekomendacji:

 • technologie komputerowe powinny być wykorzystywane jako łącznik pomiędzy sektorami edukacji i pracy,
 • technologie komputerowe powinny być rozwijane z myślą o różnych potrzebach i umiejętnościach użytkowników,
 • technologie komputerowe powinny być częściej wykorzystywane w procesie kształtowania umiejętności zarządzania karierą (Career Management Skills - CMS),
 • technologie komputerowe powinny znaleźć zastosowanie zarówno w przypadku centralizacji, jak i decentralizacji usług poradnictwa zawodowego,
 • technologie komputerowe powinny stać się jednym z kluczowych elementów aktywnego obywatelstwa (active citizenship).
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone