Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Helsinkach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W listopadzie 2009 r., w Helsinkach (Finlandia), w ramach projektu Euroguidance, odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Zespół Euroguidance w Finlandii, w której uczestniczyło dwóch przedstawicieli Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego z Departamentu Rynku Pracy oraz przedstawiciele Sieci Euroguidance z Austrii, Rumunii oraz Malty.

Celem wizyty było m.in. zapoznanie się z systemem poradnictwa zawodowego realizowanego w Finlandii, poznanie organizacji pracy i zadań fińskiego Zespołu Euroguidance działającego w ramach struktury Centrum Mobilności Międzynarodowej (Centre for International Mobility – CIMO), poznanie usług świadczonych przez CIMO, uzyskanie informacji nt. innych realizowanych w CIMO projektów międzynarodowych takich jak Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig oraz partnerskich organizacji Eurodesk i Fundacji Fulbrighta. Podczas wizyty, dla uczestników zostały zorganizowane warsztaty, które miały na celu poznanie ich opinii dotyczących prezentowanych przez organizatorów zagadnień.

CIMO - zostało powołane w 1991 r. Współpracuje ściśle z Ministerstwem Edukacji, które powierza mu ok. 75% swoich zadań oraz środki finansowe na ich realizację. CIMO promuje międzynarodową i międzykulturową komunikację oraz mobilność w zakresie szkolenia, edukacji, życia zawodowego, w dziedzinie kultury wśród młodzieży. Koordynuje i prowadzi programy edukacyjne i szkolenia jak również edukację dotyczącą roli Unii Europejskiej, kultury oraz programy dla młodzieży: Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig. Ponadto organizacja ta zbiera, opracowuje i dystrybuuje informacje w zakresie ww. dziedzin, promuje naukę języka i kultury fińskiej na zagranicznych uniwersytetach, organizuje działania marketingowe, które mają na celu lepsze zaznajomienie obcokrajowców z warunkami, jakie oferuje Finlandia. Obecnie trwa dyskusja nad nową strategią realizacji wszystkich programów międzynarodowych w CIMO. Przyjęto założenie, że ze względu na potrzebę poprawy efektywności realizacja tych programów powinna być w większym niż dotąd stopniu zsynchronizowana. Konieczna jest również poprawa skuteczności docierania
z różnymi produktami do odbiorców.

Klientami CIMO i grupami docelowymi są:

 • Komisja Europejska, ministerstwa edukacji, pracy, spraw zagranicznych i finansów oraz Nordycka Rada Ministrów (Nordic Counsil of Ministers),
 • Uniwersytety, politechniki i inne instytuty ogólne i zawodowe, oraz instytucje edukacji ogólnej i zawodowej,
 • Fińskie ambasady i instytuty kultury w całym świecie,
 • Międzynarodowe instytucje siostrzane (np. ACA, DAAD, Nuffic, Svenska Institutet)
 • Inne organizacje,
 • Studenci fińscy i obcokrajowcy, nauczyciele, badacze, profesjonaliści, trenerzy oraz młodzi ludzie oraz osoby pracujące z nimi,
 • Pracownicy i międzynarodowi administratorzy uniwersytetów, politechnik i innych instytucji edukacyjnych,
 • Osoby działające w dziedzinie fińskiej kultury,
 • Pracodawcy.

W poprzednich latach strategia CIMO była ukierunkowana na wysyłanie obywateli Finlandii, w celach edukacyjnych i nabywania doświadczenia zawodowego, do innych krajów. Nowa strategia zmierza do uczynienia z tej instytucji organizacji eksperckiej, która scala różne doświadczenia. Zgodnie z nową strategią będą opracowywane nowe rozwiązania dotyczące zwiększenia atrakcyjności Finlandii dla migrantów.

Podczas wizyty studyjnej organizatorzy zwrócili uwagę na fakt, że zarówno na poziomie politycznym jak i w krajowej strategii ogromną rolę odgrywa mobilność i współpraca międzynarodowa. Dlatego podejmowanych jest wiele działań związanych z mobilnością międzynarodową młodzieży, ukierunkowanych na stwarzanie jej optymalnych warunków do nabywania zarówno umiejętności językowych jak i zawodowych. Szczególnie duże osiągnięcia w dziedzinie mobilności posiada fińskie szkolnictwo wyższe, które przyciąga coraz więcej zagranicznych studentów, którym oferuje wykłady w języku angielskim.

Fiński zespół Euroguidance współpracuje z pracownikami z centrum informacji CIMO, którzy przez telefon (helpline), email oraz osobom przychodzącym osobiście udzielają informacji dotyczących możliwości edukacyjnych, szkoleniowych oraz praktyk zawodowych w Europie. Współpraca dotyczy również organizacji szkoleń w zakresie mobilności zagranicznej dla doradców zawodowych z różnych instytucji. Euroguidance upowszechnia również materiały informacyjne powstałe w innych jednostkach organizacyjnych CIMO.

Do publikacji przygotowanych przez CIMO dla praktyków poradnictwa należą m.in.:

 • wydawnictwo Euroguidance News, wydawane w języku fińskim, on-line, 4-6 razy w roku, w którym zamieszczane są aktualne informacje o ukazujących się publikacjach i wydarzeniach w zakresie poradnictwa i mobilności,
 • stała rubryka w czasopiśmie Fińskiego Stowarzyszenia Praktyków Poradnictwa pod nazwą "OPO-lehti", które ukazuje się 4 razy do roku,
 • broszura "Poradnictwo edukacyjne i zawodowe w Finlandii" w języku angielskim, której adresatami są zagraniczni praktycy oraz eksperci poradnictwa.

Strony internetowe, które są prowadzone przez CIMO:

 • http://www.cimo.fi
 • http://www.cimo.fi/euroguidance
 • http://www.studyinfinland.fi – strona redagowana jest w języku angielskim i przeznaczona jest dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Finlandii.
 • http://www.maailmalle.net – na tej stronie dostępne są publikacje w języku fińskim i szwedzkim przeznaczone zarówno dla doradców zawodowych jak i dla klientów. Zawieszane są tu poradniki o krajach, które są najczęściej wybierane przez młodych Finów, którzy wyjeżdżają za granicę w celach edukacyjnych lub zawodowych; są to Wielka Brytania, Estonia, Szwecja, Japonia, Hiszpania i Rosja. Na tej stronie znajdują się również Informacje o programach unijnych, stypendiach na studia podyplomowe, nauce fińskiego i ofertach stażowych za granicą.

Osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju systemu poradnictwa zawodowego w Finlandii możliwy jest dzięki powszechnemu zrozumieniu jego rangi przez wszystkich partnerów działających na rynku pracy i rynku edukacji. U podstaw wysokiego poziomu rozwoju usług w zakresie poradnictwa zawodowego leży umiejętność współpracy pomiędzy różnymi instytucjami jak również istotny wkład środowisk naukowych w tworzenie strategii i praktycznych rozwiązań. Fińscy eksperci w dziedzinie poradnictwa zawodowego są także bardzo aktywni na forum międzynarodowym.

Usługi doradcze w Finlandii dostosowane są do potrzeb różnych grup klientów, uwzględniając ich odmienność, kulturę i wartości. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie metod i technik świadczenia usług poradnictwa zawodowego, opartych na nowoczesnych technologiach i Internecie oraz budowa i upowszechnienie baz internetowych dostarczających niezbędnych informacji do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Na szczególną uwagę zasługują fińskie doświadczenia w zakresie nowych form udzielania porad, np. poprzez telefon i Internet.

Ciekawym doświadczeniem zdobytym podczas wizyty studyjnej była możliwość wymiany informacji z przedstawicielami zespołów Euroguidance z Rumunii, Austrii, Malty i Finlandii w ramach zorganizowanych warsztatów. Udział w warsztatach dał możliwość poznania problemów, z jakimi mają do czynienia inne zespoły Sieci. Uczestnicy wizyty doszli do wspólnego wniosku, że doradcy zawodowi z ich krajów powinni mieć możliwość uczestniczenia w zagranicznych wizytach studyjnych, lecz podstawową barierą, która utrudnia korzystanie z takich wyjazdów jest brak znajomości języków obcych. Problem ten jest aktualny we wszystkich krajach, z których pochodzili uczestnicy wizyty.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone