Aktualności

Praca

Praca

Konferencja "Learning by leaving" w Uppsali

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 19-20 listopada 2009 r., w Uppsali (Szwecja), odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: "Learning by leaving" zorganizowana w ramach prezydencji Szwecji w Radzie Unii Europejskiej. Była to wspólna konferencja adresowana do koordynatorów czterech europejskich sieci promujących mobilność edukacyjną i zawodową - sieci Euroguidance, Eurodesk, Europass i Eures.

Konferencja zorganizowana została przez Międzynarodowe Biuro Programów ds. Edukacji i Szkoleń (International Programme Office for Education and Training), Krajową Agencję Programu Uczenie się przez Całe Życie i Ministerstwo Edukacji we współpracy ze Szwedzką Krajową Radą ds. Młodzieży (Swedish National Board for Youth Affaires) i Publicznymi Służbami Zatrudnienia.

Konferencja poświęcona była m.in. prezentacji rezultatów pracy Forum Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mobilności (High Level Expert Forum on Mobility), prezentacji planu pracy szwedzkiej prezydencji w obszarze promowania mobilności jako elementu polityki edukacyjnej oraz prezentacji założeń Zielonej Księgi Komisji Europejskiej nt. mobilności (The EU Green paper on mobility).

W opinii członków Forum Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mobilności (High Level Expert Forum on Mobility) mobilność edukacyjna powinna stać się nieodłącznym elementem europejskiej tożsamości oraz szansą dostępną dla wszystkich młodych osób w Europie. Powyższy wniosek stanowi wkład w dwa istotne cele w zakresie polityki wspólnotowej:

  • wzmocnienie konkurencyjności Europy poprzez budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej i obywatelstwa europejskiego w pokoleniu młodzieży.

Raport opracowany przez członków Forum opisuje strategię i zawiera zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób mobilność transgraniczna w celu nauki i/lub rozwijania umiejętności może stać się podstawowym elementem składowym społeczeństwa opartego na wiedzy, a także przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności Europy.

Najważniejsze tezy wyrażone w raporcie są następujące:

  • Długoterminowym celem Wspólnoty powinno być dążenie do tego by mobilność edukacyjna była doświadczeniem powszechnym, a nie jak obecnie - sporadycznym i elitarnym. Mobilność edukacyjna powinna być dostępna dla wszystkich młodych Europejczyków, na wszystkich poziomach edukacji, także w ramach wolontariatu czy prac społecznych.
  • Proponowane są następujące cele średnioterminowe: w 2012 r. co najmniej 15% młodych osób będzie miało możliwość uczestnictwa w mobilności transgranicznej, w 2015 r. odpowiednio co najmniej 30%, a w 2020 r. co najmniej 50%.
  • Przyjęcie ww. założenia oznacza rozwijanie działających inicjatyw i programów wspierających mobilność, które obecnie umożliwiają uczestnictwo w wymianach, stażach i wizytach studyjnych ok. 300 tys. osób rocznie. W 2012 r. liczba ta powinna wzrosnąć do 900 tys., w 2015 r. do 1 mln 800 tys., a w 2020 r. do 2 mln 900 tys. osób.
  • Istnieje pilna potrzeba utworzenia nowego, europejskiego partnerstwa na rzecz promowania mobilności, w którym aktywnie uczestniczyłyby następujące strony: państwa członkowskie, regiony, sektor przedsiębiorstw, instytucje edukacyjne, instytucje szkoleniowe i organizacje młodzieżowe.
  • Mobilność powinna stać się nadrzędnym priorytetem kolejnej perspektywy finansowej, obejmującej lata 2014-2020.
  • Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny, w oparciu o tzw. Otwartą Metodę Koordynacji (Open Method of Coordination - OMC), współpracować na rzecz eliminacji przeszkód w mobilności, wytyczania celów w zakresie mobilności transgranicznej, podnoszenia jakości oraz wymiany najlepszych praktyk. Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny współpracować z regionami, sektorem przedsiębiorstw, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz europejskimi związkami zawodowymi.
  • Centralnym elementem przedstawionej strategii jest zwiększanie szans na naukę drugiego i trzeciego języka europejskiego. Oznacza to podwyższenie poziomu nauczania języków obcych na wszystkich szczeblach systemu edukacji. Należy zwiększyć nacisk na nauczanie języków obcych zwłaszcza w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
  • U podstawy wizji bardziej mobilnej Europy, oprócz kwestii dotyczących edukacji, leży także wymiana kulturowa. Wymiana ta będzie motorem dla stworzenia Europy, która w kreatywny sposób wykorzystuje swoją różnorodność i przygotowuje swoich obywateli do wzięcia udziału w dialogu międzykulturowym w zglobalizowanym świecie.

Osiągnięcie wytyczonych celów stanowić będzie dla państw członkowskich nie lada wyzwanie. Plan działań opracowany przez Forum zostanie osiągnięty tylko wtedy, jeżeli do 2020 r., co roku, mobilność stanie się udziałem powyżej 6% studentów, 3,5% młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych, 0,45% uczniów szkół średnich oraz powyżej 1% młodych wolontariuszy. W 2012 r. mobilność powinna stać się udziałem około 2,5% studentów, nieco ponad 1% młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych, 0,15% uczniów szkół średnich oraz 0,34 % młodych wolontariuszy.

Dla potrzeb realizacji obranych celów Forum przedstawiło pakiet reform europejskich programów mobilności - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Marie Curie - polegających na uproszczeniu procedur i zwiększeniu zaangażowania instytucji edukacyjnych, środowisk biznesowych, władz regionalnych i lokalnych. Zaproponowano sposoby i środki dalszego rozwijania europejskiego obszaru edukacji i mobilności m.in. poprzez promowanie nowych, europejskich ścieżek mobilności edukacyjnej.

Drugi dokument zaprezentowany w czasie konferencji to Zielona Księga Komisji Europejskiej nt. mobilności (The EU Green paper on mobility). Komisja Europejska podjęła decyzję o stworzeniu Zielonej Księgi co najmniej z kilku powodów.

Po pierwsze, dwudziesta rocznica istnienia programu Erasmus, która obchodzona była w 2007 r., wywołała liczne dyskusje na temat korzyści, jakie przynosi mobilność w szkolnictwie wyższym oraz potrzeby rozszerzenia mobilności na inne obszary. W opinii Komisji Europejskiej mobilność, w szczególności w szkolnictwie wyższym, powinna stać się kluczowym priorytetem. Opracowane przez Komisję Europejską sprawozdanie na temat realizacji założeń Strategii Lizbońskiej z grudnia 2007 r. wzywa do uczynienia z mobilności, podobnie jak w programie Erasmus, standardowego elementu edukacji uniwersyteckiej.

Po drugie, w lipcu 2008 r. w dokumencie pt.: "Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku" (Renew Social Agenda. Opportunities, Access and Solidarity in Europe in XXI Century) Komisja Europejska stwierdziła, że nadal rozwijać będzie tzw. "piątą swobodę", obalając bariery w swobodnym przepływie wiedzy i promując mobilność poszczególnych grup społeczeństwa, a w szczególności młodzieży. Zapowiedziała także publikację Zielonej Księgi w tej dziedzinie w 2009 r.

Po trzecie, komunikat Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia z czerwca 2009 r. wymienia promowanie mobilności jako jeden z kluczowych priorytetów służących przezwyciężeniu panującej recesji i wsparciu tworzenia miejsc pracy. Dokument zwraca w szczególności uwagę na fakt, że mobilność może być dla młodych osób bezrobotnych okazją do podniesienia kwalifikacji i zyskania nowych umiejętności.

Zakres Zielonej Księgi jest szeroki. Jej zapisy dotyczą wszystkich młodych ludzi znajdujących się we wszelkich możliwych sytuacjach edukacyjnych, tj.: uczących się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, średnich na poziomie maturalnym, na studiach uniwersyteckich na poziomie magisterskim i doktoranckim, ale też odbywających staże, praktyki zawodowe, uczestniczących w programach wymiany młodzieży, wolontariacie lub szkoleniach zawodowych, w obrębie Unii Europejskiej i poza nią. Mobilność edukacyjna ma tu zastosowanie do wszystkich dyscyplin i obszarów, tj.: kultura, nauka, technologia, sztuka, sport a także przedsiębiorczość. Zielona Księga ma zachęcić do analizy sposobów pozwalających na lepsze wykorzystywanie istniejących i nowych mechanizmów oraz instrumentów do promowania mobilności młodych ludzi, a także sposobów mobilizowania władz publicznych na różnych poziomach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz innych zainteresowanych stron: przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i poszczególnych obywateli.

Zielona Księga podzielona jest na trzy części. W pierwszej części omówione zostały kwestie związane z przygotowaniem do wyjazdu, tj.: zagadnienia dostępu do informacji, motywacji, przygotowania językowego, itp. Część druga poświęcona jest okresowi pobytu zagranicą (łącznie z kwestiami zakwaterowania i ewentualnego mentoringu) oraz analizie okresu następującego po doświadczeniu mobilności, a więc zagadnieniom walidacji i uznawania zdobytych doświadczeń, umiejętności, kompetencji i wiedzy. Trzecia część prezentuje propozycje nowego partnerstwa na rzecz mobilności młodzieży.

We wnioskach zawartych w Zielonej Księdze Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane strony, od rządów po obywateli, do wspierania starań o to, by mobilność młodzieży stała się regułą, a nie wyjątkiem. Mimo tego, iż w kontekście kryzysu gospodarczego jest to duże wyzwanie, Komisja Europejska podkreśla, że mobilność edukacyjna jest kluczowym elementem ogólnej strategii mającej na celu wyposażenie Europy w umiejętności, które będą niezbędne w przyszłości.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone