Aktualności

Praca

Praca

Konferencja pt.: Synergia pomiędzy europejskimi sieciami Euroguidance i ELGPN

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach realizacji zadań projektu "Eurodoradztwo Polska" Departament Rynku Pracy zorganizował w dniu 16 marca 2010 r. konferencję pt.: "Synergia pomiędzy europejskimi sieciami – Eurodoradztwo (Euroguidance) i Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ELGPN)".

Konferencję prowadziła Pani Hanna Świątkiewicz-Zych, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy. Otwierające konferencję wystąpienie przedstawiła Pani Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister podkreśliła, iż poradnictwo zawodowe to efektywna forma wsparcia jednostki w podejmowaniu decyzji zawodowych. Zwróciła również uwagę, że zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowych usług rynku pracy, a zwłaszcza do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego jest jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyjętych w Dokumencie Implementacyjnym Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 oraz w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło wiele działań mających na celu podnoszenie poziomu usług poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia oraz rozwijanie tych usług w sektorze niepublicznym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wprowadzenie standardów prowadzenia usług rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło też wiele rozwiązań prawnych służących stymulowaniu rozwoju zawodowego kadry urzędów pracy. Należy do nich m.in. wprowadzenie licencji zawodowych dla pośredników pracy i doradców zawodowych oraz dodatków do ich wynagrodzeń.

W dalszej części konferencji miały miejsce wystąpienia gości z zagranicy:

  • Pan Tony Watts (Wielka Brytania), ekspert Banku Światowego i ekspert Komisji Europejskiej w Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego przedstawił prezentację na temat rozwoju polityki całożyciowego poradnictwa kariery w Unii Europejskiej i roli, jaką odgrywa w nim Sieć ELGPN.
  • Pan Sasa Niklanovic (Słowenia), koordynator grupy roboczej ds. synergii pomiędzy projektami finansowanymi ze środków unijnych, działającej w ramach Sieci ELGPN, przedstawił prezentację na temat planu pracy grupy na rok 2010.
  • Pan Peter Hartel (Austria), członek grupy roboczej ds. synergii, przedstawił prezentację poświęconą synergii pomiędzy projektami w kontekście kreowania austriackiej polityki w obszarze całożyciowego poradnictwa zawodowego.
  • Pani Silvie Pychova (Czechy), członek grupy roboczej ds. synergii, przedstawiła prezentację na temat nowych rozwiązań w obszarze poradnictwa kariery rozwijanych i wdrażanych w Czechach.

W czasie konferencji przeprowadzone zostały cztery warsztaty.

  • Warsztat nr 1 pt.: "Ogólnopolski Tydzień Kariery. Możliwości współpracy ponadresortowej" poprowadzony został przez Panie Annę Gontarek i Alicję Łukaszewicz ze Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
  • Warsztat nr 2 pt.: "Projekty systemowe realizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach PO KL" poprowadzony został przez Pana Witolda Woźniaka, Wicedyrektora KOWEZiU oraz koordynatorów projektów systemowych KOWEZiU.
  • Warsztat nr 3 pt.: "Fundusze Europejskie jako źródło finansowania nowoczesnych form poradnictwa zawodowego i usług informacji zawodowej dla młodzieży na przykładzie projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy" poprowadzony został przez Panią Urszulę Kowalską, Dyrektora Biura Rynku Pracy i Pana Dariusza Gatnera, Dyrektora Biura Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Komendy Głównej Ochotniczych Hufów Pracy.
  • Warsztat nr 4 pt.: "Realizacja zadań projektu Eurodoradztwo Polska. Rozwijanie współpracy pomiędzy resortem pracy i resortem edukacji" poprowadzony został przez Panią Paulinę Bogdańską z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Panią Annę Bąkiewicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W konferencji wzięli udział doradcy zawodowi publicznych służb zatrudnienia oraz przedstawiciele resortu edukacji, szkolnictwa wyższego i obronności. Oprócz osób reprezentujących instytucje rządowe w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy, Forum Powiatowych Urzędów Pracy, Komendy Głównej OHP, Zarządu Głównego ZDZ, KOWEZiU, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Wydarzenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Jako ciekawe i inspirujące odebrano prezentacje gości z zagranicy, w tym prof. Tony Watss’a. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone