Aktualności

Praca

Praca

Konferencja pt.: National Lifelong Guidance System in Portugal

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 24 września 2010 r. w siedzibie Instytutu ds. Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (Institute for Employment and Vocational Training) odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona systemowi całożyciowego poradnictwa zawodowego w Portugalii (National Lifelong Guidance System in Portugal).

Konferencję otworzył Pan Francisco Madelino, Szef Publicznych Służb Zatrudnienia Portugalii. Następnie głos zabrał Pan Luis Capucha, przedstawiciel portugalskiej Krajowej Agencji ds. Kwalifikacji (National Agency for Qualification). Pan L. Capucha poinformował zebranych, iż jego Agencja przeprowadziła w ostatnich dwóch latach 4200 postępowań mających na celu certyfikację kwalifikacji. Z zebranych przez Agencję informacji wynika, iż zainteresowanie procesem certyfikacji deklaruje 2 mln osób. Dużym problemem w Portugalii jest przerywanie edukacji przez młodocianych w wieku do 16 lat. W dalszej części konferencji głos ponownie zabrał Pan Francisco Madelino. Pan F. Madelino przedstawił zebranym najważniejsze wyzwania, którym muszą sprostać publiczne służby zatrudnienia w Portugalii. Do wyzwań tych należą:

 • wdrażanie nowych technologii i rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy,
 • łączenie elastycznych form zatrudnienia z bezpieczeństwem i stabilnością zatrudnienia (flexibility+security=flexicurity),
 • postępująca internalizacja i globalizacja,
 • starzenie się populacji (ageing),
 • mobilność geograficzna, mobilność między zawodami (job-to-job mobility), mobilność edukacyjna (learning mobility),
 • uczenie się przez całe życie,
 • zwiększanie zdolności do bycia zatrudnionym (employability),
 • podnoszenie kwalifikacji (skills upgrading), dopasowywanie podaży umiejętności i potrzeb rynku pracy, monitorowanie i przewidywanie zapotrzebowania na kwalifikacje, rozwijanie nowych umiejętności i nabywanie kompetencji, analiza potrzeb szkoleniowych.

Następnie Pani Susanne Kraatz, przedstawicielka Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans Komisji Europejskiej omówiła trzy priorytety zawarte w dokumencie pt.: "Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Pani S. Kraatz przedstawiła nadrzędne, wymierne cele Komisji Europejskiej, których osiągnięcie związane jest z realizacją założeń strategii "Europa 2020":

 • wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata powinien wynosić 75%,
 • na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii,
 • należy osiągnąć cele "20/20/20" w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki),
 • liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie,
 • liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

W dalszej części konferencji odbyły się trzy warsztaty tematyczne. Warsztat Nr 1 koordynowany był przez Pana Francisco Madelino i dotyczył rozwijania systemów całożyciowego poradnictwa zawodowego w różnych kontekstach narodowych (Developing LLG systems in diverse national contexts). Pierwsza prezentacja przedstawiona została przez Pana Raimo Vuorinena, koordynatora Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN). Pan R. Vuorinen omówił dotychczasowe działania Sieci ELGPN i zaprezentował zagadnienia, wokół których koncentrować się będą aktywności Sieci w kolejnym okresie kontraktowym obejmującym lata 2011-2012. Następnie Pan R. Vuorinen podjął próbę zdefiniowania poradnictwa zawodowego przez całe życie i jego roli w kształceniu i szkoleniu zawodowym zadając kilka istotnych pytań i udzielając na nie odpowiedzi:

 1. Czym jest poradnictwo? – jest to aktywność związana z udzielaniem wsparcia, porad, informowaniem o dostępnych możliwościach, rozwijaniem umiejętności planowania kariery;
 2. Dla kogo jest poradnictwo? – dla obecnych i przyszłych studentów kierunków zawodowych oraz tych, którzy znajdują się w "okresie przejściowym" (transition period) pomiędzy kształceniem ustawicznym a rynkiem pracy;
 3. Kiedy należy świadczyć poradnictwo? – w czasie wspomnianego już "okresu przejściowego" ze świata edukacji do pracy, w trakcie szkolenia i kształcenia, przed podjęciem decyzji o wyborze szkolenia zawodowego;
 4. Na czym skupia się poradnictwo? – na udzielaniu informacji o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, pomocy w zdobyciu umiejętności poszukiwania pracy, znalezieniu informacji o zawodzie, wsparciu przy planowaniu rozwoju kariery zawodowej;
 5. Czym jest kariera w procesie poradnictwa? – to nabywanie umiejętności wyboru ścieżki zawodowej, które może odbywać się na rożnych etapach i w różny sposób;
 6. Gdzie świadczone jest poradnictwo? – w instytucjach związanych z edukacją i rynkiem pracy.

W podsumowaniu Pan R. Vuorinen stwierdził, że poradnictwo zawodowe w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego, jest ważnym motorem wzrostu gospodarczego i spójności społecznej. Niezwykle istotny jest rozwój poradnictwa przez całe życie bowiem wywiera ono duży wpływ na zwiększanie podaży siły roboczej, a dobrze funkcjonujące usługi poradnictwa są wskaźnikiem sprawnie działającego systemu edukacji.

Drugą prezentację w ramach Warsztatu nr 1 przedstawił Pan Mika Launikari, menadżer projektu ds. poradnictwa przez całe życie w CEDEFOP. Pan M. Launikari zaprezentował wyniki najnowszych projektów badawczych realizowanych na zlecenie CEDEFOP przez instytucje zewnętrzne: "Study on guiding at-risk youth through learning to work", "Draft guidance Policy review" i "Study on guidance in socially responsible restructuring". Warsztat Nr 2 moderowany był przez Panią Helenę Rebelo Pinto z Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego i dotyczył roli poradnictwa zawodowego w całożyciowych tranzycjach (A long life: Transitions and the part player by guidance). W czasie tego warsztatu przedstawione zostały trzy prezentacje:

 • prezentacja Pani Marii Ceu Taveiry (Uniwersytet w Minho) dotycząca tranzycji i tworzenia planów indywidualnych (Transitions and the process of personal construction),
 • prezentacja Pana Alexandra Vianna e Silva (ISCTE) dotycząca tranzycji młodzieży i systemu edukacji (Youth transitions and the educational system),
 • prezentacja Pani Margaridy Chagas Lopes (ISEG) dotycząca tranzycji na rynku pracy w kontekście ekonomicznym (Labour market transitions and economic context).

Warsztat Nr 3 moderowany był przez Pana Ronalda Sultanę z Uniwersytetu na Malcie i dotyczył zapewniania jakości w krajowych systemach całożyciowego poradnictwa zawodowego (Quality assurance in national LLG systems). W czasie tego warsztatu przedstawione zostały dwie prezentacje:

 • prezentacja Pana Ronalda Sultany dotycząca zapewniania jakości w kontekście ryzyka społeczno-ekonomicznego (Quality assurance in social-economic risk context),
 • prezentacja Pana Joao Barbarosa (ANQ) i Pani Helia Moura (IEFP) dotycząca tworzenia zintegrowanego krajowego systemu całożyciowego poradnictwa zawodowego (The building of a national integrated lifelong guidance system).

Konferencję podsumował i zakończył Pan Francisco Madelino, Szef Publicznych Służb Zatrudnienia Portugalii.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone