Aktualności

Praca

Praca

XXI Konferencja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 26-27 maja 2011 r. w Warszawie miała miejsce XXI Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pt. Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego, w której swoje prezentacje przedstawili członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele resortu edukacji i pracy, pracownicy naukowi Uniwersytetów Łódzkiego i Wrocławskiego oraz szkół średnich i wyższych.

Podczas konferencji zaprezentowano nowe kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego, zmiany jakie w nim zachodzą oraz nowe narzędzia do diagnozowania predyspozycji zawodowych stosowane obecnie w poradnictwie zawodowym.
W pierwszym dniu prezentacje przedstawiło 13 osób.

26 maja 2011 r.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał pan Wojciech Kreft, wiceprzewodniczący SDSiZ oraz Pani Małgorzata Pater, wiceprzewodnicząca SDSiZ.

Na początku spotkania przyznano nagrody Stowarzyszenia. W tym roku nagrody im. prof. Wandy Rachalskiej i prof. Bernd’a J. Eltelt’a otrzymała Pani dr Anna Paszkowska-Rogacz z Uniwersytetu Łódzkiego i Pan Sebastian Błaszczykiewicz z Maniax Multimedia za pracę magisterską poświęconą roli Internetu w doradztwie zawodowym. Następnie głos zabrali przedstawiciele resortów edukacji i pracy, którzy przedstawili aktualne działania na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego:

 • Pani Anna Bąkiewicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej omówiła m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określające kwalifikacje nauczyciela - doradcy zawodowego. Przedstawiła też projekt dotyczący opracowania modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej. MEN było również instytucją pośredniczącą w projekcie Vademecum Talentu, którego głównym celem jest stworzenie pakietu nowatorskich narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • Pani Irena Mazek z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła istotne zmiany w przepisach regulujących świadczone przez publiczne służby zatrudnienia usługi, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. W trakcie konferencji uczestnikom przekazano najnowszą publikację wydaną przez Departament Rynku Pracy MPiPS w ramach serii Zeszytów Metodycznych dla pośredników pracy pt. "Handel ludźmi - podstawowe informacje dla pracowników urzędów pracy";

W dalszej części konferencji prezentacje przedstawiły następujące osoby:

 • Pani Renata Janik przedstawiciel Biura Rynku Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, zaprezentowała działania podejmowane w ramach projektu finansowanego z EFS dotyczącego nowatorskich działań w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Projekt ten jest realizowany od 1.05.2009 i potrwa do końca 2013 roku. Jego celem jest promowanie poradnictwa i informacji zawodowej, podnoszenia w świadomości młodzieży znaczenia planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. Do tej pory
  w ramach projektu i powstało 80 Młodzieżowych Centrów Kariery i 76 Punktów Pośrednictwa Pracy i objęto działaniami 6040 beneficjentów;
 • Pan Jerzy Bielecki – p.o. Kierownika Wydziału Poradnictwa Zawodowego w KOWEZiU przedstawił informacje na temat aktualnych działań podejmowanych przez tę instytucję w obszarze poradnictwa zawodowego;
 • Pani Katarzyna Leśniewska przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji, omówiła zmiany w przepisach prawnych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;
 • Pani Beata Balińska z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła proces tworzenia Polskich Ram Kwalifikacji. Ramy Kwalifikacji stanowią próbę rozwiązania problemu porównywalności dyplomów oraz innych świadectw oraz kompetencji pomiędzy różnymi krajami, zaistniałą w wyniku tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W Polsce prace nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji trwają od 2006 roku.

Druga część konferencji poświęcona była metodom pracy służącym odkrywaniu uzdolnień i talentów. W tej części spotkania głos zabrali:

 • Dr Anna Paszkowska-Rogacz z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła nowe narzędzie do badania zainteresowań zawodowych młodzieży - Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (MŁOKOZZ). Od sierpnia 2011 planowane jest nieodpłatne udostępnianie narzędzia doradcom zawodowym zatrudnionym w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. MŁOKOZZ ma na celu określenie zainteresowań i preferencji zawodowych osób badanych. Narzędzie jest oparte na koncepcji Hollanda i mapie świata pracy Dale’a Predigera. Przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Administratorem Kwestionariusza będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Pan Sebastian Błaszczykiewicz, na przykładzie analiz i badań wykonanych na potrzeby pracy magisterskiej, omawiał rolę doradztwa zawodowego w Internecie;
 • Pan Wojciech Kreft przedstawił nowe trendy w poradnictwie zawodowym w Polsce i na świecie oraz podkreślił coraz bardziej znaczącą rolę pojęcia coachingu kariery;
 • Pani Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła prezentację na temat Pozytywne poradnictwo zawodowe. Zwróciła uwagę, iż poradnictwo zawodowe w tradycyjnym ujęciu miało charakter dyrektywny. Obecnie następuje zmiana w kierunku poradnictwa liberalno-terapeutycznego. W poradnictwie pozytywnym to jednostka jest silna, należy odkrywać jej zasoby i poszukiwać nowych możliwości rozwoju;
 • Doktor Henryk Jaroszewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował obrazkowy Test zawodów M. Achtnicha jako narzędzie do diagnozowania talentów. Zwrócił uwagę, iż w teście tym istotne są uczucia i przeżycia osoby, dzięki którym można odkryć potencjał i preferencje zawodowe;
 • Pani Hanna Łabęda - Prezes firmy IDEA! Managment Consulting przedstawiła ciekawą inicjatywę w zakresie poradnictwa zawodowego. W ramach projektu Talent Game powstała interaktywna gra Tajemnice Akropolis, która ma za zadanie pomóc młodemu człowiekowi w określeniu jego talentów. Poza grą, w ramach projektu opracowano również materiały metodyczne;
 • Ostatnia prezentacja tego dnia była poświęcona Naukowemu Towarzystwu Poradoznawczemu, które powstało w Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu. Dr Aneta Pereświet-Sołtan przedstawiła cele Towarzystwa i podejmowane przez nie inicjatywy. Towarzystwo istnieje od stycznia 2011 roku.

27 maja 2011 r.

W drugim dniu konferencji odbyły się trzy warsztaty tematyczne.

 • Pierwszy prowadzony przez dr Henryka Jaroszewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczył testu skłonności zawodowych M. Achtnicha. Uczestnicy tego warsztatu mieli okazję zapoznać się z metodą obrazkowego Testu Zawodów M. Achtnicha opartą na charakterologii czynnikowej;
 • Drugi warsztat był prowadzony przez doradców zawodowych z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Panią Martę Genderka-Pożoga i Panią Sylwię Bernacką i dotyczył inicjatywy Odlotowy Team;
 • Trzeci warsztat był poświęcony pracy doradcy zawodowego w kontekście nowych przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warsztat ten prowadziła pani Marta Druczak z Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu;

Tematyka kolejnej części konferencji skupiała się w szczególności na praktycznej pracy z uczniem zdolnym oraz odkrywaniu talentów i uzdolnień wśród uczniów. Tego dnia głos zabrali:

 • Pani Katarzyna Śliwińska z Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, która przedstawiła ciekawe inicjatywy podejmowane w pracy z uczniami zdolnymi. Uczniowie tej szkoły osiągają najwyższe wyniki na maturze w Polsce w porównaniu z innymi szkołami. Szkoła wprowadziła indywidualny tok nauczania dla każdego ucznia oraz ściśle współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Duża liczba uczniów bierze udział w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach osiągając w nich liczne sukcesy;
 • Pani Ewa Rozwadowska ze Szkoły Podstawowej nr 212 w Warszawie przedstawiła działania podejmowane w ramach programu Przyjazna Szkoła. Idea programu jest realizowana poprzez m.in. zwiększanie kompetencji rady pedagogicznej w obszarze pracy z uczniem zdolnym i informowanie rodziców o możliwościach kształtowania ścieżki edukacyjnej dzieci;
 • Pani Monika Zakrzewska z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych opowiedziała o odkrywaniu uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie działalności Centrum;
 • Pani Maria Krogulec - Sobowiec ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedstawiła projekty realizowane przez Centrum we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach i Narodowym Bankiem Polskim. Projekty te skupiają się na lepszym przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, rozwijaniu talentów i uzdolnień oraz motywowaniu ich do rozwoju osobistego;
 • Pani Ewa Kliza ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przedstawiła projekt Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Docelowym założeniem projektu jest stworzenie scenariuszy, metod pracy oraz materiałów wspierających poradnictwo zawodowe dla studentów a także ramy i wytyczne programów kształcenia nauczycieli, dla poprawy jakości ich funkcjonowania w roli doradców zawodowych;
 • Pani Ewa Dzielnicka z firmy Ecorys Polska opowiedziała o poradnictwie zawodowym on-line. W ramach projektu Web based Job serach support, realizowanego przy współpracy partnerów zagranicznych, powstała strona internetowa, która pozwala na określenie własnych preferencji zawodowych oraz na wymianę doświadczeń z innymi osobami;
 • Pani Małgorzata Klimka ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania omówiła realizację projektu Guide Me!, którego celem jest opracowanie unijnych kryteriów jakości w doradztwie zawodowym oraz wdrożenie ich w nowych krajach partnerskich, a także doskonalenie narzędzi doradztwa zawodowego.

Spotkanie zakończył pan Wojciech Kreft, który podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w konferencji.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone