Aktualności

Praca

Praca

Doniesienie z międzynarodowego Seminarium Cross Border

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

DONIESIENIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM CROSS BORDER
pt.: Career Management Skills (Zarządzanie Umiejętnościami Planowania Kariery) zorganizowanego przez Euroguidance Network (Sieć Euroguidance)

Dr Aneta Słowik
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

W dniach 22-23 maja 2012 r., w Bled (Słowenia), odbyła się kolejna edycja Seminarium Cross Border w ramach Sieci Euroguidance. Tegoroczny temat seminarium poświęcony był potrzebie refleksyjnego konstruowania i efektywnego (wy)korzystania umiejętności zarządzania karierą, które nabierają szczególnego znaczenia w świecie globalnego społeczeństwa ryzyka (U. Beck) i stale poszerzanej mobilności nie tylko Europejczyków, ale również obywateli innych kontynentów.

Udział w warsztatach został poprzedzony wprowadzeniem dokonanym przez Panią Dyrektor Lučkę Žižek z Krajowego Biura ds. Zatrudnienia (Słowenia). Pani L. Žižek powitała zgromadzonych gości i zaprosiła do otwartego przyjęcia przedstawicieli nowych krajów członkowskich grupy Cross Border (Rumunia, Chorwacja i Szwajcaria).

W pierwszym dniu zajęć wysłuchaliśmy wykładu Pani Valeriji Čuček pt.: Today’s Career Management Skills. Prelegentka dokonała przeglądu różnych źródeł, które jej zdaniem warunkują proces nabywania i rozwijania umiejętności zarządzania karierą. Rozpoczęła swoją prezentację od przywołania trzech fragmentów biografii osób, które z różnych przyczyn doświadczyły nieciągłości, pęknięć i przerwania biegu kariery. Zwróciła uwagę na bariery, które jej zdaniem blokują i uniemożliwiają inicjowanie karier. Wśród nich wyróżniła przede wszystkim te o charakterze osobistym i do nich przyporządkowała problemy emocjonalne, brak indywidualnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, lekkomyślność podejmowanych decyzji, agresję i postawy roszczeniowe względem innych osób (np.: członków rodziny i pracodawców).

Organizatorzy Seminarium Cross Border dołożyli starań, aby spotkania w danej sesji warsztatowej uporządkować tematycznie. W pierwszej sesji warsztatowej zajęcia pt. Self-Marketing Activities: Concepts and Methods zostały poprowadzone przez niemieckiego doradcę, Pana Olafa Craney’a. Kolejne, zatytułowane Life-designing: new ways for doping with complex situations poprowadził Pan Jean-Pierre Dauwalder, szwajcarski profesor i przewodniczący międzynarodowej grupy badaczy Life Designing International Group. Zadanie moderowania dwóch ostatnich spotkań w tej sesji przypadło trenerce-coachowi, Pani dr Marceli Holickiej (Słowacja) i psycholożce, Pani Mirjanie Zećirević (Chorwacja), które zaprosiły uczestników do współpracy w zakresie indywidualnie przygotowywanych warsztatów pt.: Beyond the barriers of personal development and career growth oraz Career counselling based on a Choice Theory. Każda sesja seminarium kończyła się przerwą, podczas której uczestnicy dzielili się zdobytą wiedzą i doświadczeniami. Wspólnie stwierdziliśmy, że proponowane treści zajęć dotyczyły nie tylko potrzeby osadzenia praktyki poradnictwa kariery w szerszych kontekstach teoretycznych (poradoznawczych), ale również zrozumienia ukrytych mechanizmów kształtowania się umiejętności zarządzania karierą podejmowaną przez ludzi w płynnej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Popołudniowa sesja warsztatowa poświęcona była poznawaniu nowatorskich metod pracy doradcy w zakresie konstruowania umiejętności zarządzania karierą. Pierwszy warsztat w tej sesji pt.: Focusing on resources – solution focused counselling tool został poprowadzony przez badaczkę z Uniwersytetu w Wiedniu Panią dr Camillę Bensch. Kolejny, z tytułem Career patterns as the outcome of individual resources, personal concerns and structural formes: construction, anchor, patchwork and dead-end przez Panią dr Markietę Domecką z Uniwersytetu w Surrey (Wielka Brytania). Ostatni, z interesującym tytułem Empowerment in a diverse society, przez czeską doradczynię Panią Helenę Koštálovą. W tej sesji poprowadziłam autorski warsztat pt.: Manage your career or it will manage you – the use of ‘6 Ps career management skills’ as a tool in a reflective construction of the career path. Podczas warsztatu uczestnicy w sposób praktyczny poznali metodę pracy doradcy wykorzystującego narzędzie ‘6 Ps career management skills’. Doradca pracując tą metodą zaprasza radzącego się do refleksyjnej analizy wybranych obszarów własnej aktywności umocowanych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości biegu życia. Radzący się dzięki interpretacji własnego postępowania, podejmowanych decyzji i przeżywanych doświadczeń biograficznych uczy się kształtowania umiejętności zarządzania własną karierą.

W drugim dniu seminarium nie zabrakło nowych edukacyjnych doświadczeń. Tematyka ostatnich trzech warsztatów oscylowała wokół wpływu odczuwanej i przeżywanej jakości życia na proces kształtowania się umiejętności zarządzania karierą. Pierwszy z warsztatów pt.: How should I live my life? został poprowadzony przez węgierskiego badacza z Uniwersytetu w Budapeszcie, Pana dr Istvána Kissa. Kolejny, pt.: Personal branding, the key of career management przez rumuńską ekspertkę w zakresie poradnictwa, Panią Marcelę Claudię Călineci. Ostatni, z intrygującym tytułem Which game do you play? przez Dyrektora Instytutu Republiki Słoweńskiej, odpowiedzialnego za promocję aktywności z zakresu poradnictwa, Pana Mihę Lovšina.

Wśród uczestników sesji warsztatowych wyraźnie dominowała potrzeba poznawania skutecznych i nowatorskich metod pracy doradcy w zakresie konstruowania umiejętności zarządzania karierą, a całość organizacji Seminarium Cross Border została oceniona jako bardzo udana. Dodatkowe informacje na temat seminarium dostępne są na stronie http://dogodki.eventmanager.si/CBS2012/cross-border-seminar-2012-career-management-skills/

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone