Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna w Słowenii

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 10–12 października 2012 r. w Ljubljanie (Słowenia) miała miejsce wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele sieci Euroguidance z Litwy, Grecji, Polski i Słowenii. Celem wizyty było zapoznanie się z systemem poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia Słowenii oraz celów przez nie realizowanych.

Uczestnicy wizyty odwiedzili:

Centrum Informacji Zawodowej i Poradnictwa Zawodowego w Ljubjanie

Centrum Informacji Zawodowej i Poradnictwa Zawodowego (CIZiPZ) w Ljubjanie jest instytucją działającą w ramach Publicznych Służb Zatrudnienia Słowenii. Uczestnikom spotkania przedstawiono informacje dotyczące Publicznych Służb Zatrudnienia w Słowenii (PSZwS).

Strategicznymi celami PSZwS są podnoszenie poziomu zatrudnienia i walka z bezrobociem, redukowanie różnic w poziomie bezrobocia pomiędzy regionami, zapobieganie przechodzeniu w długotrwałe bezrobocie, redukcja bezrobocia strukturalnego, zwiększanie elastyczności i kompetencyjności osób pracujących, promocja zatrudnienia, wzmacnianie integracji społecznej. Główne środki stosowane przez PSZwS zgodnie z obowiązującymi w Słowenii przepisami obejmują: usługi rynku pracy (całożyciowe poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy), prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy (szkolenia, wspieranie zachętami tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenie nowych miejsc pracy), ubezpieczenia bezrobotnych, gwarantowanie uprawnień wynikających z obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia od bezrobocia. Pozostałe działania PSZwS to wydawanie zezwoleń na pracę i zatrudnienie cudzoziemców, przygotowywanie analiz dotyczących rynku pracy, dostarczanie informacji na temat rynku pracy i innych informacji o charakterze publicznym. Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano projekt pod nazwą "Unowocześnianie poradnictwa zawodowego", w wyniku którego powstały 4 centra informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz 30 punktów informacyjnych na terenie całego kraju. Z usług centrów korzystać mogą uczniowie szkół, studenci, osoby wykluczone społecznie, bezrobotni, osoby podlegające zwolnieniom grupowym oraz inni zainteresowani.

Centra dysponują następującymi zasobami: opisy zawodów oraz aktualne informacje na temat sytuacji na rynku pracy, informacje o szkoleniach i możliwościach edukacji, informacje o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej związanej z edukacją lub szkoleniami, informację o ofertach pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, programy komputerowe wspomagające planowanie kariery zawodowej. Pracownicy centrów pomagają swoim klientom w planowaniu kariery zawodowej, organizują warsztaty, podczas których udzielają informacji na temat możliwości zatrudnienia, możliwości podnoszenia kwalifikacji etc. Poza zajęciami grupowymi prowadzone jest również indywidualne poradnictwo zawodowe.

Ponadto przedstawiono 3 programy komputerowe wykorzystywane w codziennej pracy centrów:

  • Pierwszy program o nazwie "Kam in kako", to brytyjski program zaadaptowany przez Słowenię w 1999 roku. Program zawiera 500 opisów zawodów, posiada w swojej bazie linki do użytecznych stron na temat tych zawodów (ponad 500 adresów).
  • Kolejne narzędzie to portal o nazwie "Mojaizbira". Portal prowadzi i udostępnia informacje uczniom szkół podstawowych, ich rodzicom, doradcom szkolnym. Na portalu można znaleźć informacje na temat edukacji, opisy szkół i oferowanych przez nie programów nauczania, opisów zawodów, a także wiele filmów ułatwiających wybór zawodu lub szkoły.
  • Ostatnim zaprezentowanym narzędziem był elektroniczny kwestionariusz zainteresowań zawodowych "eVPP". Kwestionariusz skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły.
Centrum Edukacji Dorosłych w miejscowości Jesenice
Biotechnologiczne Centrum Edukacyjne w Ljubljanie
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone