Aktualności

Praca

Praca

Wizyta studyjna na Łotwie i na Litwie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 4-8 czerwca 2012 r. z inicjatywy zespołów Euroguidance Łotwy oraz Litwy zorganizowana została wizyta studyjna dla partnerów Sieci Euroguidance z Polski, Rumunii, Słowacji i Włoch. Celem tej wizyty było poznanie rozwiązań stosowanych w organizacji całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz systemów zatrudnienia i edukacji w obu krajach.

Pierwsza część wizyty odbyła się w czterech instytucjach Łotwy: Krajowej Agencji Rozwoju Edukacji, Krajowej Agencji Zatrudnienia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Kompetencji w Jelgavie (dla regionu Zemgale), Centrum Usług dla Studentów Uniwersytetu Łotwy. Druga część wizyty miała miejsce w następujących instytucjach Litwy: Młodzieżowym Centrum Informacji i Twórczości Technicznej, Centrum Kariery Uniwersytetu Wileńskiego, Centrum Pracy Młodzieży w Kownie, Puncie Informacji Karierowej przy Gimnazjum Saule w Kownie.

Wizyta w Krajowej Agencji Rozwoju Edukacji, siedzibie Euroguidance Łotwa

Podczas wizyty w Krajowej Agencji Rozwoju Edukacji uczestnicy zostali zaznajomieni z sytuacją poradnictwa zawodowego na Łotwie. Celem usług poradnictwa zawodowego na Łotwie jest pomoc jednostkom w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji, szkolenia i planowania kariery na różnych etapach życia. W Białej Księdze dotyczącej Systemu Pomocy w Rozwoju Kariery, która została przyjęta 26.03.2006r. została określona rola i zakres odpowiedzialności władz państwowych za rozwój poradnictwa karierowego. Odpowiedzialność za organizację usług w zakresie poradnictwa karierowego ponoszą Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy oraz władze municypalne, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie instytucji edukacyjnych na poziomie lokalnym. Poradnictwo dla uczniów odbywa się w szkołach. Poradnictwo karierowe dla osób zatrudnionych powyżej 15 roku życia, osób poszukujących pracy oraz planujących dalszą naukę realizowane jest przez biura pracy, będące w gestii Krajowej Agencji Zatrudnienia, będącej agendą Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego.

Na Łotwie istnieje Rada ds. Koordynacji Poradnictwa Karierowego, której celem jest koordynacja usług poradnictwa karierowego i zasobów informacji na poziomie krajowym.

Wizyta w Krajowej Agencji Zatrudnienia Łotwy
Wizyta w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Kompetencji w Jelgavie dla regionu Zemgale
Wizyta w Centrum Usług dla Studentów Uniwersytetu Łotwy
Wizyta w Litewskim Młodzieżowym Centrum Informacji i Twórczości Technicznej
Wizyta w Centrum Kariery Uniwersytetu w Wilnie
Wizyta w Centrum Pracy Młodzieży w Kownie
Wizyta w Punkcie Informacji Karierowej przy Gimnazjum Saule w Kownie
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone