Aktualności

Praca

Praca

Konferencja pt. "Edukacja i kreatywność dla społeczeństwa opartego na wiedzy" w Bukareszcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 21-22 listopada 2013 r. w Bukareszcie Euroguidance Rumunia i rumuńska Krajowa Rada Certyfikowanych Doradców (National Board for Certified Counsellors, NBCC) działająca przy Uniwersytecie im. Titu Maiorescu, zorganizowali Międzynarodową Konferencję pt. "Edukacja i kreatywność dla społeczeństwa opartego na wiedzy" (Education and Creativity for a Knowledge Based Society). Konferencja dała możliwość zapoznania się z sytuacją poradnictwa zawodowego w Rumunii. Zaproszeni goście z kraju i zagranicy zaprezentowali ciekawe narzędzia i metody wykorzystywane w procesie doradczym.

Podczas sesji otwierającej pt. "Edukacja i kreatywność dla społeczeństwa opartego na wiedzy" przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu Rumunii, Uniwersytetu im. T. Maiorescu oraz zaproszeni goście z zagranicy mówili o roli edukacji i jej wpływie na rozwój osób młodych, o postrzeganiu przez nie rzeczywistości, odkrywaniu własnych umiejętności i zdobywaniu kwalifikacji. Wskazywali na rolę jaką spełniają w tym procesie nauczyciele szkolni i akademiccy oraz jaką rolę powinni spełniać doradcy zawodowi i szkolni.

Kolejna część Konferencji została poświęcona "Teorii i praktyce w poradnictwie".

W tej części zaprezentowana została działalność NBCC International i jej europejskiego oddziału European Board for Certified Councellors (EBCC) na rzecz szerzenia idei poradnictwa oraz kształcenia kadry doradców szkolnych i zawodowych.
Misją NBCC International jest promowanie wartości doradczych, profesjonalizmu w poradnictwie, jakości świadczenia pomocy zgodnie z wartościami właściwymi dla danej kultury oraz upowszechnianie tych wartości i docieranie do świadomości publicznej. EBCC pomaga koordynować i tworzyć sieć certyfikowanych doradców, organizować szkolenia i zapewniać rozwój zawodowy kadry doradców zawodowych.

W dalszej części odbył się panel dyskusyjny pt. "Odpowiedzialność i ścieżka kariery szkolnego doradcy zawodowego". Podczas panelu zaprezentowano system poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery w Rumunii, odnosząc się głównie do sektora edukacji, którego głównymi "klientami" są dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i średniej oraz młodzież uniwersytecka.

Doświadczeniami z realizacji w Stanach Zjednoczonych programu Partnerstwa Rodzina – Szkoła – Społeczność podzieliła się z uczestnikami Pani Kylie P. Datson-Blake z Uniwersytetu Wschodniej Karoliny, USA. Program zakłada pomoc dla uczniów poprzez zaangażowanie w proces doradczy nie tylko ucznia i doradcy, ale także osób z otoczenia ucznia. Stąd bardzo ważnym zadaniem doradcy jest włączenie do procesu doradczego rodziny i społeczności szkolnej. Doradcy powinni przekonać rodziców, że oni na równi ze szkołą odpowiadają za rozwój dziecka i dlatego powinni współpracować z nauczycielami, tak aby przekaz kierowany do dziecka był jednolity. Zaprezentowany program pomaga w rozwiązywaniu problemu związanego z brakiem wystarczającej liczby doradców szkolnych w USA. Następnie przedstawicielka Euroguidance Rumunia, Pani Speranta Tibu, zaprezentowała inicjatywy dla młodzieży przygotowane przez Komisję Europejską, które w nowej perspektywie na lata 2014-2020 będą realizowane w nowym Programie "Erasmus+". Jedną z inicjatyw są "Gwarancje dla młodzieży" (The Youth Employment Guarantee, YEG), w ramach której osoby młode będą mogły otrzymać m.in. wsparcie finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na staże, uruchomienie własnej działalności gospodarczej, wsparcie związane z mobilnością zawodową.

W prezentacji pt. "Ważna rola doradcy szkolnego" Pani Alina Munteanu i Pan Ciprian Fartusnic reprezentujący UNICEF Rumunia przedstawili uczestnikom Konferencji kampanię "Hai la scola" skierowaną do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowany w Rumunii, w ramach tej kampanii, projekt "ZEP" prowadzony jest we współpracy z ponad 300 placówkami szkolnymi z małych miejscowości. Pomoc kierowana do dzieci i młodzieży ma na celu ograniczenie wysokiego odsetka uczniów, którzy przedwcześnie kończą edukację lub nie kończą jej wcale. W projekt zaangażowani są nauczyciele, rodzice oraz dzieci. Zadaniem nauczycieli jest promowanie szkolnych aktywności wśród uczniów i społeczności, w których wzrastają, zaś rolą rodziców jest wsparcie emocjonalne dzieci. Bardzo ważnym działaniem jest rozwijanie indywidualnych talentów dzieci i młodzieży. Szczególnie ważnym jest włączanie uczniów zagrożonych ryzykiem wykluczenia w działania podejmowane przez całą grupę np. czynny udział w organizowanych przedstawieniach szkolnych czy innych wydarzeniach z życia społeczności lub szkoły. Najważniejsze przesłanie kierowane do uczniów w ramach tego projektu: w szkole i poza nią zawsze jest ktoś, kto im pomoże i udzieli wsparcia. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają rodzice, dlatego ważna jest współpraca pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Zadaniem nauczycieli jest uświadamianie rodziców, że im oni sami lepiej poznają potrzeby i możliwości swoich dzieci, zaakceptują i będą wspierać ich indywidualność, tym łatwiejsze będzie wspólne porozumienie oraz wkroczenie ich dzieci w dorosłe życie. Ważne jest także zrozumienie przez rodziców jak istotną rolę w życiu dzieci odgrywa edukacja i jak wielki jest jej wpływ na ich przyszłość. Projekt skierowany jest głównie do ubogich rodzin z obszarów wiejskich, gdzie dzieci mają mniejsze możliwości edukacyjne i rozwojowe. Działania realizowane w projekcie pozwalają dzieciom poznać otaczający świat, kulturę, historię przede wszystkim własnego regionu ponadto rozbudzają w nich ciekawość świata, a przez to chęć zdobywania wiedzy.

Następnie Pani Simona Jugariu i Pan Vasile Deac w prezentacji pt. "Poradnictwo i doradztwo kariery dla uczniów – propozycja rozwiązań dla doradztwa kariery w szkołach", zaprezentowali swój autorski program dla doradców zawodowych i szkolnych zgodnie, z którym centralną postacią procesu doradczego jest uczeń/student. Dlatego ważne jest odpowiednie kształcenie doradców przygotowujące do wykonywania zawodu, skoncentrowane na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb oraz doborze właściwych metod i narzędzi. Program przygotowuje doradców zawodowych do jak najlepszego rozpoznawania potrzeb klientów i rozwija umiejętności posługiwania się wieloma zróżnicowanymi narzędziami i metodami.

Panel zamknęło wystąpienie Pani Magdy Balicy, reprezentującej Instytut Nauk o Edukacji, która w wystąpieniu pt. "Innowacyjność w edukacji – doradca jako facilitator nauczania" zwróciła uwagę na to jak ważną rolę w kreowaniu nowego podejścia w edukacji może spełnić doradca szkolny. Jego pomoc powinna być kompleksowa i obejmować wszystkich, którzy jej potrzebują. Doradca musi zatem rozpoznać i zrozumieć problem, a później znaleźć dla niego rozwiązanie. Rolą doradcy jest takie przygotowanie i pokierowanie uczniów, studentów aby jak najdłużej zachowali w sobie siły i pasję do zdobywania doświadczeń oraz odwagę i cierpliwość w poszukiwaniu nowych możliwości, gdyż to pozwoli im łatwiej znosić ewentualne porażki w poszukiwaniu pracy i w odnalezieniu się na rynku pracy.

Następnie uczestnicy Konferencji wzięli udział w dwóch równolegle odbywających się warsztatach. Podczas jednego z nich Pan John Kelly, Dyrektor Handlowy CASCAiD Ltd. z Wielkiej Brytanii, zaprezentował narzędzia informatyczne wspierające poradnictwo zawodowe/szkolne dla dzieci i młodzieży. W swojej prezentacji pt. "Rozwijanie poradnictwa poprzez wykorzystanie narzędzi do określania ścieżek kariery", zaprezentował dwa narzędzia: realizowane obecnie przez firmę "Welcome to Paws in Jobland" oraz przygotowywany do wdrożenia "Digi – Guidance".

Jedno z narzędzi "Paws in Jobland" jest realizowane w ramach programu Comenius w projekcie "Widening the future". "Paws in Jobland" został przygotowany z myślą o najmłodszych dzieciach, które wędrując po miasteczku Jobland, wraz z psem o imieniu Paw, poznają różne zawody oraz związane z nimi miejsca i charakteryzujące je czynności. Dzieci starsze mogą rozwiązywać quizy, wyszukiwać bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych zawodów, jest również zakładka, która pomaga dzieciom określić jaki zawód zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami byłby dla nich odpowiedni. Narzędzie wspomaga dzieci w umiejętności czytania, pisania, słuchania ze zrozumieniem. Z narzędzia mogą korzystać także nauczyciele, którzy dzięki specjalnie przygotowanym notatnikom mogą śledzić indywidualne postępy uczniów i całych klas.

Przygotowywany w ramach programu Leonardo da Vinci projekt narzędzia "Digi – guidance" jest skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat. Użytkownicy korzystający z narzędzia będą mogli samodzielnie określać swoje predyspozycje zawodowe na podstawie posiadanych zainteresowań, umiejętności, kwalifikacji, wskaźników zdrowotnych i kompetencji. Możliwość określenia predyspozycji zawodowych jest istotna dla każdego, także dorosłego, dlatego docelowo narzędzie będzie mogło być wykorzystywane również do badania osób dorosłych.

Drugi dzień Konferencji uczestnicy rozpoczęli od udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym "Roli oraz ścieżkom kariery doradców w Rumunii".

Pierwszym panelistą był Pan Viorel Nedelcu, Resource Manager w firmie Orange, który wygłosił prezentację pt. "Usługi doradcy kariery w rumuńskich instytucjach". Doświadczenia firmy Orange wskazują, że jeszcze kilka lat temu w Rumunii dużym problemem było przeprowadzenie rekrutacji nowych pracowników. Powodem tego stanu był brak profesjonalnej kadry, która mogłaby taki proces przeprowadzać. Szczególnie odczuwany był brak specjalistów posiadających przygotowanie psychologiczne lub pedagogiczne. Obecnie na skutek utworzenia nowych kierunków kształcenia w zakresie poradnictwa sytuacja znacznie się poprawiła. Pracujący w Orange doradcy pełnią rolę konsultantów, których zadaniem jest pomoc w doborze kadr i opieka doradcza świadczona dla pracowników. Konsultanci muszą zatem posiadać umiejętności typowe dla doradcy i head hunter’a. Konsultanci bardzo dokładnie badają motywację do pracy każdego z kandydatów, ta skrupulatność związana jest z faktem, że dla każdego nowego pracownika przygotowany jest, podzielony na etapy, indywidualny plan rozwoju zawodowego w organizacji. Firma bowiem chce inwestować w pracowników, którzy mają motywację do pracy i będą z nią związani na dłużej. Drugim bardzo ważnym zadaniem konsultanta jest dbanie o właściwą motywację pracowników, pomaganie tym, którzy odczuwają skutki wypalenia zawodowego lub mają problemy z zaakceptowaniem zmian i trudno jest im je wdrożyć we własnej pracy.
Pan V. Nedelcu podkreślił, że m.in. dzięki współpracy z NBCC, kadra doradcza w Orange Romania systematycznie podnosi swoje kompetencje, a superwizorzy NBCC dokonują weryfikacji umiejętności konsultantów i sposobu realizowanej przez nich pomocy.
Następnie Pani Nicoleta Litoiu, doradczyni zawodowa reprezentująca akademickie centrum kariery działające na Uniwersytecie Technicznym w Bukareszcie, w prezentacji pt. "Rola akademickich centrów kariery w zbilansowaniu popytu na rynku pracy i oczekiwań absolwentów" przedstawiła działania podejmowane przez uniwersytety na rzecz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy i radzenia sobie na nim, szczególnie w sytuacji gdy podejmowane na początku drogi zawodowej starania nie przynoszą spodziewanych efektów.

Pani N. Litoiu wskazała, że akademickie centra karier nie działają we wszystkich szkołach wyższych w kraju, zaś w samym Bukareszcie tylko większe uczelnie publiczne i prywatne prowadzą takie centra. Wskazała również na ograniczone możliwości kadry doradczej pracującej w centrach w stosunku do liczby osób oczekujących pomocy. Problem ten póki co rozwiązywany jest poprzez organizowanie spotkań grupowych: warsztatów, seminariów i transmitowanie ich on-line, a także poprzez udzielanie porad indywidualnych na odległość.

Podczas Konferencji zaprezentowano również jak radzą sobie na rynku prywatni doradcy zawodowi. Pani Iulia Sara i Pan Iulian Sirbu w prezentacji pt. "Ścieżki kariery doradców w prywatnej praktyce" podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w zakresie zdobywania kompetencji doradcy zawodowego oraz prowadzenia prywatnej działalności w zakresie poradnictwa zawodowego. Oprócz indywidualnych porad zawodowych doradcy prowadza także stronę internetową, na której prowadzony jest blog i udzielane są porady on-line. Dzięki stronie klienci mają możliwość uzyskania pomocy doradcy w zakresie określenia ścieżki kariery, wyboru szkoły, kontynuowania edukacji. Prowadzący stronę zauważyli, że z biegiem czasu klienci korzystających z pomocy doradczej za pośrednictwem strony internetowej, coraz chętniej wybierają możliwość porozmawiania z doradcą on-line.

Pani I. Sara i Pan I. Sirbu wspomnieli również o projekcie OH Card Romania, który jako koordynatorzy promują wśród doradców zawodowych, psychologów, trenerów, pedagogów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów. Narzędzie to składające się z zestawu specjalnie opracowanych kart (przypominających karty do gry), ułatwia prowadzenie zajęć z osobami potrzebującymi wsparcia. Karty mają wspomagać proces doradczy lub terapeutyczny prowadzony indywidualnie i w grupie. Zamieszczone na kartach ilustracje i odpowiednie prowadzenie zajęć przez doradcę ułatwiają nawiązanie interakcji z klientem lub pomiędzy klientami, ułatwiają komunikację i pobudzają do działania, pomagają wyrażać emocje.

Na zakończenie panelu wystąpiła Pani Ioana Panc, reprezentująca NBCC Rumunia, która w prezentacji pt. "Superwizja – brakujące ogniwo na ścieżce kariery doradców" opowiedziała o roli superwizji w pracy doradców. Superwizja jest jednym z ważniejszych działań, które może pomóc specjalistom w dziedzinie poradnictwa we właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Superwizor wspomaga doradcę w jego pracy, najpierw "obserwuje" go podczas pracy, a później wskazuje mu działania, które wykonuje dobrze/poprawnie oraz te, które nie są realizowane należycie, wskazuje także sposoby na poprawienie niedociągnięć.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, uczestnicy wzięli udział w warsztatach.

Warsztat prowadzony przez Panią Kylie P. Dotson-Blake pt. "Zangażowanie, pobudzenie, poznanie: eksperymentalne zajęcia grupowe" prezentował doświadczenia doradców edukacyjnych i rodzinnych w USA. Głównym zadaniem doradców jest zbudowanie efektywnego planu pomocy dla dzieci potrzebujących pomocy i ich rodzin. W tym celu doradcy uświadamiają rodzicom, że wszystkie niepowodzenia w rodzinie i problemy domowe wpływają na młodego człowieka, na jego zachowanie w szkole i społeczności. Dlatego też aby pomóc mu najlepiej pokonać problemy, proces doradczy musi przebiegać z udziałem wszystkich członków rodziny. W tym celu podczas spotkań z doradcą wszyscy członkowie rodziny poprzez wykonywanie wspólnych zadań, ćwiczeń uczą się podstaw nawiązywania więzi, wzajemnego zaufania, wspólnego rozwiązywania problemów. Umiejętności te stanowią podstawę dla dzieci do budowania prawidłowych relacji w szkole, w rodzinie i społeczeństwie.

Podczas kolejnego warsztatu Pan Peter van Deursen reprezentujący Euroguidance Holandia, zaprezentował Metodę CH-Q, której głównym celem jest rozwój indywidualny młodzieży i dorosłych w edukacji oraz karierze zawodowej. Metoda wykorzystuje zdolności i umiejętności własne i na tej podstawie zachęca ludzi do podejmowania działań i większej elastyczności w podejmowaniu nowych wyzwań w pracy i nauce.
Metodę stosuje się w pracy z małymi grupami wykorzystując do tego ćwiczenia, które można elastycznie dopasowywać do potrzeb uczestników, np. wspierających rozwój kariery lub promujących całożyciowe kształcenie zawodowe w obszarach adaptacji zawodowej, rozwijania talentów, wartościowania formalnego i pozaformalnego kształcenia, dla tych którzy z różnych względów chcą lub powinni podnieść swoje umiejętności zawodowe.
W Europie metoda CH-Q jest stosowana w wielu krajach dla różnych grup odbiorców: pracowników publicznych służb zatrudnienia i opieki społecznej, bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, niepełnosprawnej młodzieży, wolontariuszy, itd.

Szkolenia z metody CH-Q realizują trenerzy posiadający przygotowanie z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologii lub pedagogiki. Szkolenia dla trenerów metody CH-Q trwają ok. tygodnia, podczas którego doradcy poznają swoje umiejętności i możliwości ich najlepszego wykorzystania podczas zajęć z osobami potrzebującymi pomocy.

Panie Delia Goia i Ioana Panc podczas warsztatu nt. „Facylitator zdrowia psychicznego – pierwsza pomoc dla zdrowia psychicznego” mówiły o nowym specjalistycznym zawodzie facylitatora zdrowia psychicznego. Jest to jeszcze stosunkowo mało popularna forma pomocy w Rumunii, obecnie w całym kraju pracuje tylko 8 przeszkolonych trenerów. Zadaniem tych osób jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji związanej z życiem zawodowym lub prywatnym, uświadomienie im, że nie są same, a z każdej trudnej sytuacji można znaleźć wyjście. Celem oferowanej pomocy jest „wyprowadzenie osoby na prostą”, zrozumienie gdzie tkwi problem i zapobieżenie załamaniu psychicznemu gdy trudna sytuacja nastąpi, zmotywowanie do podjęcia walki. Zadania takiego mogą podjąć się osoby, które mają już doświadczenie lub przygotowanie do pracy z klientem potrzebującym pomocy, np. psychologowie, pedagodzy, socjologowie czy doradcy, po stosownym przeszkoleniu. Szkolenie dla facylitatorów trwa 30 godzin, prowadzone jest w trybie kształcenia nieformalnego, generalnie nie służy ono pozyskaniu nowych umiejętności, ale poszerzeniu kompetencji, co skutkuje większą gotowością do udzielania pomocy innym.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone