Aktualności

Praca

Praca

Aktywności Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w latach 2007-2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego jest jedną z aktywności realizowanych w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”. Jej najważniejszym celem jest wymiana informacji i doświadczeń oraz integracja działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne instytucje i podmioty.

Pierwsze spotkanie Platformy miało miejsce w dniu 25 czerwca 2007 r. Poświęcone było ono dyskusji nad integracją usług poradnictwa zawodowego w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej OHP, Zarządu Głównego ZDZ, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Międzyuczelnianego Biura Karier, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Narodowego Forum Doradztwa Kariery.
W latach 2008-2011 spotkania Platformy odbywały się zgodnie z zasadą dwa spotkania w ciągu jednego roku. Do grona partnerów Platformy dołączył Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. Krótka charakterystyka tematyki każdego ze spotkań przedstawia się następująco:

8 lipca
Spotkanie poświęcone było dyskusji nad rolą Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

27-28 października
Drugie spotkanie zorganizowane zostało w związku z wizytą studyjną w Polsce przedstawicieli Centralnego Urzędu ds. Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Słowacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Zarządu Głównego ZDZ, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Biura Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i KOWEZiU. Partnerzy Platformy zaprezentowali działania z zakresu poradnictwa zawodowego realizowane w Polsce i wysłuchali informacji na temat struktury i zakresu działań publicznych służb zatrudnienia Słowacji.
9 czerwca
Pierwsze spotkanie Platformy w dniu 9 czerwca poświęcone było organizacji inauguracyjnej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, która została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Chęć kontynuacji organizacji OTK w latach 2010-2014 wskazuje, że inicjatywa ta wpisana została do kalendarza krajowych, corocznych wydarzeń z obszaru poradnictwa zawodowego.

5-10 października
Kolejne spotkanie poświęcone było dyskusji nad realizacją poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w świetle obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy.
8 lipca
W czasie pierwszego spotkania Platformy w 2010 roku zaprezentowane zostały działania z obszaru poradnictwa zawodowego realizowane przez resorty pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, obronności i służbę więzienną. Oprócz przedstawicieli instytucji rządowych w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Komendy Głównej OHP, Zarządu Głównego ZDZ, KOWEZiU, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

9 listopada
Następne spotkanie poświęcone było dyskusji na temat doskonalenia kompetencji zawodowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy. W czasie spotkania przyjęte zostały ustalenia mające na celu powołanie zespołów roboczych, które kontynuować będą prace w następujących obszarach:
  • opracowanie kryteriów i warunków otrzymywania licencji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia,
  • opracowanie metodologii badań potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia,
  • promocja poradnictwa zawodowego, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń na poziomie krajowym.
15 lutego
Pierwsze spotkanie Platformy poświęcone było dyskusji nt. wątpliwości pojawiających się w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego powołanego przy Konwencie Dyrektorów WUP.

14 czerwca
Drugie spotkanie poświęcone było kontynuacji dyskusji nt. doskonalenia kompetencji zawodowych doradców zawodowych PSZ w ramach Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego powołanego przy Konwencie Dyrektorów WUP.
26 czerwca
Pierwsze spotkanie w dniu poświęcone było dyskusji nt. funkcjonowania Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w świetle rekomendacji Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz prezentacji nowych zadań Centrów w kontekście sygnalizowanych zmian polityki rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele CIiPKZ WUP.

8-9 listopada
Następne spotkanie dotyczyło prezentacji i wymiany doświadczeń urzędów pracy w zakresie profilowania klientów urzędów pracy oraz dyskusji nad koncepcją budowy kwestionariusza do profilowania osób bezrobotnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy.

3-4 grudnia
Trzecie spotkanie dotyczyło dyskusji nad koncepcją budowy Kwestionariusza do profilowania bezrobotnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy oraz p. Ulrich Hoerning, ekspert Banku Światowego, który przedstawił doświadczenia innych krajów w zakresie profilowania bezrobotnych i p. Monika Wojdyło-Preisner, przedstawicielka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
18-19 lutego
25-26 marca
21 czerwca
9-10 grudnia
Cztery spotkania dotyczyły dyskusji nad koncepcją budowy Kwestionariusza do profilowania bezrobotnych. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy zaangażowani w prace związane z przygotowaniem Kwestionariusza.

22 listopada
Kolejne spotkanie poświęcone było dyskusji nt. Kwestionariusza do profilowania bezrobotnych z przedstawicielami Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

3 grudnia
Ostatnie spotkanie miało na celu prezentację działań z obszaru poradnictwa zawodowego realizowanych przez resorty pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, obronności, służbę więzienną oraz instytucje i urzędy centralne. Drugim tematem spotkania było podjęcie ustaleń związanych z opracowaniem polskiej bazy danych na potrzeby Portalu Komisji Europejskiej o Możliwościach Uczenia się PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space).
10-11 lutego
4-5 grudnia
Dwa spotkania dotyczyły prezentacji doświadczeń w zakresie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy zaangażowani w prace związane z przygotowaniem Kwestionariusza do profilowania bezrobotnych.

6-7 listopada
Seminarium poświęcone było dyskusji na temat kompetencji pracowników PSZ pełniących funkcję doradcy klienta. Omawiane były m.in.: zagadnienia dotyczące organizacji pracy powiatowych urzędów pracy w nowym stanie prawnym, kompetencji i ich znaczenia w realizacji zadań zawodowych oraz zadań doradcy klienta w odniesieniu do klienta indywidualnego i klienta instytucjonalnego.

Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska” jest ciekawą i inspirującą inicjatywą, która będzie kontynuowana i rozwijana w 2015 r. oraz w kolejnych latach.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone