Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w dniu 29 czerwca 2015 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 29 czerwca, w siedzibie MPiPS, odbyło się kolejne spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), którzy dołączyli do grona partnerów Platformy.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji przez pracowników Departamentu Rynku Pracy, którzy zaprezentowali informacje na temat: poradnictwa zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, narzędzia do badania kompetencji dla doradców zawodowych urzędów pracy oraz Sieci Eures.

Następnie uczestnicy spotkania Platformy wysłuchali prezentacji prelegentów z FRSE. Wystąpienia dotyczyły następujących trzech inicjatyw Komisji Europejskiej:

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji prelegentów reprezentujących następujące resorty i służby:

  • edukacji – przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawił informacje na temat działań na rzecz doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
  • nauki i szkolnictwa wyższego – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił informacje na temat poprawy jakości działania Akademickich Biur Karier.
  • obronności – przedstawiciel Departamentu Spraw Socjalnych przedstawił informacje na temat rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP.
  • więziennictwa – przedstawiciel Biura Penitencjarnego przedstawił informacje na temat aktywizacji zawodowej realizowanej przez Służbę Więzienną.

Prezentacje przedstawili też pozostali zaproszeni na spotkanie Platformy goście:

  • przedstawiciel Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przedstawił informacje na temat najnowszych aktywności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy zaprezentowali projekty „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 r.ż. – doświadczenia europejskie” i „Europejska Idea Doradztwa w międzynarodowej mobilności młodzieży – Guide my W@y”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz program partnerstwa lokalnego „Przedsiębiorczy gimnazjalista”, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
  • przedstawiciele Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy przedstawili prezentacje na temat całożyciowego poradnictwa zawodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie) i aktywności doradców zawodowych (Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie).
  • przedstawiciel Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przedstawił informacje na temat działalności tej instytucji w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży.
  • przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przedstawił prezentację na temat kształcenia w placówkach ZDZ.
  • przedstawiciel KOWEZiU poinformował zebranych o ofercie instytucji w zakresie wsparcia doradców zawodowych resortu oświaty.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone