Aktualności

Praca

Praca

Seminarium Cross Border 2015

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 9-10 czerwca 2015 r. w Retz, Austria, odbyła się 10. jubileuszowa edycja seminarium Cross Border. W dwudniowym spotkaniu organizowanym wspólnie przez zespoły Euroguidance z Austrii, Czech i Słowenii, wzięli udział przedstawiciele Chorwacji, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowenii, Węgier oraz zaproszeni goście z Cypru, Szwecji i Turcji.

W trakcie seminarium przypomniano dziesięcioletnią historię Cross Border, ale także, dużo miejsca poświecono na wymianę dobrych praktyk i rozwiązań, które służą rozwojowi poradnictwa zawodowego w poszczególnych krajach. W roku 2015 tematem przewodnim seminarium było „Poradnictwo zawodowe przekraczające granice” (Guidance Crossing Borders). Podczas sesji plenarnej oraz w trakcie warsztatów, które są nieodłącznym elementem każdego seminarium Cross Border, uczestnicy poznali różne aspekty w jakich poradnictwo zawodowe sprzyja przekraczaniu granic. W pierwszej kolejności dotyczy to migracji zarobkowej lub edukacyjnej oraz zmniejszania dystansów dzięki zastosowaniu rozwiązań IT, ale również przekraczanie granic swoich obaw związanych, np. z przekwalifikowaniem czy decyzją o zmianie pracy, czy też jak ma to miejsce w przypadku samych doradców zawodowych obawy związane z doradzaniem innym w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Seminarium rozpoczęła sesja plenarna, podczas której wystąpienia mieli Pani Nina Ahlroos ze Szwecji i Pan Tibor Bors Berbely-Pecze z Węgier. Pani N. Ahlroos w swoim wystąpieniu przytoczyła spostrzeżenia 8 krajów z basenu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej (Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwecji), na temat roli doradcy zawodowego w obecnej sytuacji zwiększonego zainteresowania migracją. Prezentacja ta została przygotowana w oparciu o publikację opracowaną przez Zespoły Euroguidance ww. 8 krajów pt. Open door to the Word. Views on Mobility Guidance from up North ("Otwórz drzwi na świat. Spojrzenie krajów Północy na temat mobilności w poradnictwie").

Prelegentka opowiedziała o czterech głównych zagadnieniach, z którymi obecnie muszą konfrontować się doradcy zawodowi i edukacyjni pracujący z osobami planującymi wyjazd za granicę, przebywającymi za granicą lub powracającymi z takiego pobytu. Zagadnienia te dotyczą: ukrytych kompetencji, poradnictwa dla migrujących, wsparcia dla osób o szczególnych potrzebach i otwartości na potrzeby innych.
Z kolei Pan Tibor Bors Borbely-Pecze w prezentacji pt. „Przekraczanie granic: mobilność geograficzna i zawodowa” (Crossing borders: geographical and career path mobilities), przedstawił jak w naszej części Europy rozwijała się mobilność zarobkowa, jaki wpływ na nią miały zmiany historyczne i polityczne. W swoim wystąpieniu odniósł się do zmian geopolitycznych, jakim podlegały szczególnie kraje tzw. bloku wschodniego. Zdaniem Pana T.B. Borbely-Pecze w przypadku krajów Europy Centralnej na współczesne zachowania i gotowość do mobilności największy wpływ ma historia. Kilkadziesiąt lat życia „za żelazną kurtyną” i ograniczona możliwość wyjazdu poza granice własnego kraju, spowodowały, że mieszkańcy tych krajów częściej i chętniej wyjeżdżają. Swoboda w przemieszczaniu to także „odreagowanie” na czasy gdy inni decydowali o jednostce i jej potrzebach, kiedy interes i potrzeby całego społeczeństwa były ważniejsze niż interes jednostki. W krajach „bloku wschodniego” niektóre ścieżki kształcenia i rozwoju były limitowane czy wręcz zamknięte dla określonych grup społecznych. O przyszłości obywatela decydowało państwo, a nie on sam czy jego rodzice. Upadek „żelaznej kurtyny” spowodował, że ludzie zaczęli korzystać z otrzymanej „wolności”, najpierw dość chaotycznie, później z coraz większą rozwagą wybierać kierunki, określając także warunki i zasady na jakich ta mobilność się odbywa.
Obecnie mobilność zawodowa to także wynik sytuacji na szeroko rozumianym rynku pracy, gdzie większość z jego uczestników jest odpowiedzialna za swój własny los. Coraz częściej i chętniej stosowane obecnie formy zatrudnienia, polegające na podpisywaniu z pracownikami kontraktów czasowych czy samozatrudnieniu pracowników, powodują, że coraz mniej identyfikują się oni ze swoim miejscem pracy. Natomiast konieczność zabezpieczenia własnych potrzeb socjalnych sprawia, że w poszukiwaniu nowych, lepiej płatnych miejsc pracy migrują poza dotychczasowe miejsce życia.
Dalszą część seminarium wypełniły zajęcia warsztatowe. Uczestnicy mogli wybierać spośród 12 warsztatów:

 • Workshop nr 1: „Poradnictwo online – szanse i ograniczenia w wykorzystaniu metody we współpracy na poziomie krajowym” (Online Guidance – Chances and limits of a nationawide collaboration and metod itself), Austria;
 • Workshop nr 2: „Wyobraźnia w poradnictwie zawodowym i coachingu” (Imagine in career coaching and vocational guidance), Polska;
 • Workshop nr 3: „Inaczej – warsztat dla długotrwale bezrobotnych” (Differently, workshop for long term unemployed), Słowenia;
 • Workshop nr 4: „Poradnictwo zawodowego w pracy ze studentami migrantami” (Guidance with migrant student), Niemcy;
 • Workshop nr 5: „Innowacyjność i cyfryzacja poradnictwa zawodowego oraz narzędzi stosowanych w poradnictwie stosowane w szkołach na Słowacji” (Innovation and digitalization of career counselling and guidance tools in the school environment in Slovakia), Słowacja;
 • Workshop nr 6: „Róbmy to jak pająk: Jak budowa sieci może wpływać na dostęp do całożyciowego poradnictwa zawodowego” (Do it like the spider: How network building can improve the access to Lifelong Guidance), Austria;
 • Workshop nr 7: „Poradnik szczęśliwego życia” (Guidance for a Happy Life), Rumunia;
 • Workshop nr 8: „Zastosowanie poradnictwa psychologicznego w poradnictwie zawodowym dla uczniów/studentów” (Applying Psychological Counselling in Student Career Guidance), Chorwacja;
 • Workshop nr 9: Pomiędzy psychoterapią a poradnictwem. Jak poradnictwo zawodowe może być wzbogacane przez rozmowę?” (How could career counselling be enriched by dialogical approach? Between psychotherapy and counselling), Czechy;
 • Workshop nr 10: Prezentacja projektu „Guide My W@y!” dla doradców zawodowych świadczących usługę na rzecz osób migrujących (Guide My W@y), Niemcy;
 • Workshop nr 11: „Odwaga kontra wydajność? Przezwyciężanie wyuczonej bezradności w oparciu o doświadczenia bazujące na metodach nauczania” (Braveness vs performance? Overcoming the learned helplessness with experience based learning methodology), Słowacja;
 • Workshop nr 12: „Pokonywanie barier: Szkolenia dla doradców kariery i krajowych przedstawicieli poradnictwa zawodowego” (Bridging the gap’ by a joint training of teachers and career and social practitioners in guidance), Węgry.

Każdy z warsztatów był prowadzony przez eksperta lub ekspertów z krajów uczestniczących w Cross Border, natomiast każdy z uczestników seminarium miał możliwość wzięcia udziału w czterech wybranych warsztatach.

Warsztaty były poświęcone poradnictwu zawodowemu w różnych jego aspektach: bezpośredniej współpracy z klientem i rozwiązaniom umożliwiającym efektywne dotarcie do klienta i otwarcie go na pomoc ze strony doradcy zawodowego, poradnictwu zawodowemu na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, programom i szkoleniom dla doradców przygotowującym do pracy z klientem, współpracy z różnymi grupami klientów: młodzieżą, osobami migrującymi czy długotrwale bezrobotnymi. W trakcie warsztatów dyskutowano o budowaniu sieci współpracy pomiędzy różnymi instytucjami działającymi na rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych prelekcji i wzięcia czynnego udziału w dyskusjach, a także osobistego udziału w scenkach pokazujących jak wykorzystanie/uruchomienie wyobraźni klienta wspiera proces doradczy.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone