Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 16-17 maja 2017 r. maltańskie Centrum Eurodoradztwa zorganizowało w ramach Prezydencji Malty w RUE spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci.

Jednym z tematów poruszanych z czasie spotkania było przygotowanie nowego serwisu promującego Sieć www.euroguidance.eu. Pierwsza wersja strony została przygotowana ponad dziesięć lat temu. Od chwili opublikowania strony aktualizowanie jej zawartości, dodawanie nowych treści oraz zapewnianie ochrony antywirusowej i antyspamowej było zadaniem Wielkiej Brytanii. Z uwagi na zmianę sytuacji formalno-prawnej w wyniku Brexitu, Centrum z Wielkiej Brytanii nie może dłużej realizować ww. zadań. Oznacza to konieczność zaangażowania w przygotowanie nowego, dynamicznego serwisu wszystkich państw-członków Sieci Eurodoradztwo i solidarne ponoszenie kosztów finansowych.

W ubiegłym roku stronę www.euroguidance.eu odwiedziło 40.000 użytkowników. Najbardziej popularnymi zakładkami są informacje na temat projektu Academia oraz możliwości studiowania w Europie. Nowy serwis będzie bardziej przejrzysty, dynamiczny i przyjazny użytkownikowi, pojawią się też nowe elementy wizualne. Osoby odwiedzające stronę będą mogły logować się z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Planowane jest przygotowanie wersji na urządzenia mobilne, w tym smartfony. Informacje tekstowe zostaną skrócone, a jeśli okaże się to konieczne – opracowane od początku. Dodana zostanie opcja kalendarza wydarzeń i statystyk Google. Planowane jest wykorzystanie SEO (search engine optimisation) czyli optymalizacja strony internetowej pod katem różnych wyszukiwarek. Nowością będzie rozwiązanie, zgodnie z którym to przedstawiciele Centrów Eurodoradztwo będą odpowiedzialni za aktualizowanie informacji krajowych.

Projekt nowego serwisu przygotowany zostanie przez litewską firmę UAB IT Solutions. Oficjalne uruchomienie strony planowane jest podczas Estońskiego Tygodnia Poradnictwa Zawodowego, we wrześniu br.

Bardzo ciekawą prezentację na temat projektu „Skills Intelligence” przedstawiły cztery prelegentki z Malty – Panie Christine Scholtz z Krajowej Komisji ds. Wyższej i Dalszej Edukacji (National Commission for Further and Higher Education), Christabel Sacco i Priscilla Formosa z Jobsplus oraz Edel Cassar z Krajowej Rady ds. Umiejętności (National Skills Council). Krajowa Komisja ds. Wyższej i Dalszej Edukacji we współpracy z Jobsplus i Malta Enterprise zainicjowały w roku ubiegłym projekt badawczy dotyczący analizy zapotrzebowania pracodawców na umiejętności oraz podaży umiejętności wśród pracowników reprezentujących różne sektory maltańskiej gospodarki. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację projektu realizowanego w latach 2014-2016 pod nazwą „Promowanie Procesu Bolońskiego na Malcie”.

Celem projektu „Skills Intelligence” jest identyfikacja deficytów umiejętności i sposobów, w jaki radzą sobie z tym problemem pracodawcy, przygotowanie założeń do zmian w systemie edukacji aby stał się on bardziej elastyczny i szybciej reagował na potrzeby rynku pracy oraz opracowanie bazy dobrych praktyk, które w przyszłości będą wykorzystywane przez twórców polityki. Na potrzeby przeprowadzenia badania przyjęte zostały założenia metodologiczne polegające na zastosowaniu podwójnego podejścia: ankiety online, którą można było wypełnić w dniach 16 lutego-20 kwietnia 2016 r. oraz uzupełniających wywiadów telefonicznych przeprowadzonych w dniach 28 marca-20 kwietnia 2016 r. Ogółem w badaniu wzięło udział 671 pracodawców. Sytuacja zatrudnieniowa na Malcie ulega widocznej i systematycznej poprawie. Od końca 2012 r. do połowy 2016 r. liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o 27.078 osób. Takie same trendy widoczne są w odniesieniu do sytuacji osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei liczba osób pozostających bez pracy we wspomnianym okresie zmalała o 3.370.

Z danych zebranych w czasie badania „Skills Intelligence” wynika jednoznacznie, iż zapotrzebowanie na zasoby siły roboczej systematycznie rośnie. Dodatkowo, ten trend wydaje się mieć stabilny charakter. W konsekwencji w najbliższym czasie Malta doświadczać będzie deficytów zarówno w obszarze zasobów ludzkich, jak i umiejętności. Aby zapobiec obu tym niekorzystnym zjawiskom konieczne jest rozwijanie elastycznej i aktywnej polityki rynku pracy. Jednym z obszarów, w których należałoby podjąć pilne działania jest zatrudnienie kobiet. Aby uzyskać optymalny poziom zatrudnienia kobiet konieczne jest jednak wzięcie pod uwagę efektu kohorty. Pożądany wskaźnik zatrudnialności kobiet pozostaje bowiem w ścisłym związku z odsetkiem kobiet, które będąc w wieku emerytalnym decydują się na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej i przedstawicielkami nowej generacji, które wchodzą dopiero na rynek pracy. Z danych statystycznych wynika, że kobiety stanowią 37% całości populacji aktywnej zawodowo, zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. W grupie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kobiety stanowią 54%. Zdecydowana większość kobiet zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy – odpowiednio 66.280. Liczba kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wynosi 21.041.

Drugą grupą obecną na rynku pracy, która została objęta badaniem są imigranci. To zatrudnianie imigrantów odpowiada za wzrost ogólnego wskaźnika zatrudnienia. Dane statystyczne wskazują, iż imigranci podejmują zarówno proste prace niewymagające kwalifikacji, jak i te o specjalistycznym charakterze. Napływ imigrantów na maltański rynek pracy systematycznie zyskuje na sile. Na koniec czerwca 2016 r. ok. 15% ogółu zasobów siły roboczej stanowili imigranci. Spośród pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu „Skills Intelligence” 36% potwierdziło, że zatrudnia w swoich firmach obcokrajowców. W okresie ostatnich trzech lat największa liczba imigrantów znalazła zatrudnienie w sektorze finansowym i ubezpieczeń, budownictwa oraz ICT.

Informacje pozyskiwane w trakcie realizacji projektu „Skills Intelligence” wykorzystywane są w bieżących pracach Krajowej Rady ds. Umiejętności. Rada powołana została na mocy przepisów prawa krajowego w sierpniu 2016 r. W jej skład wchodzą m.in.: przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji rządowych, służb zatrudnienia i pracodawców. Jednymi z najważniejszych zadań Rady są aktywności związane z analizowaniem podaży i popytu umiejętności na rynku pracy, podejmowanie działań na rzecz minimalizowania deficytów w obszarach niedoboru umiejętności oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze politycznym. W ostatnim czasie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Zatrudnienia Rada opracowała materiały analityczne dotyczące priorytetyzacji sektorów gospodarki wymagających nakładów finansowych, promowania uczenia się w oparciu o nabywanie doświadczeń zawodowych (work based learning – WBL) oraz sektorowych koncepcji w obszarze badań i rozwoju (research & development).

Kolejne spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. w Tallinie (Estonia).

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone