Aktualności

Praca

Praca

Grupy Robocze Sieci Eurodoradztwo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sieć Eurodoradztwo realizuje swoje bieżące działania poprzez współpracę w formule Grup Roboczych.

W ramach Sieci Eurodoradztwo funkcjonują aktualnie cztery Grupy Robocze. Dwie z nich systematycznie rozwijają swoją działalność od roku 2008.

  1. Grupa Robocza Strategia i Jakość to najstarsza z Grup Roboczych Sieci. Jej liderem jest Pani Nina Ahlroos (Centrum Eurodoradztwo Szwecja). W 2017 r. najważniejszą aktywnością podjętą przez członków Grupy było zaangażowanie się w prace Forum Dyskusyjnego Europass, koordynowanego przez Dyrekcję Generalną Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. W pracach Forum uczestniczy ośmiu przedstawicieli Sieci, reprezentujących następujące kraje: Finlandię, Irlandię, Grecję, Szwecję, Hiszpanię, Niemcy, Wielką Brytanię i Czechy. Grupa Strategia i Jakość aktualnie pracuje nad przygotowaniem dokumentu Position Paper jako stanowiska Sieci odnośnie projektu rewizji Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning). W najbliższym czasie rozpoczęta zostanie aktualizacja elektronicznego repozytorium informacji o historii Sieci, podręcznika Euroguidance Handbook.

  2. Grupa Robocza Promocja i Komunikacja powstała z połączenia dwóch grup – grupy odpowiedzialnej za strategię marketingową Sieci Eurodoradztwo i drugiej, odpowiedzialnej za stronę internetową. Liderem połączonej Grupy jest Pan Mika Launikari (Centrum Eurodoradztwo Finlandia). Zaplanowane na 2017 r. najważniejsze aktywności to przygotowanie publikacji Euroguidance Highlights Booklet, aktualizacja konta Sieci na Facebooku, przygotowanie formularza dotyczącego aktualizacji strony internetowej Sieci, koordynacja procesu aktualizacji opisów krajowych systemów poradnictwa zawodowego oraz przygotowanie kolejnej edycji Newslettera.

  3. Grupa Robocza Mobilność to najmłodsza z Grup Roboczych Sieci. Jej liderem jest Pani Ilze Jansone (Centrum Eurodoradztwo Łotwa). Najważniejsze aktywności Grupy zaplanowane na 2017 r. to upowszechnianie narzędzi i informacji promujących mobilność, adresowanych do praktyków poradnictwa zawodowego i nauczycieli z sektora edukacji i pracy oraz przygotowywanie sesji szkoleniowych i modułów treningowych on-line poświęconych mobilności. W najbliższym czasie zaktualizowane zostaną zasoby portalu Wikis zawierającego informacje o najnowszych badaniach naukowych i publikacjach z zakresu mobilności. W dalszej kolejności kontynuowane będą prace związane z aktualizacją i tłumaczeniem publikacji pt.: „Mobility Advice Interview” na języki narodowe państw członków grupy: chorwacki, grecki i łotewski.

  4. Grupa Robocza Rozwój Kadry to druga najstarsza Grupa Robocza Sieci. Jej liderem jest Pan Petr Chalus (Centrum Eurodoradztwo Czechy). Najważniejsze aktywności Grupy zaplanowane na 2017 r. to przygotowywanie i koordynacja warsztatów w formule peer learning w czasie spotkań Sieci, promowanie i aktualizowanie dostępnej na stronie Sieci bazy danych zawierającej informacje na temat europejskich ekspertów poradnictwa zawodowego, zbieranie i aktualizowanie informacji na temat seminariów i konferencji oraz przygotowanie analizy podsumowującej wyniki badania kompetencji członków Sieci. Państwa członkowskie Grupy – Austria, Chorwacja, Czechy, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry – angażują się też w prace merytoryczne związane z przygotowaniem corocznych edycji Seminarium Cross Border.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone