Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 22 czerwca, w siedzibie MRPiPS, odbyło się kolejne spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Najważniejszym celem Platformy jest integracja działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne podmioty.

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali najważniejsze fakty dotyczące poradnictwa zawodowego (zmiany przepisów prawnych, zmiany organizacyjne, itp.) i wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami realizowanymi przez ich instytucje na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Oprócz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Spotkanie prowadziła Pani Hanna Świątkiewicz-Zych, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy.

W pierwszej kolejności prezentacje przedstawili prelegenci reprezentujący poszczególne resorty i służby:

 • edukacji – przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawił informacje na temat zmian w kształceniu zawodowym i doradztwie zawodowym, w tym zmian w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciel Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej poinformował o stanie prac nad portalem www.kwalifikacje.gov.pl. Portal składa się z dwóch części: Zintegrowany system kwalifikacji oraz Zintegrowany rejestr kwalifikacji. Informacje w nim zawarte adresowane są przede wszystkim do osób uczących się, pracowników, pracodawców oraz firm i instytucji szkoleniowych.
 • nauki i szkolnictwa wyższego – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił informacje na temat poprawy jakości działania Akademickich Biur Karier oraz aktywności podejmowanych przez resort w ramach Osi III PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w tym projektów w zakresie kształcenia zawodowego, mających wpływ na doradztwo zawodowe.
 • obronności – przedstawiciel Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawił informacje na temat rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych za I kw. 2017 r. Do najczęściej stosowanych form pomocy rekonwersyjnej należą doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe oraz targi i giełdy pracy. W 2017 r. rekonwersyjne stawki dotyczące kosztów przekwalifikowania zawodowego wynoszą odpowiednio: 2.400 zł – po 4 latach zawodowej służby wojskowej, 4.800 zł – po 9 latach i 7.200 zł – po 15 latach.
 • więziennictwa – przedstawiciele Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej przedstawili informacje na temat aktywizacji zawodowej realizowanej przez Służbę Więzienną, w tym działań podejmowanych w ramach Programu „Praca więźniów”. Program zakłada budowę 40 hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. Wg stanu na dzień 31 maja 2017 r. powszechność zatrudnienia czyli procent liczby zatrudnionych w ogólnej liczbie skazanych wynosi 52%. Z kolei zatrudnieni poza terenem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej stanowią 28% ogólnej liczby aktywnych zawodowo skazanych.
 • pracy – przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy przedstawił informacje dotyczące poradnictwa zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych za 2016 r. Zaprezentowano informacje porównawcze dotyczące zarówno wprowadzenia funkcji doradcy klienta w kontekście indywidualizacji obsługi klientów urzędu pracy, jak i znaczenia wprowadzenia ww. funkcji dla realizacji usługi poradnictwa zawodowego.

Prezentacje przedstawili też pozostali zaproszeni na spotkanie Platformy goście:

 • przedstawiciel Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przedstawił informacje na temat aktywności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Jedną z corocznie realizowanych inicjatyw jest Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 16-22 października, a motywem przewodnim będzie hasło Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje. Drugą ciekawą inicjatywą rozwijaną przez Stowarzyszenie jest Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, w której uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada organizowana jest dzięki wsparciu finansowemu MEN.
 • przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poinformowali o następujących dwóch inicjatywach Komisji Europejskiej:
  1. EPALE czyli Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie to wielojęzyczna, ogólnoeuropejska platforma internetowa dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia się dorosłych. Platforma jest bezpłatna i ogólnodostępna. Celem EPALE jest integracja europejskiej społeczności specjalistów zajmujących się uczeniem dorosłych, umożliwienie nawiązywania kontaktów i wymiany informacji, wsparcie rozwoju organizacji edukacji dorosłych i kompetencji kadry w tym obszarze, a w efekcie poprawa jakości działań w sektorze, wsparcie tworzenia bazy zasobów edukacyjnych w obszarze edukacji dorosłych oraz wsparcie rozwoju strategii i działań zwiększających uczestnictwo dorosłych w uczeniu się i zwiększenie świadomości w tym obszarze.
  2. EURYDICE to działająca w Polsce od 1996 r. Sieć informacji o edukacji w Europie. Główna misja Sieci to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które mogą zostać wykorzystane w procesie podejmowania decyzji. Zakres tematyczny publikacji EURYDICE to: wczesna edukacja i opieka, szkolnictwo obowiązkowe, szkolnictwo średnie II stopnia i policealne, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenia dorosłych, zawód nauczyciela, organizacja i finansowanie systemu edukacji oraz zapewnianie jakości.
 • przedstawiciel Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprezentował informacje dotyczące działalności informacyjno-szkoleniowej Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Centra realizują specjalistyczne szkolenia metodyczne z zakresu narzędzi i metod stosowanych w pracy doradcy zawodowego, szkolenia miękkie, szkolenia doskonalące kompetencje interpersonalne pracowników oraz opracowują programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla uczestników. Centra prowadzą spotkania i seminaria warsztatowe dla doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany doświadczeń i omawiania bieżących kwestii metodycznych (wdrażanie nowych metod oraz sposoby radzenia sobie z trudnym klientem). Do zadań Centrów należy także przygotowywanie opracowań, publikacji i materiałów metodycznych dla kadry doradców zawodowych urzędów pracy.
 • przedstawiciele Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawili prezentację na temat realizacji usługi poradnictwa zawodowego przez Centrum Aktywizacji Zawodowej. Poradnictwo świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych oraz udzielania indywidualnej i grupowej informacji zawodowej. W 2016 r. urząd zaangażował się w realizację projektu „Aktywni 50+”, który miał na celu aktywizację zawodową i przywrócenie do aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. W programie uczestniczyły osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, z określonym II profilem pomocy. Do programu przystąpiło 726 osób. Wszyscy uczestnicy objęci zostali indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego oraz mieli opracowany indywidualny plan działania. Program zakończyło 680 osób (podjęcie pracy lub własna działalność gospodarcza).
 • przedstawiciele Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przedstawili informacje na temat działalności tej instytucji w zakresie edukacji młodzieży i rynku pracy. Usługi OHP adresowane do młodzieży to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, w tym międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach EURES, szkolenia zawodowe oraz nowoczesne narzędzia, tj.: serwisy internetowe, baza ofert pracy, baza wiedzy oraz artykuły i opracowania. OHP organizuje też szkolenia poświęcone tzw. zawodom ginącym, tj.: zdun, kowal, kamieniarz/brukarz, stolarz/kołodziej czy masarz/wędliniarz. W trakcie szkoleń odbywają się spotkania z ekspertami i osobami wykonującymi dany zawód w sposób tradycyjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech Rzemiosł.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone