Aktualności

Praca

Praca

Seminarium Career Guidance and Lifelong Learning w Helsinkach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 28-29 czerwca 2017 r., w Helsinkach (Finlandia), z inicjatywy Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans, w ramach Programu „PES to PES Mutual Learning Events” odbyło się seminarium dotyczące poradnictwa karierowego i uczenia się przez całe życie (Career Guidance and Lifelong Learning).

W seminarium wzięli udział: przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans, przedstawiciele instytucji badawczych oraz eksperci i praktycy specjalizujący się w problematyce poradnictwa zawodowego i uczenia się przez całe życie, reprezentujący Publiczne Służby Zatrudnienia krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE). Łącznie w spotkaniu wzięło udział 57 przedstawicieli z 23 krajów UE.

Seminarium składało się z części plenarnych i warsztatów, które były okazją do podjęcia dyskusji na temat wyzwań stojących przed Publicznymi Służbami Zatrudnienia (PSZ) w zakresie poradnictwa zawodowego i uczenia się przez całe życie (LLL) oraz roli PSZ w tych obszarach.
Podczas podsumowania seminarium, uczestnicy sformułowali następujące wnioski:
- PSZ w Europie oraz partnerzy rynku pracy muszą sprostać wielu wyzwaniom spowodowanym zmianom w sposobie funkcjonowania rynków pracy oraz zmianom wywołanym postępującą digitalizacją i cyfryzacją. Pracownicy służb zatrudnienia powinni rozwijać swoje umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, gdyż zdarza się, że klienci PSZ mają od nich lepsze umiejętności w tym zakresie;
- powtarzanym od wielu lat, jednak nadal aktualnym postulatem pozostaje kwestia współpracy PSZ z sektorem edukacji;
- PSZ powinny przejąć rolę „LLL issuer” (w dosłownym tłumaczeniu „issuer” oznacza emitenta), co oznacza, że mają być organizacją, która aktywnie wspiera swoich klientów w nabywaniu kompetencji, pełniąc w zależności od potrzeb rolę koordynatora czy organizatora tego procesu; jednak PSZ musi być także sama organizacją uczącą się;
- konieczna jest ciągła analiza ofert PSZ pod kątem ich atrakcyjności i dostępności dla młodych ludzi,
- w związku z faktem, iż dla wielu ludzi w różnym wieku, samozatrudnienie może być realną alternatywą dla pracy na etacie, PSZ powinny udzielać wsparcia w rozwijaniu przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm przez klientów;
- choć wątek nie był szczegółowo omawiany, w konkluzjach pojawiła się także kwestia nowych zjawisk w życiu gospodarczym typu ekonomia współdzielenia się (sharing economy/platform economy).

Bardzo ciekawym punktem programu seminarium była wizyta w Ohjammo Helsinki – fińskim centrum pomocy dla młodzieży poniżej 30 r.ż., którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w formule one-stop-shop, co należy rozumieć jako punkt kompleksowej obsługi.

Centrum Ohjaamo Helsinki zostało utworzone w ramach projektu pilotażowego, przewidzianego do realizacji w okresie od marca 2015 r. do lutego 2018 r. Projekt jest jednym z elementów systemu pomocy młodzieży realizowanym w Finlandii, zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży.
Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 4 mln €, w tym 3 mln € pochodzą z EFS, a 1 mln € przekazało miasto Helsinki. Projekt jest koordynowany i realizowany przy wsparciu fińskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska oraz Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki. Rezultatem projektu będzie wypracowanie kompleksowego modelu poradnictwa skierowanego do młodych ludzi, którzy mają problem z edukacją, znalezieniem zatrudnienia oraz integracją społeczną. W ramach usług świadczonych w Centrum Ohjaamo, młodzi ludzie mogą otrzymać szeroki zakres różnorodnych form pomocy, uwzględniający ich potrzeby i oczekiwania. np. pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, wyboru studiów, poprawy warunków socjalno-bytowych, pomoc w rozwoju umiejętności społecznych, udział w kursach z zakresu specjalistycznej wiedzy. Oferowanie tak szerokiego wachlarza usług jest możliwe dzięki współpracy Centrum z dużą siecią partnerów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Centrum na co dzień współpracuje np. z doradcami edukacyjnymi, zawodowymi, pracownikami społecznymi, psychologami, pielęgniarkami.
Centrum zapewnia swoim klientom pełną anonimowość i z jego usług można korzystać osobiście, telefonicznie poprzez e-mail lub media społecznościowe. Pomoc świadczona jest podczas spotkań indywidulanych lub grupowych. Aktualnie, z usług tej placówki najchętniej korzysta młodzież w wieku 18-24 lata.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone