Aktualności

Praca

Praca

"Pośrednictwo pracy 2017 - nowości i doświadczenia". Seminarium dla pośredników pracy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 24-25 października 2017 r. Departament Rynku Pracy (DRP) MRPiPS zorganizował ogólnopolskie seminarium dla pośredników pracy z powiatowych urzędów pracy pt.: „Pośrednictwo pracy 2017 - nowości i doświadczenia”.

Seminarium podzielone było tematycznie na dwie części. W pierwszej części uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji dotyczących zmian przepisów, które niedawno weszły w życie lub zaczną obowiązywać niebawem. W części drugiej głos zabrali przedstawiciele wybranych urzędów, którzy zaprezentowali tzw. „dobre praktyki”, tzn. ciekawe rozwiązania i pomysły działań, realizowane w ich urzędach.

Seminarium rozpoczął wykład eksperta, dr Łukasza Sienkiewicza, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który w prezentacji pt.: "Zmiany na rynku pracy - wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia" omówił kluczowe trendy współczesnego rynku pracy, a także przedstawił prognozowane kierunki zmian na rynku pracy. W wystąpieniu omówione zostały czynniki determinujące zmiany w podaży i popycie na pracę oraz wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia, wynikające z prognozowanych zmian, a także przykłady działań podejmowanych przez europejskie służby zatrudnienia w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian i prowadzenia proaktywnej polityki rynku pracy.

W dalszej części seminarium w prezentacji pt.: "Inicjatywy podejmowane w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (EPSZ)" Pani Edyta Czarnocka z Wydziału Europejskich Służb Zatrudnienia DRP, przedstawiła główne zadania sieci, jej priorytety oraz podejmowane działania. Zaprezentowała również trzy ostatnio zrealizowane działania: inicjatywę pn.: „Europejskie Dni Pracodawców”, powołanie Grupy Roboczej sieci EPSZ ds. długotrwale bezrobotnych oraz pierwsze wyniki badania przeprowadzonego kwestionariuszem PES capacity 2017.

Następnie Pan Mirosław Brodowski z Wydziału Aktywizacji Zawodowej DRP zaprezentował zmiany przepisów dotyczących agencji pracy tymczasowej, które z dniem 1 czerwca 2017 r. wprowadziła ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962). W swojej prezentacji przedstawił zarówno zmiany, które odnoszą się do osób zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi, jak i zmiany, które wpływają na działalność agencji. Przywołana ustawa wprowadziła również zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W dalszej części seminarium Pani Agata Dudek z Wydziału Zatrudnienia Cudzoziemców DRP przybliżyła uczestnikom kwestie związane ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmianie ulegną procedury wydawania zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcom, obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Część prezentacji poświęcona została omówieniu nowych regulacji prawnych dotyczących zezwoleń na pracę sezonową, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. i w całości realizowane będą przez powiatowe urzędy pracy.

W dalszej części seminarium uczestnicy wysłuchali prezentacji pt.: "IT w PSZ – nowości w systemach wykorzystywanych przez powiatowe urzędy pracy". Pani Monika Dąbrowska z Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego DRP zaprezentowała nowe funkcjonalności na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, tj. zakładkę „Wyszukiwanie pracownika”, uruchomioną w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz zmiany wprowadzone w elektronicznym formularzu „Zgłoszenie oferty pracy” dostępnym na stronie praca.gov.pl i zmiany w sytemie SyriuszuSTD wynikające z utworzenia zakładki „Informacja starosty”. Te ostatnie dostosowują systemy zarówno do obowiązujących, jak i planowanych zmian związanych z wprowadzeniem nowych przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, m.in.: umożliwiają pracodawcy na etapie zgłaszania oferty pracy wskazanie, że będzie ubiegał się o informację starosty w procedurze uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Pani M. Dąbrowska zaprezentowała również Intranet Publicznych Służb Zatrudnienia i zachęciła uczestników do korzystania z zamieszczanych w nim przez MRPiPS informacji. Na koniec Pani Paulina Bogdańska z Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego DRP zaprezentowała nową wersję europejskiej strony Sieci Eurodoradztwo (www.euroguidance.eu), której zmodernizowana wersja została uruchomiona w październiku 2017 r., z okazji 25-lecia działalności Sieci.

W drugim dniu seminarium uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji przygotowanych przez sześć Powiatowych Urzędów Pracy z: Białegostoku, Gołdapi, Jaworzna, Skarżyska-Kamiennej, Tczewa i Gdańskiego Urzędu Pracy. W trakcie prezentacji prelegenci podzielili się z uczestnikami „dobrymi praktykami” stosowanymi w ich urzędach. Do wygłoszenia prezentacji zostało zaproszonych pięć urzędów, których „dobre praktyki” zostały opublikowane w Zeszycie Metodycznym Pośrednika Pracy nr 7 wydanym w 2017 r., zaś szóstą prezentację wygłosił przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami wg kolejności ich wygłoszenia:

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone