Aktualności

Praca

Praca

Europejski Tydzień Poradnictwa Zawodowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 26-29 września 2017 r. w ramach Prezydencji Estonii w Radzie Unii Europejskiej estońska Fundacja Innove zorganizowała pod nazwą Europejski Tydzień Poradnictwa Zawodowego (European Guidance Week) kilka wydarzeń z obszaru poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery.

Jednym z wydarzeń była siódma europejska konferencja poświęcona całożyciowemu poradnictwu zawodowemu (7th European Conference on Lifelong Guidance Policy), zorganizowana w dniach 27-28 września br. Celem konferencji była m.in.: prezentacja rozwiązań z zakresu technologii komputerowej (ICT) na rzecz realizacji usług poradnictwa zawodowego. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali prezentacji na temat najlepszych europejskich praktyk oraz roli technologii w procesie doradztwa kariery i poradnictwa zawodowego.

Szczególnie ciekawym punktem programu konferencji były tematyczne sesje warsztatowe.

  • Warsztat nr 1 pt.: „Integracja, wsparcie przez całe życie” (Integration, lifelong suport) poprowadził Pan Raimo Vuorinen. Pan R. Vuorinen zwrócił uwagę zabranych, iż integrowanie usług poradnictwa zawodowego w państwach Europy odbywa się w dwojaki sposób. Pierwszym rozwiązaniem jest rozwijanie współpracy w ramach krajowych forów całożyciowego poradnictwa zawodowego, drugim wykorzystywanie metodologii, rekomendacji, zaleceń i narzędzi opracowanych przez Europejską Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ELGPN). Rozwiązania o charakterze strategicznym i politycznym mają zarówno oddolny, jak i odgórny charakter. Coraz większego znaczenia nabiera zaangażowanie Sieci PES (Europejskie Służby Zatrudnienia) – jako przykład podana została konferencja zorganizowana w Helsinkach, w dniach 28-29 czerwca br. W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje systematyczna współpraca pomiędzy różnymi sektorami oraz wykorzystanie potencjału technologii komputerowej w rozwijaniu usług poradnictwa zawodowego. Po zakończeniu działalności przez Sieć ELGPN poziom koordynacji europejskiej polityki w odniesieniu do całożyciowego poradnictwa zawodowego oceniany jest jako niewystarczający. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zintensyfikowana współpraca pomiędzy sektorami edukacji i pracy powinna zostać zainicjowana na poziomie unijnym poprzez postępującą wymianę informacji i koordynację inicjatyw podejmowanych przez dwie Dyrekcje Komisji Europejskiej – Edukacja i Kultura oraz Zatrudnienie (…). Ważną inicjatywą byłoby też powołanie koordynowanej przez KE Grupy Roboczej ds. całożyciowego poradnictwa zawodowego.

  • Warsztat nr 2 pt.: „Kompetencje praktyków” (Competence of Practitioners) poprowadziła Pani Jaana Kettunen z fińskiego Uniwersytetu w Jyvaskyla. Pani J. Kettunen przedstawiła zebranym informacje na temat wpływu nowoczesnych technologii na kształtowanie i rozwijanie kompetencji praktyków poradnictwa zawodowego. Technologia wpływa na sposób opracowywania, prezentowania i aktualizowania informacji o rynku pracy (labour market information – LMI), programy szkoleń adresowanych do doradców zawodowych, zmiany w kulturach organizacyjnych, w tym w PSZ oraz metody pracy z klientem indywidualnym i grupowym. Przykładem inicjatywy wykorzystującej technologię ICT w rozwijaniu kompetencji praktyków jest międzynarodowa letnia szkoła organizowana przez Uniwersytet w Jyvaskyla – International summer school on ICT in guidance and counselling. Założenia metodologiczne i program kursu opracowany został przez trzy ekspertki: Panią J. Kettunen, Panią Mię Lindberg z Uniwesytetu w Malmo oraz Panią Joninę Kardal z Uniwersytetu Islandii. Letnia szkoła rozpoczyna swoją działalność w sierpniu, zajęcia trwają przez jeden tydzień, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje na temat wymagań wstępnych dla kandydatów i zasad rekrutacji dostępne są na stronie https://peda.net/vala/ict.

  • Warsztat nr 3 pt.: „Zestaw narzędzi z zakresu informacji zawodowej o rynku pracy” (Labour Market Information Toolkit) poprowadziła Pani Stephanie Dervisher z zespołu badawczego CEDEFOP. Pani S. Dervisher poinformowała, iż opracowanie ww. Zestawu narzędzi wspólnie z „Podręcznikiem dla przejrzystości najlepszych praktyk ICT i informacji zawodowej o rynku pracy” oraz „Podręcznikiem szkoleniowym” (Training Manual) jest jednym z najnowszych projektów badawczych realizowanych na zlecenie CEDEFOP. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez zleceniodawcę Zestaw narzędzi adresowany będzie do praktyków poradnictwa zawodowego sektora edukacji i pracy. Będzie on służył jako narzędzie referencyjne dla opracowywanych nowych stron i portali internetowych, pomoc dydaktyczna dla trenerów i wykładowców, czy też narzędzie podobne do Wikipedii. Aktualne i kompleksowe informacje zostaną zebrane w jednym miejscu i udostępnione on-line. Dane dostępne będą w języku, w którym zostały w oryginale opracowane. Dzięki zastosowaniu technologii Google Transalator możliwe będzie tłumaczenie na inne języki. CEDEFOP zakłada, że aktualizacja informacji będzie zadaniem realizowanym przez krajowych ekspertów, należy jednak podkreślić, iż w tej kwestii nie zapadły jeszcze jakiekolwiek rozstrzygnięcia. CEDEFOP dopuszcza możliwość przekazania części praw autorskich do Zestawu narzędzi instytucjom krajowym, które zadeklarują gotowość aktualizacji jego zawartości. W przypadku gdy w danym państwie kilka instytucji odpowiada za rozwijanie systemu i usług poradnictwa zawodowego, takie porozumienie miałoby charakter wielostronny. O dalszym postępie prac CEDEFOP będzie informował zainteresowane strony na bieżąco.

  • Warsztat nr 4 pt.: „Podręcznik dla przejrzystości najlepszych praktyk ICT i informacji zawodowej o rynku pracy” (Handbook for transferability of ICT and LMI based practices) poprowadziła Pani Elissavet Lykogianni z zespołu badawczego CEDEFOP. Pani E. Lykogianni poinformowała zebranych o założeniach przyjętych przez zleceniodawcę – CEDEFOP – na potrzeby opracowania Podręcznika. Podręcznik ma prezentować wybrane, innowacyjne praktyki z zakresu ICT i informacji zawodowej, które mogą zostać wdrożone w innych kulturach organizacyjnych dzięki zidentyfikowaniu i zanalizowaniu ich kluczowych komponentów. Każda z praktyk zostanie scharakteryzowana według ujednoliconej struktury. Aktualnie realizatorzy projektu badawczego dysponują listą dwudziestu trzech wyselekcjonowanych praktyk krajowych oraz dwóch praktyk europejskich: EURES i Europass. W toku prac nad Podręcznikiem ww. lista będzie uaktualniana i rozbudowywana. O dalszym postępie prac CEDEFOP będzie informował zainteresowane strony na bieżąco.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i prezentacjami przedstawionymi w czasie konferencji:

http://www.innove.ee/guidanceweek2017

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone