Aktualności

Praca

Praca

Seminarium Cross Border 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na przestrzeni ostatniej dekady krajowe Centra Sieci Eurodoradztwo z państw Europy Środkowej organizują międzynarodowe seminaria – Cross Border Seminar – adresowane do osób reprezentujących instytucje realizujące różne formy działań w zakresie poradnictwa zawodowego.

Tegoroczna edycja seminarium odbyła się w dniach 4-5 października 2017 r., w Belgradzie (Serbia). Wydarzenie nosiło tytuł „Poradnictwo zawodowe 4.0. Innowacyjne praktyki na rzecz nowych umiejętności” (Guidance 4.0. Innovative practices for new skills). W seminarium wzięło udział 77 uczestników z 12 krajów.
Termin „poradnictwo zawodowe 4.0” odnosi się do nowych, innowacyjnych praktyk w zakresie poradnictwa, w szczególności tych, które wykorzystują technologie komputerowe (ICT) na potrzeby rozwijania umiejętności zarządzania karierą (Career Management Skills – CMS), kompetencji kluczowych i innych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Szczególnie ciekawym punktem programu seminarium były tematyczne sesje warsztatowe.

 • Warsztat nr 1 pt.: „Umiejętności ‘szczególne/wyróżniające’ jako część projektów kariery” (Distinctive skills as a part of career projects) poprowadziła Pani Małgorzata Rosalska (Polska). Pani M. Rosalska rozpoczęła warsztat od prezentacji definicji ‘kapitału zawodowego’ (professional capital). Zgodnie z koncepcjami teoretycznymi A. Hargreaves i M. Fullan kapitał zawodowy to suma trzech innych kapitałów – ludzkiego (human), społecznego (social) i decyzyjnego (decisional). Na kapitał ludzki składają się następujące elementy: poczucie sensu w życiu, nadzieja, pewność siebie, identyfikacja, możliwości rozwoju kariery zawodowej i motywacja. Kapitał społeczny tworzą rodzina i sieci współpracy. Kapitał decyzyjny to zdolności, aktywności i determinacja. W opinii Pani M. Rosalskiej kapitał zawodowy stanowi punkt wyjścia do podjęcia przez jednostkę działań na rzecz planowania i rozwijania ścieżki kariery zawodowej. Kolejnym istotnym konstruktem jest ‘postawa’ (attitude). Pojęcie to wykorzystywane jest w wielu dyscyplinach naukowych – psychologii, pedagogice, socjologii i etyce. Rzeczownikowi ‘postawa’ towarzyszą często przymiotniki nacechowane ocennie, np.: aktywna, pasywna, odpowiedzialna, pro-zdrowotna, patriotyczna, itp. Umiejętność kreowania postaw pozostaje w ścisłym powiązaniu z rozwijaniem ‘piramidy umiejętności’ (pyramid of skills), którą tworzą umiejętności ‘szczególne/wyróżniające’, zawodowe (professional skills) i podstawowe (basic skills). Pierwsza kategoria umiejętności charakteryzuje daną jednostkę, jest specyficzna tylko dla niej. Przykładem takiej umiejętności może być ekspercka wiedza, unikalne doświadczenie, ukończenie specjalistycznego szkolenia, znajomość ginącego języka obcego lub posługiwanie się skomplikowanym kodem oprogramowania. Umiejętności ‘szczególne/wyróżniające’ stanowią o uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy, pozwalają wyodrębnić kandydata do pracy na tle innych osób, przesądzają o byciu zauważonym i dobrze zapamiętanym. W opinii Pani M. Rosalskiej doradca zawodowy to osoba, której najważniejszym zadaniem jest pomaganie klientowi w określeniu i rozwijaniu potencjału tkwiącego w umiejętnościach.

 • Warsztat nr 2 pt.: „Jak rozwijać umiejętności zarządzania karierą zawodową z wykorzystaniem technologii komputerowej” (How to develop Career Management Skills using ICT) poprowadziły Panie Ana Jankovic-Barovic i Marija Jostanovic (Serbia). Panie A. Jankovic-Barovic i M. Jostanovic przedstawiły założenia kursu on-line opracowanego przez siebie na zlecenie Uniwersytetu w Belgradzie. W roku akademickim 2017-2018 studia na tej uczelni podjęło i kontynuuje ogółem ponad 90 tys. studentów. Ta właśnie grupa stanowi potencjalnych adresatów kursu poświęconego rozwijaniu umiejętności zarządzania karierą zawodową. Kurs dostępny jest na uniwersyteckiej platformie e-learningowej, na której konta posiada już 16 822 użytkowników. Program kursu obejmuje osiem obowiązkowych sesji szkoleniowych on-line i dwie opcjonalne sesje, które odbywają się w siedzibie Uniwersytetu w Belgradzie. Zaplecze techniczne stanowi platforma Moodle. Najważniejszym założeniem metodycznym kursu jest pomaganie studentom w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej oraz przygotowanie ich do tranzycji ze świata nauki na rynek pracy. Program zajęć przedstawia się następująco:
  - tydzień 1: Kariera i zatrudnienie
  - tydzień 2: Samopoznanie i pewność siebie
  - tydzień 3: Rynek pracy
  - tydzień 4: Podejmowanie decyzji
  - tydzień 5: Planowanie kariery zawodowej i ustalanie celów
  - tydzień 6: Aktywne poszukiwanie pracy
  - tydzień 7: CV i list motywacyjny
  - tydzień 8: Rozmowa rekrutacyjna
  Dwie pozostałe opcjonalne sesje poświęcone są budowaniu sieci współpracy (networking) i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami. Metody pracy wykorzystywane w czasie kursu to praca w oparciu o zasoby oraz połączenie interaktywnych ćwiczeń z elementami czytania, słuchania i oglądania prezentacji. Monitorowaniu postępów w nauce służą quizy, pytania otwarte, krótkie pisemne wypowiedzi, kwestionariusze i narzędzia samooceny. W październiku 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja kursu. Jej uczestnikami są studenci Wydziału Farmacji.

 • Warsztat nr 3 pt.: „Kim jestem na rynku pracy 4.0?” (Who am I in 4.0. labour market?) poprowadzili Panowie Lukas Vlcek i Michal Parlasek z Czech. Panowie L. Vlcek i M. Parlasek przedstawili założenia kursu o nazwie InfoKariera, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności autorefleksji i autoprezentacji. Zajęcia mają charakter interaktywny i zakładają aktywne uczestnictwo kursantów zarówno w realizacji ćwiczeń grupowych, jak i w przygotowywaniu krótkich zadań domowych. Zgodnie z założeniami metodycznymi maksymalna liczba uczestników kursu nie powinna przekroczyć 12 osób. Zajęcia mogą odbywać się w szkole, centrum szkoleniowym lub innej placówce dydaktycznej, popołudniami lub w weekendy. Każdy z uczestników proszony jest o wyznaczenie swojego celu zawodowego, który następnie realizowany jest przy wsparciu trenera, w oparciu o indywidualny plan działania. Kolejny krok to przygotowanie tzw. mapy mocnych stron (map of strenghts) oraz zdiagnozowanie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Ostatnim elementem jest opracowanie portfolio wraz z CV. Kurs InfoKariera jest projektem komercyjnym, chronionym prawem autorskim. Jego twórcy zrealizowali do tej pory dziesięć edycji, które odbyły się w placówkach edukacyjnych prowadzących działalność na terenie Czech. W przyszłym roku planowane jest opracowanie słowackiej wersji językowej ww. kursu.

 • Warsztat nr 4 pt.: „Przyszłość pracy i jak się tam dostać” (Future of work and how to get there) poprowadziła Pani Anja C. Wagner z Austrii. Pani A.C. Wagner rozpoczęła warsztat od prezentacji definicji ‘myślenia projektowego’ (design thinking), którego celem jest rozwijanie strategii na rzecz innowacji. Wg teorii autorstwa Tima Browna rozwijanie kreatywnego przywództwa (creative leadership) nie polega na tym, że z każdym dniem liderzy stają się coraz bardziej kreatywni, lecz na tym, iż kreatywność cechuje indywidualnego pracownika, bez względu na to, jaką branżę czy sektor gospodarki reprezentuje. Amerykański urząd statystyczny już w 2013 r. ostrzegał, iż w związku z przewidywanym i postępującym rozwojem technologii komputerowej aż 47% miejsc pracy dostępnych na amerykańskim rynku pracy może zniknąć. Obecnie jesteśmy świadkami drugiej fali rewolucji technicznej, kiedy to automatyzacja wkracza do takich sektorów przemysłu, jak: logistyka, energetyka czy budownictwo. Kolejny, trzeci etap to pojawienie się sztucznej inteligencji i robotów świadczących usługi opiekuńcze oraz w pełni zautomatyzowanych hal produkcyjnych. Postępujące, globalne zmiany są rezultatem splotu czynników demograficznych, tj.: starzenie się społeczeństw, niedobory zasobów kadrowych czy wydłużanie okresu aktywności zawodowej oraz społecznych, tj.: dywersyfikowanie społeczeństw i ich polaryzacja. Najnowsze analizy i opracowania wskazują, że od nowoczesnej technologii nie ma odwrotu. Na zakończenie warsztatu Pani A.C. Wagner zacytowała treść wywiadu, jakiego udzieliła w 2016 r. „The New York Times” Pani Randall Stephenson, prezes amerykańskiej korporacji AT&T. Z jej wypowiedzi wynikało, iż każda osoba aktywna zawodowo powinna przeznaczać co najmniej 10 godz. tygodniowo na uczenie się nowej technologii, bowiem tylko ciągłe doskonalenie się daje gwarancję, że technologia będzie sprzyjała pracownikowi i nie stanie się w przyszłości jego wrogiem.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i prezentacjami przedstawionymi w czasie seminarium:

http://cbs.euroguidance.rs/materials

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone