Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 1 grudnia 2017 roku, w CPS Dialog w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego działającego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy w ramach Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi z CIiPKZ WUP.

Podczas pierwszej części spotkania Pani Irena Mazek – Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Departamentu Rynku Pracy przedstawiła aktualne działania realizowane przez MRPiPS w zakresie poradnictwa zawodowego oraz informację o wynikach działania poradnictwa zawodowego w PSZ w 2016 r.

Następnie Pani Paulina Bogdańska z Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego DRP zaprezentowała inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, w tym: Skills Profile Tool for Third Country Nationals, Skills Panorama, European Guidance Week, EU Vocational Skills Week oraz nową wersję europejskiej strony Sieci Eurodoradztwo (www.euroguidance.eu), której zmodernizowana wersja została uruchomiona w październiku 2017 r., z okazji 25-lecia działalności Sieci.

Z kolei Pani Anna Kaczmarek z Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiła informację nt. działań Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Celem tych działań jest upowszechnianie wiedzy nt. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji i ułatwienie osobom zainteresowanym porównania poziomów kwalifikacji krajowych z europejskimi.

W kolejnej prezentacji Pani Bożena Kłosowska z firmy SoftIQ przedstawiła efekty projektu realizowanego na zlecenie MRPiPS, w ramach którego dokonano modernizacji i integracji pod względem funkcjonalnym i technologicznym narzędzi Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) i Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK) oraz połączenia ich w System Doradcy Zawodowego (SDZ).

Na zakończenie pierwszej połowy spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji pt.: „IT w PSZ – nowości w systemach wykorzystywanych przez publiczne służby zatrudnienia”. Pani Monika Dąbrowska z Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego DRP zaprezentowała nowe funkcjonalności Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, Centralnej Bazy Ofert Pracy, a także Intranetu PSZ i zachęciła uczestników do korzystania z zamieszczanych w nim przez MRPiPS informacji. Przedstawiła również zmiany w zamieszczonych na stronie praca.gov.pl. formularzach dot. zatrudniania cudzoziemców, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r.

W drugiej części spotkania Panie: Lilla Jaroń, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Aleksandra Jabłońska, Kierownik CIiPKZ we Wrocławiu przedstawiły informację o tym, w jaki sposób WUP we Wrocławiu dostosowuje usługi z zakresu poradnictwa zawodowego do zmian na dolnośląskim rynku pracy, w tym sposób realizacji przez CIiPKZ poradnictwa zawodowego na odległość. Główne kierunki zmian, na które zwrócono uwagę to spadek bezrobocia i wzrost liczby cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy w prezentowanym regionie.

Następnie Pan Marcin Wiatrów z Wydziału Polityki Migracji Zarobkowej DRP, przybliżył uczestnikom kwestie związane ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmianie ulegną procedury wydawania zezwoleń na pracę oraz rejestracja oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcom, obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

W ostatniej części spotkania uczestnicy dyskutowali na temat potrzeby przygotowania doradców zawodowych do pracy z osobami innych narodowości oraz o barierach na jakie napotykają w pracy z cudzoziemcami przyjeżdzającymi do Polski w celu zatrudnienia. Niektóre z urzędów spotykają ten problem w codziennej pracy. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że istnieje potrzeba przygotowania doradców zawodowych do pracy z obcokrajowcami. Na zakończenie Pani Bożena Piątek, Kierownik CIiPKZ w Olsztynie zainicjowała dyskusję nt. roli i zadań Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego działającego przy Konwencie Dyrektorów WUP, a także celowości jego dalszego istnienia.

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone