Aktualności

Praca

Praca

Centralna Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniu 10 kwietnia 2018 r., w siedzibie MRPiPS, odbyło się kolejne spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Najważniejszym celem Platformy jest integracja działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne podmioty.

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali i wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami realizowanymi przez ich instytucje na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy i Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Spotkanie prowadziła Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy.
W pierwszej kolejności prezentacje przedstawili prelegenci reprezentujący poszczególne resorty i służby:
- pracy – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań projektu Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy. Zaprezentowane zostały zarówno aktywności zrealizowane w roku 2017, jak i te zaplanowane na okres kontraktowy 2018-2020, tj.: organizacja spotkań-informacyjno szkoleniowych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, opracowywanie
i upowszechnianie publikacji w ramach serii wydawniczych, rozwijanie strategii marketingowej oraz aktualizacja strony internetowej projektu.
- edukacji – przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego przedstawił prezentację na temat zadań Punktu Koordynacyjnego ds. Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), jego struktury, treści i funkcji. ZSK daje możliwość porównywania ze sobą różnych rodzajów kwalifikacji. To porównywanie możliwe jest dzięki temu, że wszystkie kwalifikacje funkcjonujące w systemie opisane są tym samym językiem potwierdzającym efekty uczenia się. Najważniejszym zadaniem Punktu Koordynacyjnego jest udostępnianie aktualnej informacji i promocja korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie ZSK zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i pracodawców.
Drugi przedstawiciel Departamentu poinformował zebranych o planowanych zmianach
w doradztwie zawodowym. Aktualnie w resorcie edukacji trwają intensywne prace nad przygotowaniem rozporządzenia, które określi treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.
- nauki i szkolnictwa wyższego – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił informacje na temat projektu PO WER „Program praktyk zawodowych
w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Celem projektu jest wypracowanie, testowanie i trwałe wdrożenie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym. Druga zaprezentowana inicjatywa to Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA), oparty na zanonimizowanych danych administracyjnych (ZUS i POL-on).
Drugi przedstawiciel resortu, Rzecznik Praw Absolwenta, poinformował o działaniach związanych z organizacją kolejnych edycji Kongresów Biur Karier oraz zainicjowaniu i nadzorowaniu procesu rekomendacji zniesienia opodatkowania Programu Mobilność Plus.
- obronności – przedstawiciel Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawił informacje na temat rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych za lata 2015-2017. Do najczęściej stosowanych form pomocy rekonwersyjnej należą doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe oraz targi i giełdy pracy. W 2018 r. rekonwersyjne stawki dotyczące kosztów przekwalifikowania zawodowego wynoszą odpowiednio: 2.400 zł – po 4 latach zawodowej służby wojskowej, 4.800 zł – po 9 latach i 7.200 zł – po 15 latach.
- więziennictwa – przedstawiciele Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej przedstawili informacje na temat aktywizacji zawodowej realizowanej przez Służbę Więzienną, w tym działań podejmowanych w ramach Programu „Praca dla więźniów”. Program zakłada budowę 40 hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. W okresie od października 2016 r. do końca grudnia 2017 r. przeszkolono 13.917 skazanych, w tym 492 kobiety i 13.425 mężczyzn, dzięki czemu zatrudnienie uzyskało ponad 7,3 tys. beneficjentów projektu.

Prezentacje przedstawili też pozostali zaproszeni na spotkanie Platformy goście:
- przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy przedstawili trzy prezentacje:
a) Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Kierownik CIiPKZ wspomnianego urzędu poinformowali o założeniach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i planach wdrożenia Regionalnego Sytemu Poradnictwa Zawodowego.
b) Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawił działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i nową metodę pracy doradcy zawodowego Bilans Kariery.
c) Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie poinformował
o doświadczeniach związanych z inicjowaniem i koordynowaniem działań Warmińsko-Mazurskiego Paktu na rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.
- przedstawiciel Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie – poinformował o inicjatywie Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod hasłem „Mądry wybór – dobra szkoła – ciekawa praca” oraz zadaniach Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych.
- przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawili informacje na temat działań na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego. ORE wspiera placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne, wspomaga szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz opracowuje materiały informacyjne i metodyczne.
- przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poinformowali o strukturze sektorowej Programu Erasmus+ i jego założeniach finansowych oraz projektach mobilności w ramach kształcenia zawodowego osób uczących się i kadry, finansowanych ze środków EFS. Druga część prezentacji poświęcona była EPALE czyli Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (https://ec.europa.eu/epale/pl/home-page). EPALE to wielojęzyczna, ogólnoeuropejska platforma internetowa dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia się dorosłych. Platforma jest bezpłatna i ogólnodostępna.
- przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego przedstawił zadania z zakresu kształcenia, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej realizowane przez sieć placówek na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.
- przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego poinformował o działaniach podejmowanych na rzecz rozwijania doradztwa edukacyjno-zawodowego w rzemiośle: opracowaniu dwóch gier edukacyjnych – „E-rzemieślnik” i „Miliard w rzemiośle” oraz przygotowaniu drugiej edycji inicjatywy „Wybieram rzemiosło”, rekomendowanej przez Komisję Organizacji Oświaty i Nadzoru ZRP.
- przedstawiciel Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przedstawił informacje na temat aktywności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Jedną
z corocznie realizowanych inicjatyw jest Ogólnopolski Tydzień Kariery http://otk.sdsiz.com.pl. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 15-21 października. Drugą ciekawą inicjatywą rozwijaną przez Stowarzyszenie jest Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, w której uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl). Olimpiada organizowana jest dzięki wsparciu finansowemu MEN.
- przedstawiciele Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przedstawili informacje na temat działalności tej instytucji w zakresie edukacji młodzieży i rynku pracy. Usługi OHP adresowane do młodzieży to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, w tym międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach EURES, szkolenia zawodowe oraz nowoczesne narzędzia, tj.: serwisy internetowe (www.dokariery.pl), baza ofert pracy, praktyk i staży (www.zielonalinia.gov.pl), baza wiedzy oraz artykuły i opracowania. OHP organizuje też szkolenia poświęcone tzw. zawodom ginącym, tj.: zdun, kowal, kamieniarz/brukarz, stolarz/kołodziej czy masarz/wędliniarz. W trakcie szkoleń odbywają się spotkania z ekspertami i osobami wykonującymi dany zawód w sposób tradycyjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech Rzemiosł.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie spotkania:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Realizacja zadań projektu Eurodoradztwo Polska" - Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej "Zintegrowany System Kwalifikacji" - Pan Lech Boguta, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej "Zmiany w doradztwie zawodowym w systemie oświaty" - Pani Anna Bąkiewicz, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Eurodoradztwo Polska - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego" - Pani Ewa Annusewicz, Departament Innowacji i Rozwoju

Rzecznik Praw Absolwenta "Działalność Rzecznika Praw Absolwenta" - Pan Grzegorz Piątkowski, Rzecznik Praw Absolwenta

Ministerstwo Obrony Narodowej "Rekonwersja Kadr Sił Zbrojnych RP w latach 2015-2017" - Pan Daniel Grzelak, Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej

Konwent Dyrektorów WUP "Pomorski System Poradnictwa Zawodowego" - Pani Katarzyna Żmudzińska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Pani Anna Lewicka, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Konwent Dyrektorów WUP "Poradnictwo zawodowe w gospodarce 4.0" - Pani Edyta Klimowska-Bobula, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Konwent Dyrektorów WUP "Pakt dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego - suma doświadczeń i możliwości" - Pan Wiesław Drożdżyński, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Forum Dyrektorów PUP "Poradnictwo zawodowe bez barier" - Pani Krystyna Dudzińska, Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji "Działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego" - Pan Jerzy Bielecki, Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i Pani Marta Koch-Kozioł, Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - Pani Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych i Pani Aleksandra Bałchan-Wiśniewska, Koordynator Zespołu Europass, EPALE i ECVET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji "Krajowe Centrum Europass" - Pani Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych i Pani Aleksandra Bałchan-Wiśniewska, Koordynator Zespołu Europass, EPALE i ECVET

Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego "Doradca zawodowy zorientowany na efekt" - Pani Katarzyna Tokarska, Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Związek Rzemiosła Polskiego "Doradztwo edukacyjno-zawodowe w rzemiośle. Promocja przygotowania zawodowego" - Pan Andrzej Stępnikowski, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP "Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP" - Pani Beata Grzelak, Przewodnicząca

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy "Ochotnicze Hufce Pracy" - Pani Monika Kieres, Główny Organizator i Pani Ewa Hałubek-Święta, Główny Organizator

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone