Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, Bradford 2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. angielskie Centrum Eurodoradztwa zorganizowało spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci.

W spotkaniu jako reprezentanci polskiego Centrum Eurodoradztwa wzięli udział: przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy MRPiPS i przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.
W dniu 17 kwietnia br. odbyły się spotkania Grup Roboczych Sieci. Przedstawiciele Polski uczestniczyli w dwóch spotkaniach:
1) spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rozwoju Kompetencji Kadry Sieci Eurodoradztwo,
2) spotkaniu Grupy Przygotowawczej ds. Seminarium Cross Border.

Ad. 1) Do najważniejszych działań realizowanych przez grupę należy m.in. przygotowywanie i koordynacja warsztatów w formule peer learning, które odbywają się w czasie spotkań koordynatorów Sieci, aktualizowanie dostępnej na stronie Sieci www.euroguidance.eu bazy danych zawierającej informacje na temat europejskich ekspertów poradnictwa zawodowego, zbieranie i aktualizowanie informacji na temat seminariów i konferencji oraz przygotowanie analizy podsumowującej wyniki badania kompetencji członków Sieci. W trakcie spotkania ustalono, iż grupa nadal realizowała będzie wspomniane wyżej aktywności, niemniej jednak uwagi wymaga zaangażowanie się w organizację webinariów dotyczących dobrych praktyk
z zakresu poradnictwa zawodowego.

Ad. 2) Członkowie grupy angażują się w prace merytoryczne związane z przygotowaniem corocznych edycji Seminarium Cross Border. Tegoroczne seminarium odbędzie się w terminie 13-14 listopada br., w Bukareszcie (Rumunia). Tytuł zaproponowany przez organizatorów to „Poradnictwo zawodowe i doradztwo w programach nauczania” (Guidance and counselling in school curriculum). W wydarzeniu weźmie udział 95 uczestników. Planowane jest uczestnictwo dwóch lub trzech międzynarodowych ekspertów, tzw. keynote speakers.
Najważniejsze tematy poruszane w czasie spotkania plenarnego w dniu 18 kwietnia br. to:
- opracowanie przez Dyrekcję Generalną Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Komisji Europejskiej założeń do budżetowych ram finansowych na kolejne pięć lub siedem lat.
Ww. kwestia jest przedmiotem negocjacji pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich. Nowa inicjatywa, która zastąpi Program Erasmus+, o nazwie ErasmusPro, ma mieć charakter kompleksowy i obejmować dotychczasowe obszary wsparcia. DG Zatrudnienie (…) planuje przedstawić pierwszą, wstępną wersję nowego programu w połowie maja.

- zlecenie przez DG Zatrudnienie (…) przeprowadzenia badania na temat całożyciowego poradnictwa zawodowego.
Celem badania będzie opracowanie rekomendacji i wytycznych dotyczących dalszych kierunków rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, takich jak: zmieniające się zapotrzebowanie na umiejętności i globalizacja rynku pracy. Badanie posłuży też znalezieniu odpowiedzi na pytanie o rolę Komisji Europejskiej w rozwijaniu krajowych systemów poradnictwa
i doradztwa, zidentyfikowaniu obszarów potencjalnej, przyszłej współpracy oraz możliwości synergii pomiędzy podejmowanymi aktywnościami. Pozyskane dane pozwolą na określenie obszarów wymagających ewentualnej interwencji
i zidentyfikowanie kluczowych podmiotów. Sieć Eurodoradztwo objęta zostanie ww. badaniem jako jeden z kluczowych elementów na mapie europejskiego całożyciowego poradnictwa zawodowego. DG Zatrudnienie (…) planuje opublikować zaproszenie do zgłaszania ofert na przeprowadzenie badania w formule tzw. open call. Wykonawca powinien zakończyć realizację badania w okresie do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.

- analiza przez DG Zatrudnienie (…) we współpracy z DG Komunikacja rezultatów badania poświęconego synergii pomiędzy sieciami i inicjatywami finansowanymi przez Komisję Europejską.
Ogólnoeuropejskie badanie ankietowe w formule on-line zakończone zostało w marcu br. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem raportu podsumowującego zebrane dane i prezentującego rekomendacje. Raport udostępniony zostanie na stronie internetowej DG Komunikacja.

- koordynowanie przez DG Zatrudnienie (…) prac związanych z przyjęciem Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass).
Zapisy nowej Decyzji nie przewidują zmian w odniesieniu do zadań realizowanych do tej pory przez państwa członkowskie UE. Ww. akt prawny określa dwa podstawowe obszary aktywności: dotychczasowe dokumenty Europass, w tym Europass CV oraz zasoby informacyjne, tzn. europejski portal, w którego tworzenie i aktualizację zaangażowane zostaną trzy polityczne Sieci: Eurodoradztwo, Europass i EQF. Dotychczas funkcjonujący portal LOQE (Learning Opportunities and Qualifications in Europe) zostanie zamknięty a jego zawartość częściowo przeniesiona na nowy portal, którego nazwa nie jest jeszcze znana. DG Zatrudnienie (…) planuje powołanie koordynowanej przez siebie Grupy Roboczej, której najważniejszym zadaniem będzie opracowanie koncepcji przygotowania i uruchomienia portalu. Nowy portal powinien zacząć działać do końca 2019 r.
Kolejne spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo odbędzie się w dniach
16-17 października 2018 r. w Reykjaviku (Islandia).
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone