Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, Europass i Krajowych Punktów Kontaktowych Europejskich Ram Kwalifikacji w Brukseli

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniu 17 maja 2018 r. Dyrekcja Generalna Zatrudnienie (…) Komisji Europejskiej zorganizowała spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, Europass i Krajowych Punktów Kontaktowych Europejskich Ram Kwalifikacji.

W spotkaniu jako reprezentanci polskiego Centrum Eurodoradztwa wzięli udział: przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy MRPiPS i przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.
Przedstawiciel DG Zatrudnienie (…) poinformował zebranych o przyjęciu i opublikowaniu Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (Dz.U. UE L 112/42).
Zgodnie z założeniami, dzięki Decyzji w sprawie Europass możliwe będzie:
- oferowanie obywatelom większej ilości usług ale nie większej ilości dokumentów,
- zwiększenie synergii pomiędzy istniejącymi narzędziami i usługami,
- „otwarcie się” na nową technologię i media społecznościowe,
- strategiczne zarządzanie i sprawniejsze rozwiązywanie problemów.

Prace nad realizacją zapisów Decyzji obejmować będą dwa obszary:

1. europejską platformę on-line (nowy portal o nazwie Europass),
2. usługi koordynowane na poziomie krajowym (dawny zestaw dokumentów Europass).

Ad. 1) Dzięki platformie on-line, za pomocą intuicyjnej i sprawnej strony internetowej, wszyscy obywatele będą mogli uzyskać dostęp do szeregu usług, w tym m.in.: e-portfolio. Usługi te zostaną wzbogacone o szeroki wachlarz informacji zebranych w państwach członkowskich (w tym poprzez technologię web crawling) na temat możliwości uczenia się, kwalifikacji, praktyk w zakresie uznawania kwalifikacji
i danych na temat rynku pracy, a także informacji na temat umiejętności, tj.: tendencje w zakresie ścieżek kariery lub zawodów. Różnorodność informacji ułatwi podejmowanie świadomych wyborów dotyczących rozwoju zawodowego, mobilności i uczenia się, a także przyczyni się do rozwiązania problemu niedopasowania umiejętności dzięki ukierunkowaniu wyborów poszczególnych osób na ścieżki uczenia się i kariery dające lepsze perspektywy. Z udostępnionych informacji korzystać również będą pracodawcy, doradcy zawodowi, publiczne służby zatrudnienia i osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konkretnym potrzebom obywateli państw trzecich – migrantom wchodzącym na europejski rynek pracy. Nowy portal Europass będzie promować interoperacyjność narzędzi elektronicznych, wykorzystywanych do celów publikacji i wymiany informacji na temat umiejętności i kwalifikacji.

Ad. 2) Nowe ramy Europass obejmą usługi koordynowane na poziomie krajowym, adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym do osób, które mogą mieć trudności w dostępie do technologii cyfrowej lub korzystaniu z niej.
Zadania związane z tworzeniem portalu podzielone zostaną pomiędzy KE a państwa członkowskie. KE odpowiadać będzie za rozwój platformy i jej aktualizację, komunikację z państwami, przepływ informacji, monitorowanie postępów prac oraz upowszechnianie i promocję. Państwa członkowskie z kolei angażować będą się w prace związane z tworzeniem i aktualizacją informacji oraz baz danych na potrzeby portalu.
Nowy portal Europass powinien być: dynamiczny, interoperacyjny, posiadać „elastyczną” strukturę, wykorzystywać potencjał mediów społecznościowych i być przyjazny użytkownikowi.
Zawartość portalu podzielona zostanie na trzy, systematycznie rozbudowywane komponenty:

1. usługi – przechowywanie i zarządzanie personalnymi informacjami dotyczącymi użytkownika, narzędzia profilowania umiejętności, e-portfolio i narzędzia samooceny,

2. informacja – informacje o rynku pracy (labour market information – LMI) udostępniane w tzw. czasie rzeczywistym, usługi doradztwa kariery i poradnictwa zawodowego, informacje o możliwościach uczenia się, informacje dla migrantów oraz walidacja umiejętności i kwalifikacji,

3. standardy – opisy oferty pracy i tzw. „otwarte standardy” dotyczące rynkowej oferty szkoleniowej.

Zgodnie z zapisami Decyzji wśród użytkowników nowego portalu Europass można będzie wyróżnić dwie główne kategorie:

1. osoby uczące się i/lub poszukujące pracy, osoby bezrobotne,

2. pracodawcy, praktycy poradnictwa zawodowego, publiczne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni, instytucje szkoleniowe, osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki.

Osoby należące do pierwszej kategorii użytkowników będą poszukiwały usług, np.:
e-portfolio ale też informacji na temat możliwości uczenia się, poradnictwa zawodowego, uznawania kwalifikacji, walidacji, europejskich i krajowych ram kwalifikacji oraz programów wymiany i staży. Druga kategoria użytkowników zainteresowana będzie danymi na temat analizy trendów, popytu i podaży umiejętności, sytuacji na rynku pracy, standardów kwalifikacji oraz grantów finansowych, a także ESCO, opisów zawodów, profili kandydatów i opisów kwalifikacji.

Uruchomienie nowego portalu Europass planowane jest w grudniu 2019 r.
Kolejne spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, Europass i Krajowych Punktów Kontaktowych Europejskich Ram Kwalifikacji odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Brukseli. 
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone