Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie Grupy Zadaniowej New Ways w Tallinie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 11-12 września 2018 r. Centrum Eurodoradztwo z Estonii – Foundation Innove –zorganizowało pierwsze spotkanie nowej Grupy Zadaniowej o nazwie New Ways.
W spotkaniu jako reprezentant polskiego Centrum Eurodoradztwa wziął udział przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy MRPiPS.

Grupa została powołana w związku z oczekiwaniami przedstawionymi przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne dotyczącymi wypracowania nowej metodologii pracy Sieci Eurodoradztwo w okresie kontraktowym obejmującym lata 2018-2020. W opinii Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie (…) wskazane jest zacieśnienie współpracy, większa koordynacja podejmowanych przez Sieć działań i powołanie Grupy Sterującej z członkostwem o charakterze rotacyjnym.
W skład Grupy Zadaniowej New Ways weszli liderzy i wiceliderzy Grup Roboczych Sieci Eurodoradztwo.
Przebieg prac Grupy New Ways monitorowany jest przez wyznaczonego pracownika Wydziału E2: Umiejętności i kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie (…).
W czasie pierwszego spotkania ww. Grupy dyskutowana była m.in.: koncepcja powołania
w skład Grupy Sterującej przedstawicieli państw tzw. trojki czyli przeszłej, urzędującej
i przyszłej Prezydencji.
W celu usprawnienia dyskusji i procesu wymiany informacji organizatorzy spotkania podjęli decyzję o powierzeniu roli facylitatora Panu Miice Kekki. Zadaniem p. M. Kekki jako zewnętrznego eksperta było przygotowanie programu spotkania oraz opracowanie wstępnej wersji założeń nowej metodologii pracy Sieci Eurodoradztwo.
Grupę Zadaniową New Ways, odpowiedzialną za opracowanie nowej struktury formalnej współpracy Sieci Eurodoradztwo, tworzą przedstawiciele dziesięciu krajów: Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Irlandii, Islandii, Niemiec, Norwegii, Polski i Portugalii.

Ww. nowa formuła współpracy zapewni synergię, wzmocni pozycję Sieci Eurodoradztwo na tle innych wspólnotowych inicjatyw oraz usprawni realizację zadań zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Metodologia New Ways zostanie wprowadzona jako rozwiązanie o charakterze pilotażowym. Lata 2019-2020 pozwolą na sprawdzenie w praktyce wszystkich aspektów jej funkcjonowania i ewentualne skorygowanie elementów wymagających usprawnienia.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone