Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Warszawa, 9-10 października 2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 9-10 października 2018 r., w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Najważniejszym zadaniem Zespołu jest rozwijanie i promowanie działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. 


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci projektu Infodoradca+ oraz członkowie Zespołu Roboczego – kierownicy i doradcy zawodowi z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP.
Spotkanie otworzyła Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy.
20181009_092929.jpg
W pierwszej kolejności prezentacje przedstawili prelegenci reprezentujący resorty edukacji i pracy oraz zaproszeni eksperci:

– Przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego przedstawił prezentację na temat zadań Punktu Koordynacyjnego ds. Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), jego struktury, treści i funkcji. ZSK daje możliwość porównywania ze sobą różnych rodzajów kwalifikacji. To porównywanie możliwe jest dzięki temu, że wszystkie kwalifikacje funkcjonujące w systemie opisane są tym samym językiem potwierdzającym efekty uczenia się. Najważniejszym zadaniem Punktu Koordynacyjnego jest udostępnianie aktualnej informacji i promocja korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie ZSK zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i pracodawców.

- Drugi przedstawiciel Departamentu poinformował zebranych o zmianach w doradztwie zawodowym w systemie oświaty. W dniu 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz. 1675). Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji. Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzić będą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

- Eksperci projektu Infodoradca+ przedstawili prezentację na temat genezy projektu, jego celów, grup odbiorców i zaplanowanych zadań. Cel główny projektu to rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w instytucjach rynku pracy (IRP). Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER – Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”. Grupy docelowe to IRP, w tym publiczne służby zatrudnienia, a także minimum 2000 niepublicznych IRP (OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i instytucje partnerstwa lokalnego). Interesariuszami projektu są klienci IRP oraz podmioty wspomagające ich działania, np.: Gminne Centra Informacji, Akademickie Biura Karier, Szkolne Ośrodki Kariery, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, NGO i inne.

– Przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy poinformował o działaniach Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Celem Sieci jest podejmowanie aktywności na rzecz udzielania wsparcia najwrażliwszym grupom społecznym o wysokiej stopie bezrobocia, godziwej i stabilnej pracy, lepszego funkcjonowania rynków pracy w UE, identyfikowania niedoborów pracowniczych i dostosowywania umiejętności osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców, lepszej integracji rynków pracy, mobilności, integracji osób wykluczonych z rynku pracy oraz ewaluacji i oceny aktywnych polityk rynku pracy.

- Drugi przedstawiciel Departamentu przedstawił prezentację na temat wspierania mobilności pracowników w UE i poinformował o aktualnym stanie prac na rzecz ustanowienia Europejskiego Urzędu Pracy (European Labour Authority), jednolitego Portalu Cyfrowego (Single Digital Gateway), Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations) oraz Europejskich Służb Zatrudnienia – Eures.

- Trzeci przedstawiciel Departamentu zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań projektu Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy. Przedstawione zostały zarówno aktywności zrealizowane w roku 2017, jak i te zaplanowane na okres kontraktowy 2018-2020, tj.: organizacja spotkań-informacyjno szkoleniowych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, opracowywanie i upowszechnianie publikacji w ramach serii wydawniczych, rozwijanie strategii marketingowej oraz aktualizacja strony internetowej projektu.
W dalszej kolejności prezentacje przedstawili członkowie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie spotkania.

Zintegrowany System Kwalifikacji - Lech Boguta, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN

Zmiany w doradztwie zawodowym w systemie oświaty - Anna Bąkiewicz, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN

Projekt INFODORADCA+. Tworzenie informacji o zawodach funkcjonującychna rynku pracy - Krzysztof Symela, Ekspert kluczowy ds. Tworzenia Informacji o Zawodach w projekcie INFODORADCA+

Ostatnie działania podejmowane w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia - Agnieszka Zdak, Departament Rynku Pracy, MRPiPS

Wspieranie mobilności pracowników w UE - Barbara Polańska-Siła, Naczelnik Wydziału Europejskich Służb Zatrudnienia, Departament Rynku Pracy, MRPiPS

Realizacja zadań projektu Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy - Paulina Bogdańska, Departament Rynku Pracy, MRPiPS

Upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doswiadczeń w ramach koordynacji prac Zespołu Roboczego ds. Poradnictwa Zawodowego - Olga Kaczmarek, Kierownik CIiPKZ, WUP w Poznaniu

Wykorzystanie oferty szkoleniowej CIiPKZ w Olszynie i w Elblągu w rozwijaniu kompetencji zawodowych pracowników PUP na przestrzeni lat 2017-2018 - Bożena Piątek, Kierownik CIiPKZ, WUP w Olsztynie

Coaching przedsiębiorczości - Dorota Bujnowska, Kierownik CIiPKZ, WUP w Białymstoku

Doświadczenia piotrkowskiego Centrum w obiektywie - Violetta Promny, Kierownik CIiPKZ, WUP w Łodzi

Wsparcie systemu oświaty w zakresie działań związanych z doradztwem zawodowym służące podnoszeniu ich efektywności - Janusz Bokser, Kierownik CIiPKZ, Katarzyna Mazerska, Doradca zawodowy, WUP w Toruniu

Inspiracje do pracy z klientem - Elżbieta Ogrzebacz, Kierownik CIiPKZ, WUP w Warszawie

Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym na Dolnym Śląsku - Halina Bordulak, Kierownik CIiPKZ w Legnicy, Magdalena Łukowska, Doradca zawodowy, DWUP we Wrocławiu

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego - Agnieszka Prądzińska-Jędrzejek, Doradca zawodowy, Agnieszka Czyżewska-Kilimnik, Doradca zawodowy, CIiPKZ, WUP w Gdańsku

Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego - Mateusz Szpyrka, Kierownik CIiPKZ, WUP w Rzeszowie

Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone