Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo w Reykjaviku

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 16-17 października 2018 r. islandzkie Centrum Eurodoradztwa zorganizowało spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo, połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci.
W spotkaniu jako reprezentanci polskiego Centrum Eurodoradztwa wzięli udział: przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy MRPiPS i przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.

Najważniejsze tematy poruszane w czasie spotkania plenarnego w dniu 16 października br. to:
- opracowanie założeń do budżetowych ram finansowych na kolejne pięć lub siedem lat (budget multi-financial framework).
Ww. kwestia jest przedmiotem negocjacji pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich. Nowa inicjatywa, która zastąpi Program Erasmus+ ma mieć charakter kompleksowy i obejmować dotychczasowe obszary wsparcia. DG Zatrudnienie (…) planuje przedstawić pierwszą wersję nowego programu na początku przyszłego roku.
- zlecenie przeprowadzenia badania na temat całożyciowego poradnictwa zawodowego (Study on LLG).
Celem badania będzie opracowanie rekomendacji i wytycznych dotyczących dalszych kierunków rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, takich jak zmieniające się zapotrzebowanie na umiejętności i globalizacja rynku pracy. Badanie posłuży też znalezieniu odpowiedzi na pytanie o rolę Komisji Europejskiej w rozwijaniu krajowych systemów poradnictwa
i doradztwa, zidentyfikowaniu obszarów potencjalnej, przyszłej współpracy oraz możliwości synergii pomiędzy podejmowanymi aktywnościami. Pozyskane dane pozwolą na określenie obszarów wymagających ewentualnej interwencji
i zidentyfikowanie kluczowych podmiotów. Sieć Eurodoradztwo objęta zostanie ww. badaniem jako jeden z kluczowych elementów na mapie europejskiego całożyciowego poradnictwa zawodowego. DG Zatrudnienie (…) opublikowała zaproszenie do zgłaszania ofert na przeprowadzenie badania w formule tzw. open call. W odpowiedzi wpłynęły trzy aplikacje. Aktualnie trwa etap oceny formalnej i merytorycznej zawartości ofert, który zostanie zakończony w grudniu br. Wyłoniony wykonawca powinien przeprowadzić badanie w okresie do czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.
- analiza we współpracy z DG Komunikacja rezultatów badania poświęconego synergii pomiędzy sieciami i inicjatywami finansowanymi przez Komisję Europejską (Prospective Synergies Survey).
Ogólnoeuropejskie badanie ankietowe w formule on-line zakończone zostało w marcu br. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem raportu podsumowującego zebrane dane i prezentującego rekomendacje. Raport udostępniony zostanie na stronie internetowej DG Komunikacja.
- koordynowanie prac związanych z przyjęciem Decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług
w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass).
Zapisy nowej Decyzji nie przewidują zmian w odniesieniu do zadań realizowanych do tej pory przez państwa członkowskie UE. Ww. akt prawny określa dwa podstawowe obszary aktywności: dotychczasowe dokumenty Europass, w tym Europass CV oraz zasoby informacyjne, tzn. europejski portal, w którego tworzenie i aktualizację zaangażowane zostaną trzy polityczne Sieci: Eurodoradztwo, Europass i EQF. Dotychczas funkcjonujący portal LOQE (Learning Opportunities and Qualifications in Europe) zostanie zamknięty a jego zawartość częściowo przeniesiona na nowy portal, którego nazwa nie jest jeszcze znana. DG Zatrudnienie (…) powołała koordynowaną przez siebie Grupę Doradczą (Europass Advisory Group), której najważniejszym zadaniem będzie opracowanie koncepcji przygotowania i uruchomienia portalu. Nowy portal powinien zacząć działać w 2020 r. DG Zatrudnienie (…) przewiduje, że prace ww. Grupy Doradczej potrwają ok. czterech lat, a częstotliwość spotkań członków Grupy wyniesie od dwóch do czterech spotkań w ciągu roku.

W dniu 17 października br. odbyły się spotkania Grup Roboczych Sieci. Przedstawiciele Polski uczestniczyli w dwóch spotkaniach:
1) spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rozwoju Kompetencji Kadry Sieci Eurodoradztwo,
2) spotkaniu Grupy Przygotowawczej ds. Seminarium Cross Border.
Ad. 1) Do najważniejszych działań realizowanych przez grupę należy m.in. przygotowywanie i koordynacja warsztatów w formule peer learning, które odbywają się w czasie spotkań koordynatorów Sieci, aktualizowanie dostępnej na stronie Sieci www.euroguidance.eu bazy danych zawierającej informacje na temat europejskich ekspertów poradnictwa zawodowego, zbieranie i aktualizowanie informacji na temat seminariów i konferencji oraz przygotowanie analizy podsumowującej wyniki badania kompetencji członków Sieci. W trakcie spotkania ustalono, iż grupa nadal realizowała będzie wspomniane wyżej aktywności, niemniej jednak uwagi wymaga zaangażowanie się w organizację webinariów dotyczących dobrych praktyk 
z zakresu poradnictwa zawodowego.
Ad. 2) Członkowie grupy angażują się w prace merytoryczne związane z przygotowaniem corocznych edycji Seminarium Cross Border. Przyszłoroczne seminarium odbędzie się w terminie 14-15 maja 2019 r., w Bled (Słowenia). Tytuł zaproponowany przez organizatorów to „Umiejętności dla przyszłości” (Skills for the future). W wydarzeniu weźmie udział około 90 uczestników. Planowane jest uczestnictwo dwóch lub trzech międzynarodowych ekspertów, tzw. keynote speakers.

Kolejne spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo odbędzie się w I połowie 2019 r. w Rumunii.
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone