Aktualności

Praca

Praca

Seminarium Cross Border 2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 13 – 14 listopada 2018 r. w Bukareszcie, Rumunia, miało miejsce kolejne seminarium Cross Border. Dwudniowe spotkanie praktyków i teoretyków w zakresie poradnictwa zawodowego zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Edukacyjnych (Institute of Education Sciences) oraz działający w jego ramach zespół Euroguidance Rumunia. W seminarium wzięli udział przedstawiciele, a także eksperci z: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele EURES z Holandii.

Głównym tematem tegorocznego seminarium Cross Border było „Poradnictwo i doradztwo zawodowe w szkolnym programie nauczania. Doświadczenia, praktyka, innowacje i odpowiedzi na aktualne wyzwania” (Guidance and counselling in the school curriculum. Experiences, practices, innovations and responses to current challenges).

Seminarium otworzyła i w imieniu organizatorów gości w powitała Pani Speranta Tibu. koordynatorka Eurodoradztwo Rumunia. Słowa powitania wygłosił również Pan Ciprian Fartusnic – przedstawiciel Instytutu Nauk Edukacyjnych.
Do uczestników, za pośrednictwem skypa, zwrócił się także Pan William O’Keeffe, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który podkreślił, że w przekonaniu KE inicjatywa Cross Border spełnia bardzo ważną rolę w propagowaniu, rozwijaniu i udoskonalaniu poradnictwa i doradztwa zawodowego w tej części Europy. W czasie swojego wystąpienia podkreślił, że kolejny rok będzie dla wszystkich rokiem wyzwań związanych z wyborami do Europarlamentu. Wyraził jednak przekonanie, że sprawy poradnictwa zawodowego pozostaną nadal priorytetowymi dla nowego Parlamentu Europejskiego.

W części plenarnej, inaugurującej seminarium uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji.

Pierwsze wystąpienie pt. "Poradnictwo i doradztwo w szkolnym kontekście: czy zbliżamy się do modelu zawodowych zasobów?” (Guidance and counseling in school contexts: Are we converging towards a career resources model?) wygłosiła Pani Marii Pauli Pixao, adiunkt w Katedrze Psychologii na Wydziale Psychologii i Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia.
W swoim wystąpieniu Pani M. P. Pixao skupiła się na tym aby specjaliści (nauczyciele, doradcy) świadcząc pomoc w ramach poradnictwa i doradztwa zawodowego wykorzystywali potencjał własny uczniów i ich życiowe doświadczenie do budowania własnej kariery.
Prezentacja Pani Marii Paula Pixao dostępna jest TUTAJ 

W drugim wystąpieniu pt. „Reforma programów nauczania w Rumunii – wyniki i innowacje” (Curriculum reform in Romania – results and innovations) Pan Ciprian Fartusnic, przedstawiciel Instytutu Nauk Edukacyjnych z Rumunii, podzielił się z uczestnikami informacjami na temat wprowadzenia jako obowiązkowego przedmiotu poradnictwa zawodowego do systemu szkolnego w Rumunii.
Przez wiele lat w Rumunii trwały prace i dyskusja na temat reformy szkolnictwa. Pierwsze przepisy o charakterze ogólnym dotyczące reformy szkolnictwa i wprowadzenia do systemu edukacji elementów poradnictwa i doradztwa zawodowego pojawiły się w systemie prawnym w 2011 roku. Następnie aktualizowano je w 2013 roku, zaś od 2016 roku reforma w obecnym kształcie jest realizowana na poziomie szkoły podstawowej i od 2017 r. na poziomie gimnazjum i w szkołach średnich (ogólnych, zawodowych, technicznych).
Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzenie reformy w szkołach spowodowało konieczność odpowiedniego przygotowania kadry nauczycieli, którzy będą wspierać uczniów w wyborze ścieżki zawodowej, poznawania rynku pracy, itp. Problem z niedostateczną liczbą wykwalifikowanej kadry jest rozwiązywany poprzez przygotowany system szkoleń dla nauczycieli. Docelowo w Rumunii przeszkolonych zostanie ok. 50 tys. nauczycieli. Szczególnie ważne jest przygotowanie kadry do udzielania tzw. „pierwszej pomocy”, czyli nauczycieli umiejących radzić sobie z uczniami zagrożonymi przedwczesnym zakończeniem nauki (dropout), potrafiących współpracować z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem.
Wsparciem dla nauczycieli i uczniów jest także narzędzie elektroniczne pomagające w określaniu potrzeb uczniów, ich słabych i mocnych stron, które także wymaga ciągłej rozbudowy i dostosowywania do potrzeb zmieniającego się rynku.
Ważnym jednak jest fakt, że działania systemowe zostały wprowadzone, działają i każdy uczeń od szkoły podstawowej do średniej ma zagwarantowany dostęp do poradnictwa/doradztwa zawodowego.

Na koniec części panelowej uczestnicy seminarium wysłuchali prezentacji Pana Alexandru Mihailciuca, przedstawiciela firmy UI PATH Romania, zajmującej się problematyką automatyzacji/robotyzacji rynku pracy. W trakcie swojego wystąpienia Pan A. Mihailciuca zapewniał zgromadzonych, że automatyzacja nie oznacza zabierania miejsc pracy ludziom, z drugiej strony zaznaczył, że jest to antidotum na „starzenie się społeczeństw”.
Jak wspominał prelegent, automatyzacja i cyfryzacja naszego życia generuje miejsca pracy. W jednej z najprężniej rozwijającej się gałęzi, jaką jest rynek usług elektronicznych, popyt na szybką obsługę generuje również popyt na dużą liczbę osób zarządzających tymi procesami. Do tego dochodzi zjawisko „starzenia się społeczeństw”. W ciągu kilku lat jedynie w samej Japonii z powodu starzenia społeczeństwa niedobory w sile roboczej mogą stanowić nawet kilka milinów nieobsadzonych stanowisk. Według Pana Mihailciuca automatyzacja będzie rozwiązaniem tych problemów.

W dalszej części seminarium uczestnicy wzięli udział w trzech dwugodzinnych sesjach warsztatowych (dwie w pierwszym dniu i jedna w drugim dniu seminarium).

Każdy z uczestników mógł wybrać spośród następujących warsztatów:
1. „Poradnictwo w programie nauczania szkoły podstawowej (studium przypadku)” (Guidance in Elementary School Curriculum (Case Study) – poprowadzony przez eksperta z Chorwacji Panią Ančicę Eđed;
2. „Dobrze przygotowany na przyszłość! Jak szkoły w Dolnej Saksonii przygotowują swoich uczniów do wyzwań po zakończeniu nauki” (Well prepared for the future! How schools in Lower Saxony prepare their students for the challenges after graduation) – poprowadzony przez eksperta z Niemiec Pana Soenke Vossa;
3. „Elementy orientacji zawodowej w wykształceniu podstawowym. Przykłady lekcji kształcenia zawodowego w ramach programu nauczania” (Career Guidance Components in Basic Education. Examples of Career Education Lessons within the Curriculum) - poprowadzony przez eksperta ze Słowacji Panią Stefanię Hrivnakovą;
4. „Kluby Społeczne: Opracowanie i ocena systemu pomocy w wyborze kariery w szkole średniej” (Community Clubs: Designing and evaluating a systemic career intervention in high school) - poprowadzony przez eksperta z Portugalii Panią Íris Martins Oliveira;
5. „Job shadowing jako element orientacji zawodowej w szkołach” (Job shadowing elements in complex career orientation at schools)- poprowadzony przez eksperta z Węgier Panią Krisztinę Gyenes-Zsivkovits;
6. „Twój przedmiot jest dla mnie ważny” (Your subject is important to me) - poprowadzony przez eksperta z Serbii Pana Mladena Šljivovića;
7. „Razem dla świadomego budowania kariery uczniów. Doradztwo jako proces w systemie edukacji” (Together for a conscious career building by students. Counselling as a proces in the education systems) – poprowadzony przez eksperta z Polski Pana Jerzego Bieleckiego;
8. „Podróż z książką. Publikacja dla doradców zawodowych przygotowana wraz z uczniami” (The journey of a book. Publication for career counsellors created with pupils) - poprowadzony przez eksperta z Czech Panią Helenę Koštálovą;
9. „Nowe Media w szkolnym doradztwie kariery – Możliwości, wyzwania, dobre praktyki” (New Media in school career guidance – Opportunities, challenges and good practice)- poprowadzony przez eksperta z Austrii Pana Wolfganga Bliema;
10. „Doradztwo zawodowe w praktyce gimnazjum Jana Palacha w Pradze” (Career Guidance in Practice of Jan Palach Grammar School in Prague) - poprowadzony przez dwie ekspertki z Czech Panią Norę Jakobovą i Panią Veronikę Vitoškovą;
11. „Doradztwo i rozwój osobisty, chlorofil przyszłości, kariera i życie – niezapomniane wrażenia” (Counselling and personal development, the chlorophyll of the future, career and life – an unforgettable experience) – poprowadzony przez eksperta z Rumunii Panią Marcelę Claudię Călineci.

Prezentacje poszczególnych ekspertów w języku angielskim dostępne są TUTAJ

Po więcej informacji o seminarium Cross Border 2018 zapraszamy na stronę http://cbs.ise.ro/
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone