Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo w Bukareszcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. rumuńskie Centrum Eurodoradztwa zorganizowało spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo.
W spotkaniu jako reprezentanci polskiego Centrum Eurodoradztwa wzięli udział przedstawiciele z Departamentu Rynku Pracy MRPiPS i przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.

Najważniejsze tematy poruszone w czasie spotkania koordynatorów Sieci to:

  • Powołanie nowej struktury współpracy w obrębie Sieci Eurodoradztwo (Euroguidance Network), ustanowienie liderów i wiceliderów Grupy Sterującej oraz nowych Grupy Zadaniowych.

Tematem wiodącym spotkania koordynatorów Sieci w Bukareszcie był nowy sposób pracy w projekcie w ramach europejskich struktur Sieci. Przyjęte rozstrzygnięcie zakłada, że w okresie 2019-2020 w ramach pilotażu zostanie wdrożony nowy podział pracy Sieci. Dotychczasowy podział na cztery Grupy Robocze został zastąpiony trzema Grupami Zadaniowymi wspierającymi prace w projekcie oraz ciałem zarządzającym Grupą Sterującą. Zakres pracy Grup Zadaniowych obejmuje: 1. Europejski wymiar poradnictwa zawodowego (European dimension in guidance); 2. Rozwój kompetencji (Competence development); 3. Udzielanie informacji i komunikacja (Information provision and communication). Grupa Sterująca będzie odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań wewnątrz Sieci i na zewnątrz.
W trakcie spotkania dokonano nowego podziału Grup i ustanowienia ich członków, ponadto wskazano liderów i wiceliderów poszczególnych Grup, a podczas dyskusji w obrębie nowych Grup ustalono plan działania każdej z nich i rozpisano zadania na okres 2019-2020.

  • Prezentacja Przedstawicielki Komisji Europejskiej, która omówiła cztery najważniejsze zadania realizowane obecnie przez Komisję na rzecz poradnictwa zawodowego, tj.:

I. badanie na temat całożyciowej polityki poradnictwa i stosowanych praktyk.
Zadanie realizowane jest w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. przez wykonawcę – konsorcjum dwóch instytutów badawczych: Instytut Badań w dziedzinie zatrudnienia na Uniwersytecie w Warwick z Wielkiej Brytanii i Instytut Badań Edukacyjnych na Uniwersytecie w Jyväskylä z Finlandii, który przeprowadzi badanie dotyczące następujących kwestii:
1. W jaki sposób powinno ewoluować poradnictwo zawodowe, aby wspierać przechodzenie od nauki do pracy i wspierać uczenie się przez całe życie?
2. W jakich obszarach polityki współpraca lub działania na szczeblu UE przyniosłyby większe korzyści dla poradnictwa zawodowego?
W ramach prowadzonych działań przewidziano realizację czterech zadań:
Zadanie 1. Gromadzenie, analizę i syntezę informacji w celu opracowania przeglądu wpływu i widoczności polityki i działań całożyciowego poradnictwa zawodowego w UE: skupienie się na systemach i strukturach.
Zadanie 2. Zbieranie informacji i syntezę informacji o najnowszych postępach w praktykach całożyciowego poradnictwa zawodowego.
Zadanie 3. Gromadzenie opinii zainteresowanych stron na temat przyszłości całożyciowego poradnictwa zawodowego.
Zadanie 4. Opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie polityki.
Aktualnie trwają prace nad realizacją zadań nr 1 – 3 (styczeń – lipiec). W połowie roku zaplanowano przygotowanie raportu śródokresowego podsumowującego dotychczasowy przebieg badań. Realizację zadania nr 4 przewidziano w okresie lipiec – październik, zaś w grudniu powinien być gotowy raport podsumowujący wyniki tych prac.

II. działania na rzecz uruchomienia nowego portalu Europass.
W ramach realizacji Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (2018/646), KE powołała Grupę Doradczą Europass (Europass Advisory Group), której zadaniem jest pomoc KE w przygotowaniu nowego portalu Europass. Portal ma za zadanie wspierać obywateli UE w procesie poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych), mobilności i doradztwa, ma także informować o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aktualnie trwają prace na przygotowaniem strony oraz dyskusje na temat jej zawartości, tak aby była ona najbardziej funkcjonalna i przydatna użytkownikom. Zakończenie prac i uruchomienie nowego portalu planowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.

III. działania KE na rzecz przygotowania dokumentacji do sporządzenia przez członków Sieci raportów obejmujących połowę obecnego okresu rozliczeniowego 2018-2020 (Interim Report).
IV. przygotowania do kolejnego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week).
Kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie miała miejsce w dniach 14-18 października 2019 r. w Helsinkach, Finlandia.
Wydarzeniem, które odbędzie się w trakcie obchodów tego Tygodnia to planowana w dniach 16-17 października 2019 r. Konferencja „Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie” (VET for All -Skills for Life) oraz zaplanowane na 17 października 6 równoległych warsztatów, z których jeden będzie poświęcony poradnictwu zawodowemu i walidacji.

  • Podsumowanie prac prowadzonych w 2018 roku przez dotychczasowe Grupy Robocze.

1. Grupa Robocza ds. Strategii (Strategy Working Group)
Grupa była m.in. odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat Sieci Eurodoradztwo. Ankieta składała się z dwóch części: pierwsza (zewnętrzna) dotyczyła informacji zwrotnej od osób, które skorzystały z pomocy Eurodoradztwa, druga (wewnętrzna) została przeprowadzona wśród Członków Sieci i dotyczyła aktywności, które zostały zrealizowane w 2018 r. w ramach realizacji projektu Eurodoradztwo.

2. Grupa Robocza ds. Promocji (Promotion Working Group)
Grupa koncentrowała się w swoich pracach na promowaniu działań Sieci poprzez stronę internetową oraz prowadzenie profilu Sieci w ramach Facebooka. Członkowie Grupy przygotowywali newsletter „Insight” oraz publikację „Highligts” dedykowane zarówno praktykom, jak i tym, którzy są odpowiedzialni za tworzenie rozwiązań dla poradnictwa zawodowego. Grupa była odpowiedzialna także za tworzenie strategii komunikacyjnej wewnątrz Sieci, która w nowej strukturze powinna pomóc i usprawnić przepływ informacji pomiędzy Członkami Sieci.

3. Grupa Robocza ds. Mobilności (Mobility Working Group)
Głównymi zadaniami w pracach Grupy było upowszechnianie narzędzi i informacji promujących mobilność, adresowanych do praktyków poradnictwa zawodowego i nauczycieli z sektora edukacji i pracy oraz przygotowywanie sesji szkoleniowych i modułów treningowych on-line poświęconych mobilności oraz prace związane z aktualizacją i tłumaczeniem publikacji pt.: „Mobility Advice Interview”.

4. Grupa Robocza ds. Rozwoju Kompetencji Kadry Sieci Eurodoradztwo (Staff Development Working Group)
Grupa podejmowała działania na rzecz rozwoju kadry Eurodoradztwo, pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności, wymiany informacji poprzez szkolenia peer learningowe.
W ramach tych działań Grupa była odpowiedzialna za gromadzenie i informowanie o wydarzeniach organizowanych w obrębie Sieci (seminaria, konferencje), w tym za zorganizowanie Seminarium Cross Border oraz przygotowanie i organizację webinariów.
Prace Grupy wspierały wymianę doświadczeń i gromadzenie oraz wymianę „dobrych praktyk” w poradnictwie na poziomie europejskim. Grupa opracowała projekt dokumentu – wytycznych na temat tego jak kraje rozumieją pojęcie „dobrych praktyk w poradnictwie”. Dokument będzie zawierał wytyczne m.in. na temat przygotowania jednolitego wzoru, jak wybrać i opisać praktykę, a następnie zamieścić na stronie Eurodoradztwa (www.euroguidance.eu) w bazie dobrych praktyk.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Euroguidance Rumunia w ramach Prezydencji Rumunii w Radzie Unii Europejskiej wzięli udział przedstawiciele wszystkich 37 krajów stowarzyszonych w Sieci.
Bukareszt_2019_artykul.jpg
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone