Aktualności

Praca

Praca

Centralna Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 11 października 2019 r., w siedzibie MRPiPS, odbyło się kolejne spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Najważniejszym celem Platformy jest integracja działań z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne podmioty.

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali i wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami realizowanymi przez ich instytucje na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy i Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Koalicja #MłodziPrzyGłosie oraz Krajowa Sekcja Młodych NSZZ Solidarność.

Spotkanie otworzyła dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, prowadziła natomiast Pani Maria Borek, Naczelnik Wydziału Form Wsparcia Zatrudnienia w Departamencie Rynku Pracy.

Podczas spotkania prezentacje przedstawili prelegenci reprezentujący poszczególne resorty i służby:
-    pracy – przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy przedstawił najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań projektu Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy. Zaprezentowane zostały zarówno aktywności zrealizowane w roku 2019, jak i te zaplanowane na kolejny rok, tj.: organizacja spotkań-informacyjno szkoleniowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, opracowywanie i upowszechnianie publikacji w ramach serii wydawniczych, rozwijanie strategii marketingowej oraz aktualizacja strony internetowej projektu. Przedstawione zostały również: projekt „Infodoradca+” oraz informacje o podręczniku „Poznaję.Działam.Pracuję”.
-    nauki i szkolnictwa wyższego – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił informacje na temat projektu PO WER „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Celem projektu jest wypracowanie, testowanie i trwałe wdrożenie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym. Druga zaprezentowana inicjatywa dotyczyła Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA), opartego na zanonimizowanych danych administracyjnych (ZUS i POL-on).
-    obronności – przedstawiciel Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawił informacje na temat rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych za lata 2018 r. Do najczęściej stosowanych form pomocy rekonwersyjnej należą doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe oraz targi i giełdy pracy.
-    więziennictwa – przedstawiciel Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej przedstawił informację na temat aktywizacji zawodowej realizowanej przez Służbę Więzienną, w tym działań podejmowanych w ramach Programu „Praca dla więźniów”. Program zakłada budowę 40 hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. Zaprezentowano również informację o realizacji projektu „Wsparcie Służby Więziennej” w ramach III Perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ramach projektu zaplanowano budowę 5 nowoczesnych centrów aktywizacji skazanych, modernizację systemu szkolenia kadr SW, utworzenie i wdrożenie narzędzia do badania rynku powrotu skazanych do przestępstwa oraz szkolenia kuratorów sądowych.
-    przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy przedstawili trzy prezentacje:
a)    przedstawiciel CIiPKZ w Gdańsku poinformował o założeniach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i planach wdrożenia Regionalnego Sytemu Poradnictwa Zawodowego.
b)    przedstawiciel CIiPKZ w Krakowie omówił działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego i nową metodę pracy doradcy zawodowego „Bilans Kariery”.
c)    przedstawiciel CIiPKZ w Katowicach poinformował o realizacji projektów w ramach programu Erazmus+, jak również przedstawił informację nt. Miedzyinstytucjonalnego programu aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz o działaniach służących budowaniu płaszczyzn współpracy pomiędzy rynkiem pracy, oświatą i szkolnictwem wyższym.
-    przedstawiciel Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy poinformował o inicjatywach poradnictwa zawodowego, spotkaniach z młodzieżą szkolną oraz o planowanych inicjatywach, tj. spotkania warsztatowe „Multikulti talentów” oraz „Poznaj mnie a zrozumiesz”, dotyczące poznania innych kultur.
-    przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił informacje na temat działań na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego. ORE wspiera placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne, wspomaga szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz opracowuje materiały informacyjne i metodyczne.
-    przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poinformowali o strukturze sektorowej Programu Erasmus+ i jego założeniach finansowych oraz projektach mobilności w ramach kształcenia zawodowego osób uczących się i kadry, finansowanych ze środków EFS. Druga część prezentacji poświęcona była EPALE czyli Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (https://ec.europa.eu/epale/pl/home-page). EPALE to wielojęzyczna, ogólnoeuropejska platforma internetowa dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia się dorosłych. Platforma jest bezpłatna i ogólnodostępna.
-    przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego przedstawił zadania z zakresu kształcenia, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej realizowane przez sieć placówek na terenie kraju oraz informacje o realizowanych projektach w Białymstoku, Katowicach, Kielcach i Olsztynie.
-    przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego poinformował o działaniach podejmowanych na rzecz rozwijania doradztwa edukacyjno-zawodowego w rzemiośle tj. organizowanie Forum Szkół Rzemiosła, pomoc w realizacji oraz upowszechnianiu filmów promujących zawody oraz pracodawców szkolących, doradztwo dla bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych, współorganizowanie konkursów czy organizacja targów szkół.
-    przedstawiciel Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przedstawił informacje na temat aktywności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Jedną z corocznie realizowanych inicjatyw jest Ogólnopolski Tydzień Kariery http://otk.sdsiz.com.pl. Zaprezentowano również informacje o XXIX Konferencji Szkoleniowej Doradców Szkolnych i Zawodowych RP pt. „Innowacyjne narzędzia w pracy doradcy zawodowego”.
-    przedstawiciel Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przedstawił informacje o działalności tej instytucji w zakresie edukacji młodzieży i rynku pracy. Usługi OHP adresowane do młodzieży to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, w tym międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach EURES, szkolenia zawodowe oraz nowoczesne narzędzia, tj.: serwisy internetowe (www.dokariery.pl), baza ofert pracy, praktyk i staży (www.zielonalinia.gov.pl), baza wiedzy oraz artykuły i opracowania.
-     przedstawiciel Koalicji #MłodziPrzyGłosie oraz firmy Coca-Cola zaprezentowali informacje nt. wyników raportu „Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi”, przygotowanego przez firmę Coca-Cola i Deloitte. Przedstawiono również informacje o platformie edukacyjnej YEP Academy, gdzie jednym z elementów jest autorski program mentoringowy oraz o mobilnej grze edukacyjnej, której zadaniem jest pomoc młodym ludziom w poznawaniu swoich kluczowych kompetencji.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie spotkania.

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/publikacje
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone