Aktualności

Praca

Praca

Spotkanie krajowych koordynatorów Sieci Eurodoradztwo w Dubrowniku (Chorwacja)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W dniach 10-11 marca 2020 r. w Dubrowniku (Chorwacja) odbyło się kolejne spotkanie Krajowych Koordynatorów Sieci Euroguidance. Wydarzenie zorganizowała chorwacka Agencja ds. Mobilności i Programów Unii Europejskiej (Agencija za Mobilnost i Programe EU). Spotkanie przedstawicieli Krajowych Centrów Eurodoradztwa prowadziła Pani Mia Trcol, koordynator chorwackiego Centrum Eurodoradztwa.
Wiodącym tematem podczas spotkania Sieci było omówienie postępu realizacji prac w projekcie oraz przydział nowych zadań. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Podczas spotkania omówione zostały również kwestie związane z oceną raportów okresowych, obejmujących realizacje zadań przez zespół Eurodoradztwo Polska w pierwszych 18 miesiącach okresu kontraktowego 2018-2020.
W związku z objęciem przez Chorwację przewodnictwa w pracach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2020 r. poinformowano uczestników o haśle przewodnim prezydencji Chorwacji w 2020 r., którym jest: „Silna Europa w zmieniającym się świecie.”
Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień:
-Pani Antoniji Gladović, Dyrektor Agencji ds. Mobilności i Programów Unii Europejskiej; 
-Pani Ivany Franić, Sekretarz Stanu z  Ministerstwa Nauki i Edukacji;
-Pani Ireny Bačelić z Ministerstwa Pracy i Systemu Emerytalnego, Sektor Rynku Pracy.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Komisarza Europejskiego Pani Aline Jürges via Skype. Przedstawicielka Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Komisji Europejskiej przedstawiła informacje dotyczące aktualnych głównych celów w zakresie działań programów Erasmus +, w szczególności  projektu Eurodoradztwo.
W dalszej części spotkania miała miejsce prezentacja przedstawiona przez Pana Paul’a Guest pt. „Ustalenia z przeglądu działań Eurodoradztwa w zakresie oceny i pomiaru wpływu”, następnie Pan Paul Guest przeprowadził warsztaty grupowe. Podczas sesji warsztatowej uczestnicy rozmawiali na temat „Przyszłych priorytetów i możliwości współpracy w ramach sieci Euroguidance”.
Zadaniem grup było zebranie informacji na temat tzw. ram rejestrowania mocnych stron, szans i aspiracji (Strenghts, Opportunities, Aspirations - SOAR) Sieci Eurodoradztwa oraz jak powyższe elementy można wykorzystać w przyszłych działaniach i współpracy.
Podsumowaniem warsztatów było zebranie wniosków oraz omówienie ich na forum. Zebrane sugestie, pomysły oraz uwagi dotyczące przyszłych działań w projekcie Eurodoradztwo mają zostać przekazane do Komisji Europejskiej i służyć jako wkład członków Sieci do planowania i tworzenia założeń na nowy okres kontraktowy projektu.
Drugi dzień spotkania poprowadziła Pani Mia Trcol. Uczestnicy pracowali w podziale na cztery grupy zadaniowe zgodnie z ustaleniami przyjętymi na poprzednim spotkaniu Sieci w Bukareszcie:
3 Grupy Zadaniowe (Main Tasks Groups) :
• MTG 1.  Europejski wymiar poradnictwa zawodowego (European dimension in guidance)
• MTG2.  Rozwój kompetencji (Competence development),
• MTG 3. Udzielanie informacji i komunikacja (Information provision and communication)
oraz  Grupę Sterująca (Steering Gropup), która jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań wewnątrz Sieci i na zewnątrz.
Każda z grup miała za zadanie przeanalizować dotychczasowe zrealizowane działania w obrębie grupy oraz zaplanować kolejne.
Przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy wzięli aktywny udział spotkaniu Grupy Zadaniowej MTG2 i dyskusjach towarzyszących spotkaniu.
Podczas prac członkowie grupy MTG 2 dyskutowali na temat nowego dokumentu – podręcznika, pełniącego rolę przewodnika dla nowych członków sieci (Handbook for EG Newcomers). Ma on za zadanie ułatwić nowym osobom, dołączającym do Sieci Eurodoradztwa zapoznanie się z genezą, strukturą oraz metodami pracy Sieci Eurodoradztwa .
Kolejnym tematem dyskusji były tzw. „dobre praktyki”  poradnictwa zawodowego, zbierane przez członków grupy a następnie zamieszczane na wspólnej stronie Eurodoradztwa. Ważnym wnioskiem z dyskusji jest konieczność częstszej i szerszej wymiany informacji na temat rozwiązań w poszczególnych krajach i możliwość inspirowania się wzajemnie pomysłami czy innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie działań w obrębie poradnictwa zawodowego.
Kolejne spotkanie koordynatorów Sieci ma odbyć się jesienią bieżącego roku w Bonn .
Copyright © 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wszelkie prawa zastrzeżone